Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

267/2023

z dnia

24.09.2023

Ogłoszeń w bazie:

4832
/
/
Obwieszczenie o wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

OGŁOSZENIE

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości

o nieuregulowanym stanie prawnym

GN.6853.7.2022                                                                                       Bochnia, dn. 22.03.2023r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U z 2022r., poz. 2000 z późn. zm.) w związku z art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2023r., poz. 334) Starosta Bocheński wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej podaje do publicznej wiadomościże w dniu 22.03.2023r. została wydana decyzja znak: GN.6853.7.2022 o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1117 o powierzchni 0,25 ha, położonej w obrębie Dąbrówka, jednostce ewidencyjnej Rzezawa – poprzez udzielenie zezwolenia Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie, ul. Gazowa 16, 31-100 Kraków, na wykonanie na ww. nieruchomości inwestycji liniowej polegającej na wybudowaniu sieci gazowej średniego ciśnienia (10 kPa – 0,5 MPa) z rur PE100 o średnicy 63 mm, długości wynoszącej 5,3 m. Strony mogą zapoznać się z treścią przedmiotowej decyzji w siedzibie Organu przy ul. Kazimierza Wielkiego 31, 32 – 700 Bochnia [pokój numer 119, 121], w godzinach pracy urzędu,  tj. poniedziałek od 800 do 1600, wtorek – piątek  od 730 do 1530 po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu wizyty (telefon: 146153700, wew. 842 lub 146153741). Niniejsze obwieszczenie podane jest do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie https://bip.malopolska.pl/spbochnia, na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu, w sposób zwyczajowo przyjęty w Gminie Rzezawa oraz opublikowane w dzienniku internetowym: infopublikator.pl. Decyzję uważa się za doręczoną po upływie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości.    

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

INFORMACJA

Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości, że Gmina Pruszcz Gdański przeznacza do użyczenia następujące nieruchomości gminne

II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości z warunkami zabudowy na dom jednorodzinny w m. Michałki

I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki przemysłowo-usługowej w Pasymiu