Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

207/2024

z dnia

25.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8151
/
/
Nieruchomości – zbycie prawa własności do działki oznaczonej nr 1/67 położonej w Czarnej Dąbrówce

OGŁOSZENIE

Nieruchomości – zbycie prawa własności do działki oznaczonej nr 1/67 położonej w Czarnej Dąbrówce

GKO.6840.1.4.2023.AT

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 344) Wójt Gminy Czarna Dąbrówka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

W Y K A Z

Nieruchomości – zbycie prawa własności do działki oznaczonej nr 1/67 położonej w Czarnej Dąbrówce

Lp.1
Oznaczenie nieruchomościNieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w miejscowości Czarna Dąbrówka. Działka numer 1/67 o powierzchni 0,1560 ha, obręb ewidencyjny Czarna Dąbrówka. Opis użytków dla działki nr 1/67: RV – 0,0960 ha, RVI – 0,600 ha. Opisana w księdze wieczystej nr SL1l/00011168/8 Dział III –wpis nie dotyczy działki nr 1/67 Dział IV – wolny od wpisów
Stan własnościNieruchomość stanowi własność Gminy Czarna Dąbrówka
Opis nieruchomości Działka nr 1/67 jest niezabudowana, położona pomiędzy drogą wojewódzką i drogą gminną. Obsługa komunikacyjna: – zjazd z drogi wojewódzkiej (dz. nr 14/1) a następnie przez dz. nr 1/36 i 1/76. Działka w kształcie czworokąta zbliżonym do trapezu.. działka nieuzbrojona z możliwością uzbrojenia.
Przeznaczenie w Miejscowym planie Zagospodarowania PrzestrzennegoW MPZP zatwierdzonym Uchwała Rady Gminy Czarna Dąbrówka nr XIX/180/2016 z dnia 29.06.2016 r. działka znajduje się w strefie oznaczonej symbolem: 44MN – teren zabudowy mieszkaniowej w formie zabudowy wolnostojącej, szeregowej i bliźniaczej
Wartość nieruchomości zł (netto)75.000,-

Lokalizacja działki 1/67 Czarnej Dąbrówce

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Czarna Dąbrówka od dnia 28 lutego 2023 r. na okres 21 dni oraz podano do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, przez ogłoszenie w prasie i na stronie internetowej. Osobie będącej poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionej prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercom, stosownie do art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu niniejszej nieruchomości, jeśli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Ostateczny termin złożenia wniosku o pierwszeństwie nabycia nieruchomości upływa z dniem 12.04.2023 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Krośnice ogłasza VI publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej opisanej nieruchomości.

Zarządzenie nr 138/2024 Wójta Gminy Wilkowice z dn. 24 lipca 2024 r. w sprawie: ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Wilkowice, oznaczonej jako działki nr 1385/42 i 1385/45 położone w Wilkowicach.

Wójt Gminy Zduńska Wola informuje, że wywieszono wykaz nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie gminy Zduńska Wola w obrębie geodezyjnym: Krobanów nr działki 108/1 o pow. 1,5555 ha, przeznaczony do wydzierżawienia na cele rolnicze.

Wójt Gminy Niechlów ogłasza, że wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położone w obrębie: Wroniniec