Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

196/2024

z dnia

14.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8007
/
/
O G Ł O S Z E N I E

OGŁOSZENIE

O G Ł O S Z E N I E

O G Ł O S Z E N I E

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2021 r. poz. 2213), w związku z zarządzeniem Nr 960/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Namysłów wykorzystywanych na cele rolne i inne niż rolne

Burmistrz Namysłowa ogłasza

I publiczny przetarg ustny ograniczony

na dzierżawę

nieruchomości przeznaczonej na cele rolne, stanowiącej własność Gminy Namysłów, położonej
w Namysłowie, obejmującej działkę nr 25/8 k.m. 3, dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku prowadzi Księgę Wieczystą nr OP1U/00042317/1, o powierzchni 21,9162 ha, w tym: RIVa – 11,2400 ha;
RV – 0,6406 ha; RVI – 2,5930 ha; ŁIV – 6,8526 ha; N – 0,5900ha.

Oferowana nieruchomoś

położona jest w otoczeniu gruntów rolnych. Kształt działek nieregularny.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest jako D.1R – teren rolniczy. Działka jest obciążona w sposób odpowiadający bezumownemu korzystaniu, na obecną chwilę w/w działka jest użytkowana do czasu zbiorów plonów.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 6.448,56 zł (słownie: sześć tysięcy czterysta czterdzieści osiem 56/100). Podana cena jest ceną brutto.

Przetarg odbędzie się w dniu 16 maja 2023 r. o godzinie 11:00 w Urzędzie Miejskim
w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3, budynek A (mała sala narad).

Udział w przetargu dotyczy osób, które złożyły wniosek o dzierżawę w/w nieruchomości
w terminie przewidzianym w zarządzeniu nr 1230/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia
24 lutego 2023 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Namysłów wykorzystywanych na cele rolne i inne niż rolne.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 644,86 zł (słownie: sześćset czterdzieści cztery złote 86/100) oraz brak zaległości wobec Gminy Namysłów. Termin wpłaty wadium ustala się do dnia
10 maja 2023 r.  przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Namysłowie nr 78 8890 0001 0000 1124 2000 0005 w Banku Spółdzielczym w Namysłowie. Za dzień wpłaty wadium przyjmuje się dzień wpływu wadium na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. 

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Termin płatności czynszu za dzierżawę nieruchomości będzie określony w zawartej umowie dzierżawy. Umowa zostanie zawarta nie wcześniej niż od dnia 01.10.2023 r. na okres 3 lat. W przypadku wycofania się z zawarcia umowy uczestnika, który wygrał przetarg, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Burmistrz może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie odrębnym ogłoszeniem.

Ogłoszenie zostaje zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Namysłowie
w Biuletynie Informacji Publicznej tut. urzędu, w prasie i na tablicy ogłoszeń Wydziału Rolnictwa
i Gospodarki Nieruchomościami, budynek B, w Urzędzie Miejskim w Namysłowie.

Bliższych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, tel. 77 419-03-78 (w godzinach pracy Urzędu).

Namysłów, 14 kwietnia 2023 r.

Burmistrz Namysłowa

dr Bartłomiej Stawiarski

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Zduny ogłasza ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości w Bąkowie Górnym

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE

Burmistrz Nidzicy