Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

175/2024

z dnia

23.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7793
/
/
Obwieszczenia Starosty Tatrzańskiego o wydaniu decyzji odmownej dot. postępowania administracyjnego pod znakiem: AB.6740.308.2021.ASS w sprawie odmowy wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Budowa skrzyżowania dróg gminnych ul. Chałubińskiego z ul. Zamoyskiego w Zakopanem.

OGŁOSZENIE

Obwieszczenia Starosty Tatrzańskiego o wydaniu decyzji odmownej dot. postępowania administracyjnego pod znakiem: AB.6740.308.2021.ASS w sprawie odmowy wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Budowa skrzyżowania dróg gminnych ul. Chałubińskiego z ul. Zamoyskiego w Zakopanem.

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 11a, art. 11f ust. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych – dalej specustawa drogowa oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – dalej kpa
STAROSTA TATRZAŃSKI

zawiadamia, że decyzją z dnia 28 sierpnia 2023 r. odmówił Burmistrzowi Miasta Zakopane
z siedzibą przy ul. Kościuszki 13, 34-500 Zakopane, działającemu jako zarządca dróg gminnych, reprezentowanemu przez pełnomocnika Pana Roberta Dudę zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: Budowa skrzyżowania dróg gminnych ul. Chałubińskiego z ul. Zamoyskiego w Zakopanem.
Projektowana inwestycja budowy skrzyżowania typu małe rondo dróg gminnych klasy technicznej
Z (drogi zbiorcze) ul. Chałubińskiego 420135K z ul. Zamoyskiego 420255K oraz włączenie w zakres
ww. skrzyżowania odcinków dróg gminnych klasy technicznej D (drogi dojazdowe) ul. Droga
na Koziniec 420157K i ul. Zwierzynieckiej 420261K (o łącznej długości L = 295,65 m) planowana
jest do realizacji na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych:

 • Między liniami rozgraniczającymi:
  a) działki drogowe będące własnością inwestora leżące w zakresie inwestycji :
   jednostka ewidencyjna Zakopane, obręb nr 0012, dz. ewid. nr: 724, 304/1, 732, 511, 719, 720, 741, 742, 721,722, 513/9, 733,
  b) działki przeznaczone pod inwestycję w wyniku podziału na podstawie specustawy drogowej:
  (w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano nr działki, która powstanie w wyniku zatwierdzenia projektu podziału i będzie przeznaczona pod drogę;
  w nawiasie podano numer działki przed podziałem):
 • jednostka ewidencyjna Zakopane, obręb nr 0012, dz. ewid. nr: 304/3 (304/2), 304/4 (304/2), 522/4 (522/2), 672/1 (672), 363/1 (363).
 • W granicach terenu objęte obowiązkiem:
  a) przebudowy zjazdów na podstawie art. 11 f ust. 1 pkt 8 lit. h specustawy drogowej:
   jednostka ewidencyjna Zakopane, obręb nr 0012, dz. ewid nr: 304/5 (powstała z podziału dz. ewid. nr 304/2) na powierzchni 31,5 m2 – dotyczy przebudowy zjazdu publicznego,
  b) przebudowy innych dróg publicznych na podstawie art. 11 f ust. 1 pkt 8 lit. g specustawy drogowej: nie dotyczy,
  c) budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu na podstawie art. 11f ust. 1 pkt 8 lit. e specustawy drogowej w jednostce ewidencyjnej Zakopane, obręb nr 0012:
   dz. ewid. nr: 513/9 na powierzchni 10 m2 w zakresie budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej,
   dz. ewid. nr: 513/7 na powierzchni 1 m2 w zakresie budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej,
   dz. ewid. nr: 364/2 na powierzchni 6 m2 w zakresie budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej,
   dz. ewid. nr: 363/2 (działka powstała z podziału dz. ewid. nr 363) na powierzchni 2 m2
  w zakresie budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej,
   dz. ewid. nr: 364/5 (działka powstała z podziału dz. ewid. nr 364/2) na powierzchni 27 m2
  w zakresie budowy odcinka sieci wodociągowej,
   dz. ewid. nr: 522/3 (działka powstała z podziału dz. ewid. nr 522/2) na powierzchni 4 m2
  w zakresie budowy odcinka sieci kanalizacji deszczowej,
   dz. ewid. nr: 522/3 (działka powstała z podziału dz. ewid. nr 522/2) na powierzchni 3 m2
  w zakresie budowy odcinka sieci wodociągowej,
   dz. ewid. nr: 508/3 na powierzchni 18 m2 w zakresie budowy odcinka sieci wodociągowej,
   dz. ewid. nr: 301 na powierzchni 11 m2 w zakresie budowy odcinka sieci wodociągowej,
   dz. ewid. nr: 363/2 na powierzchni 1,5 m2 w zakresie przebudowy odcinka sieci energetycznej,
  d) zajęciem terenu wód płynących na czas realizacji inwestycji, na podstawie art. 20a ust. 1 specustawy drogowej w jednostce ewidencyjnej Zakopane, obręb nr 0012:
   dz. ewid. nr: 522/3 (działka powstała z podziału dz. ewid. nr 522/2) na powierzchni 13 m2
  w zakresie przebudowy odcinka sieci wodociągowej.
  Decyzja nie jest ostateczna stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania
  do Wojewody Małopolskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem organu wydającego decyzję, tj. Starosty Tatrzańskiego na adres: ul. Chramcówki 15, 34 – 500 Zakopane, bądź elektroniczną skrzynkę podawczą pod adres: /21ow7kfm9w/SkrytkaESP lub /21ow7kfm9w/Skrytka.

Na podstawie art. 127a § 1 kpa, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna
i prawomocna (art. 127a § 2 kpa).
Ww. decyzję doręcza się wnioskodawcy oraz zawiadamia o jej wydaniu pozostałe strony
w drodze obwieszczenia, zamieszczonego na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Zakopane oraz w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zakopanem, a także publikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zakopane i Starostwa Powiatowego w Zakopanem, a w ramach prasy lokalnej na stronie http://infopublikator.pl/.
Doręczenie uważa się za dokonane w dniu odbioru decyzji przez wnioskodawcę,
a dla pozostałych stron po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się obwieszczenia o wydaniu decyzji (zgodnie z art. 49 kpa). Ponadto, zawiadomienie o wydaniu decyzji wysyła się dotychczasowym właścicielom i użytkownikom wieczystym na adres wskazany
w katastrze nieruchomości. Doręczenie zawiadomienia na adres wskazany w katastrze nieruchomości jest skuteczne.
Strony będące uczestnikami postępowania lub ich pełnomocnicy legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 kpa mogą zapoznać się z treścią decyzji
i aktami sprawy znak: AB.6740.308.2021.ASS w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego
w Zakopanem przy ul. Chramcówki 15, wyłącznie w godzinach przyjęć stron po wcześniejszym telefonicznym umówieniu pod numerem telefonu 18-20-239-41:

 • w poniedziałki od 1230 do 1530; – we wtorki i czwartki od 12.00 do 15.00; – w środy od 8.00 do 11.00;
 • w piątki od 11.30 do 14.30.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego informuje, że wywieszony zostanie wykazy pomieszczeń przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym

Prezydent Miasta Otwocka ogłasza ustny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego w Otwocku, ul. Karczewska 27

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza   II  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonych w Tomaszowie Mazowieckim pomiędzy ulicami Jana i Jolanty

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza III  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Spalskiej 18