Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

201/2024

z dnia

19.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8099
/
/
Obwieszczenia Starosty Tatrzańskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego prowadzonego pod znakiem AB.6740. 350.2023.ASS w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Budowa drogi gminnej klasy „D” w od km 0+000,00 do km 0+331, od skrzyżowania z drogą krajową nr 47 do ul. Chyców Potok nr K420142 w Zakopanem.

OGŁOSZENIE

Obwieszczenia Starosty Tatrzańskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego prowadzonego pod znakiem AB.6740. 350.2023.ASS w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Budowa drogi gminnej klasy „D” w od km 0+000,00 do km 0+331, od skrzyżowania z drogą krajową nr 47 do ul. Chyców Potok nr K420142 w Zakopanem.

OBWIESZCZENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 61 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2023.775 z późn. zm.) – dalej ustawa kpa oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2023.162 z późn. zm.) – dalej specustawa drogowa
STAROSTA TATRZAŃSKI
zawiadamia, iż na wniosek Burmistrza Miasta Zakopane – działającego jako zarządca drogi gminnej, złożony w dniu 4 sierpnia 2023 r. przez pełnomocnika Pana Pawła Polaczka, zostało wszczęte postępowanie administracyjne pod znakiem: AB.6740. 350.2023.ASS w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Budowa drogi gminnej klasy „D” w od km 0+000,00 do km 0+331, od skrzyżowania z drogą krajową nr 47 do ul. Chyców Potok nr K420142
w Zakopanem.
Inwestycja realizowana jest w:

 • województwie małopolskim,
 • powiecie tatrzańskim,
 • gminie Zakopane,
 • jednostce ewidencyjnej: 121701_1 Zakopane, obr. ewid. nr 0081.
  I. Działki ewidencyjne znajdujące się w liniach rozgraniczających przeznaczone pod inwestycję podlegające podziałom:
  jednostka ewidencyjna: 121701_1 Zakopane, obr. ewid. nr 0081
 • dz. ewid. nr: 46/14 (46/6), 47/26 (47/5), 47/27 (47/6), 47/19 (47/12), 47/22 (47/16), 47/24 (47/18), 190/80 (190/7), 208/3 (208/1), 237/1 (237), 240/2 (240)
  gdzie oznaczenie: 0000/1 – to numer działki ewidencyjnej powstałej z podziału i przeznaczonej
  pod drogę; (0000) – to numer dotychczasowy działki ewidencyjnej przed podziałem.
  II. Działki objęte obowiązkami wynikającymi z zapisów specustawy drogowej:
 1. Przebudowa lub budowa sieci uzbrojenia terenu – art. 11f ust. 1 pkt 8e specustawy drogowej,
  jednostka ewidencyjna: 121701_1 Zakopane, obr. ewid. nr 0081
 • dz. ewid. nr: 208/4 (208/1), 190/79 (190/7), 240/1 (240), 240/3 (240), 240/4 (240), 190/5, 47/11, 46/13 (46/6), 190/75,
  gdzie oznaczenie: 0000/1 – to numer działki ewidencyjnej powstałej z podziału
  o przeznaczeniu dotychczasowym; (0000) – to numer dotychczasowy działki ewidencyjnej przed podziałem:
  a) budowa sieci kanalizacji deszczowej ozn. symbolem „obowiązek SKD1-4” na rysunku pt.: „Mapa z proponowanym przebiegiem drogi”:
