Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

201/2024

z dnia

19.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8099
/
/
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu dot. ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość położoną w Oleśnicy, oznaczoną jako działka nr 121/2 obręb Domasławice.

OGŁOSZENIE

Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu dot. ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość położoną w Oleśnicy, oznaczoną jako działka nr 121/2 obręb Domasławice.

W dniu 28 sierpnia 2023 r. tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Oleśnicy, stronie internetowej i BIP  Starostwa  ukazało się obwieszczenie Starosty Oleśnickiego o sygnaturze SN.683.22.2022.RM  o następującej treści:

O B W I E S Z C Z E N I E

 STAROSTY  OLEŚNICKIEGO

Na podstawie art. 10 i 36 w  zw. z art. 49 i 49 a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r., poz. 775 ze zm., dalej jako K.p.a.)
Starosta Oleśnicki w dniu 28 sierpnia 2023 r. podaje do publicznej wiadomości, że pismem
o znaku: SN.683.22.2022.RM z dnia 28 sierpnia 2023 r. zawiadamia, że zebrany został materiał dowodowy w sprawie dotyczącej ustalenia wysokości odszkodowania z tytułu przejęcia
przez Powiat Oleśnicki prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy Twardogóra, oznaczonej jako działka: 121/2 obręb Domasławice  o powierzchni 0,0054 ha.

Przejście prawa własności przedmiotowej nieruchomości nastąpiło ex lege na mocy decyzji
Starosty Oleśnickiego nr 3/2021 z dn. 22 lutego 2021 r., zezwalającej na realizację inwestycji
drogowej i zatwierdzającej podziały nieruchomości oraz projekt budowlany dla zadania
pn.: „ Rozbudowa drogi powiatowej nr 1490D i 1485D w miejscowości Domasławice”.

               Zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a.  Stronom przysługuje prawo zapoznania się z aktami sprawy
i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji administracyjnej.

               W związku z powyższym w terminie 14 dni od dnia publikacji na tablicy ogłoszeń
Starostwa Powiatowego w Oleśnicy, stronie BIP Starostwa Powiatowego w Oleśnicy
oraz w sposób zwyczajowo przyjęty przez organ niniejszego zawiadomienia akta sprawy zostaną udostępnione do wglądu w Wydziale Środowiska i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Oleśnicy  przy ul. Słowackiego 10 po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod numerem 71 314 01 65.

Upływ czternastu dni, w ciągu których obwieszczenie będzie dostępne publicznie spowoduje,
że czynność doręczenia przez obwieszczenie zawiadomienia Starosty Oleśnickiego w sprawie toczącego się postępowania administracyjnego uważa się za dokonaną ze skutkiem prawnym,
tj. 11 września 2023 r.

               W myśl art. 36 K.p.a., z uwagi na konieczność zapoznania się stron z zebranym materiałem dowodowym, przedłużono termin załatwienia sprawy dotyczącej odszkodowania z tytułu przejęcia prawa własności nieruchomości  121/2 obręb Domasławice do dnia: 30 września 2023 r.

               Nadmieniam, że z uwagi na wyznaczenie nowego terminu do załatwienia
sprawy Stronom przysługuje na podstawie art. 37 § 1 K.p.a. prawo do wniesienia ponaglenia
do organu wyższego stopnia, tj. Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Starosty Oleśnickiego.

Zgodnie z art. 37 § 2 K.p.a. ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew ogłasza II ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Skaryszew

Syndyk Masy Upadłości „Vipro” Sp. z o.o. w upadłości, Justyna Surwiło-Rutkowska, JSR Syndyk Surwiło-Rutkowska sp. z o.o., ul. Święty Marcin 28/28, 61-805 Poznań, informuje o sprzedaży z wolnej ręki następującej ruchomości

Syndyk Masy Upadłości „Vipro” Sp. z o.o. w upadłości, Justyna Surwiło-Rutkowska, JSR Syndyk Surwiło-Rutkowska sp. z o.o., ul. Święty Marcin 28/28, 61-805 Poznań, informuje o sprzedaży z wolnej ręki następującej ruchomości

Ogłoszenie Wójta Gminy Główczyce o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy