Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

165/2024

z dnia

13.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7689
/
/
OBWIESZCZENIE

OGŁOSZENIE

OBWIESZCZENIE

STAROSTA LUBARTOWSKI

21-100 LUBARTÓW

ul. Słowackiego 8

tel. 81 855 28 65

Lubartów, 8 września 2023 roku

GEO.683.8.18.2020

OBWIESZCZENIE

O WYDANIU DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ

Starosta Lubartowski działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.) w związku
z art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 162) oraz art. 8 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.), zawiadamia, że w dniu 6 września 2023 r. została wydana decyzja, znak GEO.683.8.18.2020,
o ustaleniu odszkodowania za przejętą z mocy prawa przez Powiat Lubartowski nieruchomoś


o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie geodezyjnym 10 – Uścimów Stary, gmina Uścimów, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 24/1 o pow. 0,0016 ha, objętą ostateczną decyzją nr 8/2020 z dnia 12 października 2020 roku, znak AIB.6740.3.6.2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1570L Ostrów Lubelski – Drozdówka – Jedlanka Podleśna i drogi powiatowej
nr 1574L Głębokie – Stary Uścimów – Krasne – Rogóźno w zakresie budowy ciągu pieszo
-rowerowego w miejscowości Głębokie i miejscowości Uścimów Stary na odcinku o łącznej długości dł. ok 3,3 km”.

Niniejszą decyzją Zarząd Powiatu w Lubartowie został zobowiązany do wpłaty ustalonej kwoty odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym do depozytu sądowego. Osoby, które udokumentują swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości mogą wystąpić o wypłatę odszkodowania z depozytu sądowego.

Z treścią ww. decyzji strony mogą zapoznać się w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Lubartowie, w Referacie ds. Gospodarki Nieruchomościami, ul. Słowackiego 8,
21-100 Lubartów, w godzinach pracy Starostwa.

Informuję, że od powyższej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie wnosi się do Wojewody Lubelskiego za pośrednictwem Starosty Lubartowskiego.

Na podstawie art. 49 kpa strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.

Zgodnie z art. 49 § 2 Kpa wskazuję 8 września 2023 r. – datę ukazania się obwieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lubartowie, wywieszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie organu, jak również publikacji w dzienniku Infopublikator.pl, jako ten, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. Zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonych w Tomaszowie Mazowieckim pomiędzy ul. Kruczą i ul. Kołłątaja.

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Leśnej 6-10

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Farbiarskiej 49

Starosta Lubartowski zawiadamia, że zostało przeprowadzone postępowanie dowodowe w sprawie dotyczącej ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość o częściowo nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie geodezyjnym 14 – Skrobów Kolonia