Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

207/2024

z dnia

25.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8151
/
/
OBWIESZCZENIE

OGŁOSZENIE

OBWIESZCZENIE

STAROSTA LUBARTOWSKI

21-100 LUBARTÓW

ul. Słowackiego 8

tel. 81 855 28 65

Lubartów, 24 marca 2023 roku

GEO.683.3.29.2021

OBWIESZCZENIE

O WYDANIU DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ

Starosta Lubartowski działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.) w związku
z art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 162) oraz art. 8 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344), zawiadamia, że w dniu 24 marca 2023 r. została wydana decyzja, znak GEO.683.3.29.2021, o ustaleniu odszkodowania za przejętą z mocy prawa przez Powiat Lubartowski nieruchomość o częściowo nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie geodezyjnym 16 – Sułoszyn, gmina Firlej, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1066/1 o pow. 0,0059 ha, stanowiącą uprzednio współwłasność zmarłej Doroty Wilkowicz w udziale 1/2 części, objętą ostateczną decyzją nr 3/2021 z dnia 18 października 2021 roku, znak AIB.6740.3.3.2021
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n.: „Budowa drogi powiatowej nr 1536L Sułoszyn-Żurawiniec”.

Niniejszą decyzją Zarząd Powiatu w Lubartowie został zobowiązany do wpłaty ustalonej kwoty odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym do depozytu sądowego. Osoby, które udokumentują swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości mogą wystąpić o wypłatę odszkodowania z depozytu sądowego.

Z treścią ww. decyzji strony mogą zapoznać się w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Lubartowie, w Referacie ds. Gospodarki Nieruchomościami, ul. Słowackiego 8,
21-100 Lubartów, w godzinach pracy Starostwa.

Informuję, że od powyższej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie wnosi się do Wojewody Lubelskiego za pośrednictwem Starosty Lubartowskiego.

Na podstawie art. 49 kpa strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.

Zgodnie z art. 49 § 2 Kpa wskazuję 24 marca 2023 r. – datę ukazania się obwieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lubartowie, wywieszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie organu, jak również publikacji w dzienniku Infopublikator.pl, jako ten, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. Zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Krośnice ogłasza VI publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej opisanej nieruchomości.

Zarządzenie nr 138/2024 Wójta Gminy Wilkowice z dn. 24 lipca 2024 r. w sprawie: ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Wilkowice, oznaczonej jako działki nr 1385/42 i 1385/45 położone w Wilkowicach.

Wójt Gminy Zduńska Wola informuje, że wywieszono wykaz nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie gminy Zduńska Wola w obrębie geodezyjnym: Krobanów nr działki 108/1 o pow. 1,5555 ha, przeznaczony do wydzierżawienia na cele rolnicze.

Wójt Gminy Niechlów ogłasza, że wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położone w obrębie: Wroniniec