Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

54/2024

z dnia

23.02.2024

Ogłoszeń w bazie:

6614
/
/
Nieruchomości – zbycie prawa własności do działki oznaczonej nr 22/7 położonej w Kłosach

OGŁOSZENIE

Nieruchomości – zbycie prawa własności do działki oznaczonej nr 22/7 położonej w Kłosach

GKO.6840.1.1.2023.AT

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 344) Wójt Gminy Czarna Dąbrówka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

W Y K A Z

Nieruchomości – zbycie prawa własności do działki oznaczonej nr 22/7 położonej w Kłosach

Lp.1
Oznaczenie nieruchomościNieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w miejscowości Kłosy. Działka numer 22/7 o powierzchni 0,1676 ha obręb ewidencyjny Kłosy. Opis użytków dla działki nr 22/7: RIVb – 0,1374 ha, RV – 0,0302 ha. Opisana w księdze wieczystej nr SL1l/00015431/1 Dział III – wolny od wpisów Dział IV – wolny od wpisów
Stan własnościNieruchomość stanowi własność Gminy Czarna Dąbrówka
Opis nieruchomościDziałka nr 22/7 w kształcie czworokąta nieforemnego, położona na skraju kompleksu działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Na powierzchni działki występują zakrzaczenia i zadrzewienia. Powierzchnia działki zróżnicowana wysokościowo ze spadkiem w kierunku południowo – wschodnim. Działka ma zapewniony dostęp do drogi publicznej poprzez drogę wewnętrzną.
Przeznaczenie w Miejscowym planie Zagospodarowania PrzestrzennegoW MPZP zatwierdzonym Uchwała Rady Gminy Czarna Dąbrówka nr XXXIV/288/06 z dnia 25.05.2006 r. działka znajduje się w strefie oznaczonej symbolem: 007 MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Wartość nieruchomości zł (netto)60.000,-

Lokalizacja działki 22/7 w Kłosach

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Czarna Dąbrówka od dnia 28 lutego 2023 r. na okres 21 dni oraz podano do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, przez ogłoszenie w prasie i na stronie internetowej. Osobie będącej poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionej prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercom, stosownie do art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 344) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu niniejszej nieruchomości, jeśli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Ostateczny termin złożenia wniosku o pierwszeństwie nabycia nieruchomości upływa z dniem 12.04.2023 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY NIDZICA.

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONE DO ZBYCIA