 • obowiązek SKD1 – obszar dz. ewid. 208/4 (208/1) o powierzchni 2,00 m2,
 • obowiązek SKD2 – obszar dz. ewid. 190/79 (190/7) o powierzchni 8,00 m2, – obszar dz. ewid. 240/1 (240) o powierzchni 4,5 m2,
 • obowiązek SKD3 – obszar dz. ewid. 190/5 o powierzchni 14,00 m2, – obszar dz. ewid. 240/1 (240) o powierzchni 54,00 m2,
 • obowiązek SKD4 – obszar dz. ewid. 47/11 o powierzchni 5,00 m2,
  b) przebudowa sieci EN ozn. symbolem „obowiązek SEN1-6” na rysunku pt.: „Mapa
  z proponowanym przebiegiem drogi”:
 • obowiązek SEN1 – obszar dz. ewid. 240/3 (240) o powierzchni 12,00 m2,
 • obowiązek SEN2 – obszar dz. ewid. 240/1 (240) o powierzchni 7,50 m2,
 • obowiązek SEN3 – obszar dz. ewid. 240/1 (240) o powierzchni 16,00 m2,
 • obowiązek SEN4 – obszar dz. ewid. 240/1 (240) o powierzchni 152,00 m2,
 • obowiązek SEN5 – obszar dz. ewid. 46/13 (46/6) o powierzchni 14,00 m2,
 • obowiązek SEN6 – obszar dz. ewid. 240/4 (240) o powierzchni 87,00 m2, – obszar dz. ewid. 190/75 o powierzchni 30,00 m2
 • Budowa lub przebudowa zjazdów – art. 11f ust. 1 pkt 8h specustawy drogowej – ozn. symbolem „obowiązek ZJ1-4” na rysunku pt.: „Mapa z proponowanym przebiegiem drogi”,
  jednostka ewidencyjna: 121701_1 Zakopane, obr. ewid. nr 0081 – dz. ewid. nr: 240/3 (240), 240/1 (240), 237/2 (237), 47/20 (47/12), 240/4 (240), gdzie oznaczenie: 0000/1 – to numer działki ewidencyjnej powstałej z podziału o przeznaczeniu dotychczasowym; (0000) – to numer dotychczasowy działki ewidencyjnej przed podziałem:
  a) budowa zjazdu publicznego ozn. symbolem „obowiązek ZJ1” – obszar dz. ewid. 240/3 (240)
  o powierzchni 317,00 m2,
  b) budowa zjazdu indywidualnego ozn. symbolem „obowiązek ZJ2” – obszar dz. ewid. 240/1 (240) o powierzchni 23,00 m2,
  c) budowa zjazdu indywidualnego ozn. symbolem „obowiązek ZJ3” – obszar dz. ewid. 237/2 (237) o powierzchni 85,00 m2,– obszar dz. ewid. 240/3 (240) o powierzchni 3,00 m2,
  d) budowa zjazdu indywidualnego ozn. symbolem „obowiązek ZJ4” – obszar dz. ewid. 47/20 (47/12) o powierzchni 16,00 m2,– obszar dz. ewid. 240/4 (240) o powierzchni 54,00 m2.
 • Rozbiórka istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania oraz tymczasowych obiektów budowlanych – art. 11f ust. 1 pkt 8 lit.c specustawy drogowej – ozn. symbolem „R1-2” na rysunku pt.: „Mapa z proponowanym przebiegiem drogi”, jednostka ewidencyjna: 121701_1 Zakopane, obr. ewid. nr 0081 – dz. ewid. nr: 208/4 (208/1), 240/3 (240), gdzie oznaczenie: 0000/1 – to numer działki ewidencyjnej powstałej z podziału
  o przeznaczeniu dotychczasowym; (0000) – to numer dotychczasowy działki ewidencyjnej przed podziałem:
  a) rozbiórka istniejących schodów terenowych ozn. symbolem „obowiązek R1” – obszar dz. ewid. 208/4 (208/1) o powierzchni 6,00 m2,
  b) rozbiórka istniejącego ogrodzenia ozn. symbolem „obowiązek R2” – obszar dz. ewid. 240/3 (240) o powierzchni 6,00 m2.

