Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

65/2024

z dnia

05.03.2024

Ogłoszeń w bazie:

6690
/
/
Obwieszczenie Starosty Krośnieńskiego

OGŁOSZENIE

Obwieszczenie Starosty Krośnieńskiego

O B W I E S Z C Z E N I E

z dnia 30 listopada 2023 r.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) w związku z art. 11f  ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 162)

STAROSTA KROŚNIEŃSKI

zawiadamia

że na wniosek Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 27 września 2023 r., w dniu 30 listopada 2023 r., została wydana decyzja nr 642/2023 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1976R Krosno-Rogi-Iwonicz na odcinku od km 5+900,20 do km 8+309,80, od km 8+627,28 do km 8+791,11 oraz od km 8+809,05 do km 11+349,16 wraz z infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi”, etap II od km 8+627,28 do 8+791,11 i etap III od km 8+809,05 do 11+349,16 – w Rogach i w Iwoniczu, na działkach:

  1. Określenie nieruchomości lub ich części, które planowane są do przejęcia na rzecz jednostki samorządu terytorialnego – Powiatu Krośnieńskiego:

– jednostka: Miejsce Piastowe, obręb: Rogi  [180707_2.0005], działki o numerach:

2253/9, 2253/10 (2253/1), 2254/2 (2254), 2253/12 (2253/2), 2253/14 (2253/3), 2252/4 (2252), 2251/2 (2251), 2250/2 (2250), 2247/2 (2247), 2240/13 (2240/7), 2240/9 (2240/4), 2240/11 (2240/5), 2239/2 (2239), 2238/2 (2238), 2237/2 (2237), 2236/6 (2236/1), 2236/8 (2236/4), 2228/2 (2228), 2226/2 (2226), 2225/2 (2225), 2202/2 (2202), 2188/2 (2188), 2180/2 (2180), 2174/2 (2174), 2172/2 (2172), 2276/1 (2276), 2280/1 (2280), 2277/1 (2277), 2281/1 (2281), 2282/1 (2282), 2288/1 (2288), 2289/1 (2289), 2290/1 (2290), 2291/1 (2291), 2295/1 (2295), 2296/1 (2296), 2297/1 (2297), 2299/1 (2299), 2300/1 (2300), 2301/1 (2301), 2302/1 (2302), 2303/1 (2303), 2304/1 (2304), 2305/1 (2305), 2306/1 (2306), 2307/1 (2307), 2308/3 (2308/1), 2308/5 (2308/2), 2309/1 (2309), 2489/1 (2489), 2312/1 (2312), 2316/1 (2316), 2317/1 (2317), 2315/1, 2315/2 (2315), 2318/1 (2318), 2323/1 (2323), 2324/1 (2324), 2325/1 (2325), 2326/1 (2326).

– jednostka: Iwonicz-Zdrój, obręb: Iwonicz  [180703_5.0001], działki o numerach:

323/6 (323/3), 323/8 (323/4), 327/14 (327/10), 325/7 (325/5), 326/7 (326/5), 327/16 (327/12), 328/4 (328/1), 328/6 (328/2), 329/2 (329), 330/2 (330), 331/2 (331), 332/2 (332), 432/4 (432/1), 436/5 (436/3), 438/2 (438), 448/3 (448/1), 449/3 (449/1), 5270/66 (5270/65), 5466/1 (5466), 5240/3 (5240/1), 5240/5 (5240/2), 5256/1 (5256), 5259/1 (5259), 5260/1 (5260), 5258/3 (5258/2).

(ww. działki wyróżnione wytłuszczoną czcionką, powstałe w wyniku podziału, stają się własnością Zarządu Powiatu)

  • Istniejące działki drogowe (dr) droga powiatowa, będące we władaniu Zarządu Powiatu Krośnieńskiego,  jako zarządcy dróg powiatowych: to działka nr 995/2 (dr) w Rogach i działka nr 2255 (dr) w Rogach oraz działka nr 5271 (dr) w Iwoniczu.
  • c)    Określenie nieruchomości lub ich części, z których korzystanie będzie ograniczone, na czas prowadzenia robót w m. Rogi:

– działki nr 1012, 1015, 2246, 2240/7 (2240/12), 2233, 2227/1, 2256/1, 2256/2, 2354/2, 2264/1, 2275, 2309 (2309/2), 2312 (2312/2), 983/2, 2236/4 (2236/6), 2228 (2228/2), 2226 (2226/2), 2225 (2225/2), 2224, 2220, 2217, 2216, 2115, 2052, 2489, 2489/2, 2173 – w związku z budową zjazdów

– działki nr 1901, 2223/2, 2072, 323/4, 2280 (2280/2), 2299 (2299/2), 2308/2 (2308/6), 2489 (2489/2),                2100 – w związku z przebudową rowów odwadniających

– działki nr 732, 1601/1, 2258 – w związku z przebudową skrzyżowań

– działki nr 2261/1, 2261/2 – w związku z budową chodnika

– działki nr 2100, 2188 (2188/2), 2173, 2168, 2167/1, 2167/2 – w związku z przebudową sieci teletechnicznej

  • Określenie nieruchomości lub ich części, z których korzystanie będzie ograniczone, na czas prowadzenia robót w m. Iwonicz:

– działki nr 323/3 (323/6), 325/5 (325/7), 326/5 (326/7) – w związku z budową zjazdów

– działki nr 5240/2 (5240/6), 5256 (5256/2) – w związku z przebudową sieci teletechnicznej

– działki nr 332 (332/1), 5268/1, 323/4 (323/8), 5466 (5466/2) – w związku z przebudową rowów odwadniających.

W związku z powyższym uprzejmie informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się         z treścią wyżej wymienionej decyzji w Wydziale Architektury, Budownictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego w Krośnie przy ul. Bieszczadzkiej 1, pokój nr 606, tel. 13 43 75 761, w godzinach pracy Urzędu (pon. 730 – 1630, wt.-czw. 730 – 1530, pt. 730 – 1430) w terminie 14 dni od publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie stron uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podkarpackiego za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji przez wnioskodawcę lub zawiadomienia stron o jej wydaniu.

Ponadto treść decyzji będzie udostępniona na okres 14 dni, tj. od 1 grudnia 2023 r. do 16 grudnia 2023 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Krośnie.

                                                                                                 Z up. STAROSTY

                                                                                                   Katarzyna Staroń-Wilk

                                                                                                      Naczelnik Wydziału                                                                                          Architektury, Budownictwa i Środowiska

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE

Wykaz

I N F O R M A C J A

Samochód osobowy