Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

334/2023

z dnia

30.11.2023

Ogłoszeń w bazie:

5717
/
/
OBWIESZCZENIE

OGŁOSZENIE

OBWIESZCZENIE

GN.683.1.156.2022 Bochnia, dn. 04.08.2023 rok

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U z 2023, poz. 775 z późn. zm.) w związku z art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U z 2023 roku, poz. 344 z późn. zm.), Starosta Bocheński podaje do publicznej wiadomości, że decyzją z dnia 04.08.2023 roku, znak: GN. 683.1.156.2022 zostało ustalone odszkodowanie za udziały o nieuregulowanym stanie prawnymwynoszące odpowiednio: 1/18 części (własność zmarłego Ryszarda Goca s. Bronisława i Barbary) oraz 4/6 części (własność zmarłej Anny Piekarz c. Franciszka i Katarzyny) wdziałce ewidencyjnej położonej w województwie małopolskim, powiecie bocheńskim, jednostce ewidencyjnej: [120102_2], Bochnia – obszar wiejski, obręb ewidencyjny: Nr 0017, Majkowice, oznaczonej numerem 552/3 powstałej w wyniku podziału geodezyjnego działki ewidencyjnej numer 552/1, która z mocy prawa stała się własnością Powiatu Bocheńskiego. Przejście prawa własności na rzecz Powiatu Bocheńskiego nastąpiło na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Bocheńskiego Nr 7/2022 z dnia 29.08.2022 rok, znak: AB.6740.2.7.2021 pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1424K Bochnia – Uście Solne – Barczków na odcinku Bochnia – Bogucice (etap I Bochnia – Gawłów)”. Strony mogą zapoznać się z treścią przedmiotowej decyzji w siedzibie Organu przy ul. Kazimierza Wielkiego 31, 32 – 700 Bochnia [pokój numer 118, 121], w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek od 8 00 do 16 00, wtorek – piątek od 7 30 do 15 30 po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu wizyty (telefon: 146153745, 146153741). Niniejsze obwieszczenie podane jest do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie https://bip.malopolska.pl/spbochnia, na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu, w sposób zwyczajowo przyjęty w Gminie Bochnia – obszar wiejski oraz opublikowane w dzienniku internetowym: infopublikator.pl. Stronom służy prawo wniesienia odwołania do Wojewody Małopolskiego. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Bocheńskiego w terminie 14 dni licząc od daty doręczenia decyzji. Decyzję uważa się za doręczoną po upływie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wykaz

WYKAZ

WYKAZ

WYKAZ