Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

166/2024

z dnia

14.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7730
/
/
O G Ł O S Z E N I E

OGŁOSZENIE

O G Ł O S Z E N I E

O G Ł O S Z E N I E

S t a r o s t y T a t r z a ń s k i e g o

z dnia 23 maja 2024 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji
o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z roku 2023, poz. 344, ze zm.) Starosta Tatrzański ogłasza się, że do wydzierżawienia na okres 3 lat została przeznaczona nieruchomość:

  1. Część działki ewid. 12790, obr. 201 Biały Dunajec o powierzchni 2,5385 ha (powierzchnia przeznaczona do dzierżawy 0,0590 ha), obj. księgą wieczystą NS1Z/00065261/8, stanowiąca własność Skarbu Państwa.
  1. Oddanie w dzierżawę opisanej w pkt 1 nieruchomości następuje w celu prowadzenia kulturowego wypasu owiec.
  1. Umowa dzierżawy zostanie zawarta na czas określony do 3 lat.
  1. Czynsz dzierżawy należny Skarbowi Państwa z tytułu udostępnienia terenu wynosi: 2 177,10 brutto rocznie.

Starosta Tatrzański

mgr inż. Andrzej Skupień

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Goniądza ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Goniądz

Burmistrz Mikołowa podaje do wiadomości informacje w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Pszczyńskiej została przeznaczona do zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntowa, położona w Mikołowie przy ul. Pszczyńskiej 13

Wykaz nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie miasta Jeziorany przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na podstawie Zarządzenia Nr 52/2024 Burmistrza Jezioran z dnia 13 czerwca 2024 roku w sprawie zbycia nieruchomości

Wykaz nieruchomości położonych w obrębie miasta Jeziorany przeznaczonych do sprzedaży w przetargu na podstawie Zarządzenia Nr 58/2022 Burmistrza Jezioran z dnia 12 lipca 2022 roku w sprawie zbycia nieruchomości