Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

105/2024

z dnia

14.04.2024

Ogłoszeń w bazie:

7107
/
/
OBWIESZCZENIE

OGŁOSZENIE

OBWIESZCZENIE

STAROSTA LUBARTOWSKI

21-100 LUBARTÓW

ul. Słowackiego 8

tel. 81 855 28 65

Lubartów, 24 marca 2023 roku

GEO.683.3.80.2021

OBWIESZCZENIE

O WYDANIU DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ

Starosta Lubartowski działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.) w związku
z art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 162) oraz art. 8 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344), zawiadamia, że w dniu 24 marca 2023 r. została wydana decyzja, znak GEO.683.3.80.2021, o ustaleniu odszkodowania za przejętą z mocy prawa przez Powiat Lubartowski nieruchomoś


o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie geodezyjnym 15 – Żurawiniec Wieś, gmina Ostrówek, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 695/1 o pow. 0,0006 ha, objętą ostateczną decyzją nr 3/2021 z dnia 18 października 2021 roku, znak AIB.6740.3.3.2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n.: „Budowa drogi powiatowej nr 1536L Sułoszyn-Żurawiniec”.

Niniejszą decyzją Zarząd Powiatu w Lubartowie został zobowiązany do wpłaty ustalonej kwoty odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym do depozytu sądowego. Osoby, które udokumentują swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości mogą wystąpić o wypłatę odszkodowania z depozytu sądowego.

Z treścią ww. decyzji strony mogą zapoznać się w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Lubartowie, w Referacie ds. Gospodarki Nieruchomościami, ul. Słowackiego 8,
21-100 Lubartów, w godzinach pracy Starostwa.

Informuję, że od powyższej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie wnosi się do Wojewody Lubelskiego za pośrednictwem Starosty Lubartowskiego.

Na podstawie art. 49 kpa strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.

Zgodnie z art. 49 § 2 Kpa wskazuję 24 marca 2023 r. – datę ukazania się obwieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lubartowie, wywieszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie organu, jak również publikacji w dzienniku Infopublikator.pl, jako ten, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. Zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Słonowiczki

Płaszewo

OGŁOSZENIE w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

W Y K A Z