Zakres rzeczowy budowy drogi – obiektu liniowego obejmuje:

 • budowę jezdni drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej o podstawowej szerokości 6,0 m – na odc. km 0+000,00 – 0+331,00 o długości L = 331 m,
 • budowę chodnika lewostronnego o podstawowej szerokości użytkowej 2,0 m – na odc. km 0+000,00 – 0+331,00 o długości L = 331 m,
 • budowę chodnika prawostronnego o podstawowej szerokości użytkowej 2,0 m – na odc. km 0+000,00 – 0+151,00 oraz na odc. km 0+311,60- 0+331,00; długości L = 170,40 m,
 • przebudowę pobocza drogowego prawostronnego o podstawowej szerokości 0,75 m – na odc. km 0+151,00 – 0+311,60 o długości L = 160,60 m,
 • budowę utwardzonego pobocza drogowego prawostronnego o podstawowej szerokości 1,5 m
  – na odc. km 0+164,00 – 0+190,00 o długości L = 26,000 m,
 • budowę lewostronnej strefy wyłączonej z ruchu – na odc. km 0+295,20-0+331,00 o długości
  L = 35,80 m,
 • budowę prawostronnej konstrukcji oporowej z elementów prefabrykowanych typu „L” – na odc. km 0+000,00- 0+119,20 o długości L = 119,20 m,
 • budowę obustronnej monolitycznej palisady z pali wierconych ø600 – na odc. km 0+270,00 -0+331,00, na długości L = 61,0 m,
 • budowę urządzeń wyposażenia technicznego drogi gminnej:
  A. budowa kanalizacji deszczowej (studnie, wpusty, wyloty) na odc. km 0+004,44 – 0+203,20
  o długości L = 198,76 m oraz na odc. km 0+232,90 – 0+332,50 o długości L = 99,60 m,
  B. budowa kanału technologicznego na odc. km 0+001,74 – 0+330,51 o długości L = 328,77 m,
 • budowę zjazdów indywidualnych – 5 szt.: str. prawa – 2 szt.; km 0+249,90, km 0+308,00, str. lewa
  – 3 szt.; km 0+096,14, km 0+113,01, km 0+204,23,
 • budowę zjazdów publicznych – 1 szt. w km 0+160,42,
 • budowę przejść dla pieszych – 2 szt. w km 0+006,50, km 0+148,50,
 • rozbiórkę ogrodzeń – zaprojektowano rozbiórkę ogrodzeń znajdujących się w granicach terenu zamierzenia. Odbudowę przewiduje się na podstawie odrębnej procedury i opracowania uzgodnionego z zarządcą drogi.
  Zestawienie ogrodzeń: w km 0+009,66-km 0+061,05 str. lewa, w km 0+099,91 – km 0+182,67
  str. lewa;
 • rozbiórkę istniejących schodów terenowych w km 0+008,75,
 • rozbiórkę istniejącego obiektu w km 0+100,00,
 • budowę oświetlenia ulicznego – 15 szt. lamp oświetleniowych – na odc. km 0+004,36
  – km 0+315,80, o długości 311,44 m,
 • przebudowę istniejących sieci uzbrojenia terenu kolidujących z projektowaną inwestycją: przebudowa sieci elektroenergetycznej.
  Z zamierzeniem inwestycyjnym, materiałem dowodowym oraz dokumentacją przedłożoną przez Inwestora zainteresowane strony będące uczestnikami postępowania lub ich pełnomocnicy legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 kpa, mogą zapoznać się
  w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Zakopanem ul. Chramcówki 15 (parter)
  w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia: – w poniedziałki od 1230 do 1530; – we wtorki
  i czwartki od 1200 do 1500; – w środy od 800 do 1100; – w piątki od 1130 do 1430.
  Przyjęcia stron odbywają się wyłącznie w wyznaczonych godzinach (należy zgłosić się
  do okienka Dziennika Podawczego w Starostwie Powiatowym w Zakopanem), po wcześniejszym telefonicznym umówieniu pod nr tel. 18 20 239 41.
  Informacje dotyczące inwestycji można uzyskać pod numerem telefonu: 18 20 239 41, drogą mailową pod adresem: agnieszkass@powiat.tatry.pl lub za pośrednictwem platformy ePUAP: /21ow7kfm9w/SkrytkaESP.
  Zgodnie z art. 11d ust. 5 specustawy drogowej starosta w odniesieniu dróg powiatowych
  i gminnych wysyła zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
  o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wnioskodawcy, właścicielom lub użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie tej decyzji na adres wskazany w katastrze nieruchomości. Doręczenie zawiadomienia na adres wskazany w katastrze nieruchomości
  jest skuteczne.
  W myśl art. 49 kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni
  od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, tj. ukazanie się niniejszego obwieszczenia.
  Niniejsze obwieszenie podlega zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej
  i na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Zakopanem oraz Urzędu Miasta Zakopane
  oraz na stronie http://infopublikator.pl/.
  Jednocześnie informuje się, iż 1 września 2023 r. Starosta Tatrzański wydał postanowienie znak: AB.6740.350.2023.ASS w trybie art. 35 ust. 3 ustawy Prawo budowlane o nałożeniu
  na Inwestora obowiązku usunięcia w projekcie zagospodarowania terenu i projekcie architektoniczno budowlanym nieprawidłowości i braków w terminie do dnia 23 października 2023 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew ogłasza II ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Skaryszew

Syndyk Masy Upadłości „Vipro” Sp. z o.o. w upadłości, Justyna Surwiło-Rutkowska, JSR Syndyk Surwiło-Rutkowska sp. z o.o., ul. Święty Marcin 28/28, 61-805 Poznań, informuje o sprzedaży z wolnej ręki następującej ruchomości

Syndyk Masy Upadłości „Vipro” Sp. z o.o. w upadłości, Justyna Surwiło-Rutkowska, JSR Syndyk Surwiło-Rutkowska sp. z o.o., ul. Święty Marcin 28/28, 61-805 Poznań, informuje o sprzedaży z wolnej ręki następującej ruchomości

Ogłoszenie Wójta Gminy Główczyce o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy