Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

147/2024

z dnia

26.05.2024

Ogłoszeń w bazie:

7532
/
/
Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość położoną w Oleśnicy przy ul. Kilińskiego, oznaczoną jako działka nr 7/30 AM-52 obręb Oleśnica

OGŁOSZENIE

Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość położoną w Oleśnicy przy ul. Kilińskiego, oznaczoną jako działka nr 7/30 AM-52 obręb Oleśnica

W dniu 7 czerwca 2022 r. tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Oleśnicy, stronie internetowej
i BIP  Starostwa  ukazało się obwieszczenie Starosty Oleśnickiego o sygnaturze SN.683.2.4.2021
o następującej treści:

Obwieszczenie

            Działając na podstawie art. 36, w oparciu o treść art. 49, art. 49 a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 735; dalej jako k.p.a.)

Starosta Oleśnicki zawiadamia strony toczącego się postępowania,

że postępowanie administracyjne prowadzone w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość położoną w mieście Oleśnica, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 7/30 AM-52 obręb Oleśnica, przejętą pod realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „ Rozbudowa drogi powiatowej nr 1519D (ul. J. Kilińskiego) w Oleśnicy na odcinku od 250 m do 404 m (tj. od skrzyżowania z ul. gen. J. Hallera do budynku mieszkalnego wielorodzinnego o numerze 14 po stronie wschodniej) wraz z przebudową zatok postojowych i chodnika”, nie mogło zostać załatwione we wcześniej wskazanym terminie.

Przesunięcie terminu zakończenia postępowania podyktowane jest z koniecznością uzupełnienia materiału dowodowego pozwalającego na rozstrzygnięcie sprawy w związku
ze  śmiercią jednej ze stron postępowania.

Wobec powyższego Starosta Oleśnicki wyznacza nowy termin załatwienia sprawy
do dnia 29 lipca 2022 roku.

            O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35  k.p.a., organ administracji publicznej obowiązany jest zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki oraz wskazując nowy termin załatwienia sprawy, zgodnie z art. 36 § 1 ww. ustawy.

               Zgodnie z art. 49 §2 k.p.a. „Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się
za dokonane po upływnie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie,
inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej”.

Od niniejszego zawiadomienia nie służy środek zaskarżenia.

Biorąc powyższe pod uwagę niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie
14 dni od dnia 7 czerwca 2022 roku, tj. od dnia publikacji zawiadomienia na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Oleśnicy przy ul. Słowackiego 10 w Oleśnicy (parter budynku
przy pok. 111) oraz udostępnienia go w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Oleśnicy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty przez organ.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wykaz nieruchomości położonej w obrębie Olszewnik przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na podstawie Zarządzenia Nr 45/2024 Burmistrza Jezioran z dnia 20 maja 2024 roku w sprawie zbycia nieruchomości

WYKAZ

WYKAZ

WYKAZ