Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

207/2024

z dnia

25.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8151
/
/
Obwieszczenia Starosty Tomaszowskiego z dnia 11.09.2023 r. dotyczącego wydanej w dniu 8 września 2023 r. decyzji znak GGN.683.26.2021 w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za działkę nr 363/1 położoną w obrębie 0009 Tomaszowa Mazowieckiego, powiat tomaszowski, województwo łódzkie

OGŁOSZENIE

Obwieszczenia Starosty Tomaszowskiego z dnia 11.09.2023 r. dotyczącego wydanej w dniu 8 września 2023 r. decyzji znak GGN.683.26.2021 w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za działkę nr 363/1 położoną w obrębie 0009 Tomaszowa Mazowieckiego, powiat tomaszowski, województwo łódzkie

GGN.683.26.2021                        

OBWIESZCZENIE

z dnia 11 września 2023 r.

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.)

STAROSTA TOMASZOWSKI

wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej

zawiadamia, że w dniu 8 września 2023 r. została wydana decyzja, w sprawie znak GGN.683.26.2021, dotycząca ustalenia wysokości odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Powiat Tomaszowski prawa własności nieruchomości położonej w Tomaszowie Mazowieckim, w obrębie 0009, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 363/1 o pow. 0,0213 ha, objętej decyzją Starosty Tomaszowskiego Nr 1/2021 z dnia 21 kwietnia 2021 roku znak WAB.6740.1.6.2020, zezwalającą na realizację inwestycji drogowej „polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 4338E – ulicy Zawadzkiej wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulic Zawadzkiej i Elizy Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim”.

            W związku z powyższym Starosta Tomaszowski informuje, że strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. św. Antoniego 41 w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, pokój 117 (w godz. 8.00 – 15.00) i wnieść ewentualne odwołanie w terminie 14 dni od dnia dokonania publicznego ogłoszenia (zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej tj. od dnia  11.09.2023r.).

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Krośnice ogłasza VI publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej opisanej nieruchomości.

Zarządzenie nr 138/2024 Wójta Gminy Wilkowice z dn. 24 lipca 2024 r. w sprawie: ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Wilkowice, oznaczonej jako działki nr 1385/42 i 1385/45 położone w Wilkowicach.

Wójt Gminy Zduńska Wola informuje, że wywieszono wykaz nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie gminy Zduńska Wola w obrębie geodezyjnym: Krobanów nr działki 108/1 o pow. 1,5555 ha, przeznaczony do wydzierżawienia na cele rolnicze.

Wójt Gminy Niechlów ogłasza, że wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położone w obrębie: Wroniniec