Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

170/2024

z dnia

18.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7741
/
/
Obwieszczenie Starosty Krośnieńskiego

OGŁOSZENIE

Obwieszczenie Starosty Krośnieńskiego

Krosno; 2023-08-25

STAROSTA KROŚNIEŃSKI

ul. Bieszczadzka 1

38-400 Krosno
(oznaczenie organu wydającego decyzję)

ABS.6740.4.33.2023.AS5

(nr rejestru organu wydającego decyzję)

O B W I E S Z C Z E N I E

Starosty Krośnieńskiego

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 162), zwanej „specustawą drogową”, zawiadamiam, że w dniu 25 sierpnia 2023 r. wydano dla Zarządu Powiatu Krośnieńskiego zezwolenie na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi powiatowej relacji Potok-Jedlicze w km od 0+000 do 3+304,05 wraz z budową obiektu inżynierskiego – wiaduktu, przebudową sieci teletechnicznych, gazowych, elektroenergetycznych, wodno-kanalizacyjnych, budową kanału technologicznego, budową zjazdów indywidualnych i publicznych, budową skrzyżowań z drogą krajową, powiatową, gminną oraz drogami wewnętrznymi, budową i przebudową infrastruktury dla pieszych
i rowerzystów, budową oświetlenia drogowego oraz budową systemu odwodnienia terenu”, objętą wnioskiem na działkach:

  1. Działki wchodzące pod inwestycję bez podziału

    gmina Jedlicze, obręb Potok:  609, 923/2, 1023, 1425, 1426, 1466

    gmina Jedlicze, obręb Dobieszyn:  15/5, 27/2, 26/2, 25/4, 33/2, 32/2, 29/2, 10/2, 30/2

    gmina Jedlicze, obręb Jedlicze:  1740/4, 1741/4, 1589/4, 1656/2, 1657, 1751/2, 1654/2, 1755/4, 1658/2, 1758

(podkreślono działki wód płynących – wg art. 20a ustawy)

  1. Działki wchodzące pod inwestycję z podziałem

    gmina Jedlicze, obręb Potok: 

611 (611/1, 611/2), 612 (612/1, 612/2, 612/3), 613 (613/1, 613/2, 613/3), 614 (614/1, 614/2, 614/3), 615 (615/1, 615/2, 615/3), 622 (622/1, 622/2), 623 (623/1, 623/2, 623/3), 629 (629/1, 629/2), 630 (630/1, 630/2, 630/3), 931 (931/1, 931/2, 931/3), 932 (932/1, 932/2), 926 (926/1, 926/2, 926/3), 930 (930/1, 930/2), 925/1 (925/3, 925/4, 925/5), 925/2 (925/6, 925/7, 925/8), 924 (924/1, 924/2, 924/3), 919/2 (919/3, 919/4, 919/5), 1010 (1010/1, 1010/2, 1010/3), 1009 (1009/1, 1009/2), 1011 (1011/1, 1011/2, 1011/3, 1011/4), 1012 (1012/1, 1012/2), 1392 (1392/1, 1392/2, 1392/3), 1391 (1391/1, 1391/2), 1404 (1404/1, 1404/2, 1404/3), 1406 (1406/1, 1406/2, 1406/3), 1405 (1405/1, 1405/2), 1408/2 (1408/3, 1408/4, 1408/5), 1409 (1409/1, 1409/2, 1409/3), 1411 (1411/1, 1411/2), 1412 (1412/1, 1412/2), 1415/1, (1415/3, 1415/4, 1415/5), 1416 (1416/1, 1416/2, 1416/3), 1417 (1417/1, 1417/2, 1417/3), 1418 (1418/1, 1418/2, 1418/3), 1421 (1421/1, 1421/2), 913/1 (913/3, 913/4, 913/5), 1377 (1377/1, 1377/2), 1375 (1375/1, 1375/2, 1375/3), 1371/2 (1371/3, 1371/4, 1371/5), 1374/1 (1374/3, 1374/4, 1374/5), 1370 (1370/1, 1370/2, 1370/3), 1369 (1369/1, 1369/2), 1368 (1368/1, 1368/2), 1355 (1355/1, 1355/2), 1367 (1367/1, 1367/2), 1356 (1356/1, 1356/2), 1357/2 (1357/3, 1357/4, 1357/5), 1363 (1363/1, 1363/2), 1362 (1362/1, 1362/2), 1358 (1358/1, 1358/2), 1359 (1359/1, 1359/2, 1359/3), 1343 (1343/1, 1343/2, 1343/3), 1342 (1342/1, 1342/2), 1473/2 (1473/5, 1473/6), 1474/2 (1474/6, 1474/7), 1474/1 (1474/3, 1474/4, 1474/5), 1476 (1476/1, 1476/2, 1476/3), 1477 (1477/1, 1477/2, 1477/3), 1475 (1475/1, 1475/2, 1475/3), 1479 (1479/1, 1479/2, 1479/3), 1481 (1481/1, 1481/2, 1481/3), 1482 (1482/1, 1482/2, 1482/3), 1485 (1485/1, 1485/2), 1486 (1486/1, 1486/2, 1486/3), 1492 (1492/1, 1492/2), 1484 (1484/1, 1484/2, 1484/3), 1509/2 (1509/3, 1509/4, 1509/5), 1511 (1511/1, 1511/2), 1510 (1510/1, 1510/2), 1508 (1508/1, 1508/2), 1513 (1513/1, 1513/2), 1514 (1514/1, 1514/2), 1505/1 (1505/3, 1505/4), 1505/2 (1505/5, 1505/6), 1506/1 (1506/3, 1506/4), 1506/2 (1506/5, 1506/6), 1502/4 (1502/5, 1502/6), 1501/2 (1501/3, 1501/4), 1502/3 (1502/7, 1502/8), 1469 (1469/1, 1469/2);

    gmina Jedlicze, obręb Dobieszyn: 

15/3 (15/6, 15/7, 15/8), 14/1 (14/5, 14/6), 15/4 (15/9, 15/10), 14/4 (14/9, 14/10), 14/3 (14/7, 14/8), 16 (16/1, 16/2), 18 (18/1, 18/2), 19 (19/1, 19/2), 20 (20/1, 20/2), 29/1 (29/3, 29/4), 21 (21/1, 21/2), 30/1 (30/3, 30/4), 22/2 (22/5, 22/6), 31/4 (31/9, 31/10), 22/1 (22/3, 22/4), 31/6 (31/11, 31/12), 31/5 (31/13, 31/14), 31/3 (31/7, 31/8), 33/1 (33/3, 33/4), 32/1 (32/3, 32/4), 24/2 (24/3, 24/4), 25/1 (25/5, 25/6), 26/1 (26/3, 26/4), 25/3 (25/7, 25/8), 34 (34/1, 34/2), 10/1 (10/5, 10/6);

    gmina Jedlicze, obręb Jedlicze: 

1742/2 (1742/3, 1742/4), 1742/1 (1742/5, 1742/6), 1741/6 (1741/9, 1741/10), 1740/1 (1740/6, 1740/7), 1741/3 (1741/7, 1741/8), 1659/1 (1659/6, 1659/7), 1658/1 (1658/3, 1658/4), 1744 (1744/1, 1744/2), 1656/1 (1656/3, 1656/4), 1751/1 (1751/3, 1751/4), 1752/1 (1752/4, 1752/5), 1753/2 (1753/6, 1753/7), 1654/1 (1654/3, 1654/4), 1755/6 (1755/7, 1755/8), 1740/3 (1740/8, 1740/9).

(w nawiasie wskazano działki po podziale, wytłuszczoną czcionką zaznaczono działki

powstałe w wyniku podziału przeznaczone pod inwestycję, które stają się własnością Zarządu Powiatu)

O wydaniu decyzji zezwalającej na realizację ww. inwestycji drogowej zawiadomiono wnioskodawcę oraz właścicieli i użytkowników wieczystych wymienionych działek na adres wskazany w katastrze nieruchomości. Ponadto informacja – obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej zostaje wywieszona na tablicach informacyjnych Urzędu Gminy w Jedliczu i w Starostwie Powiatowym w Krośnie oraz w urzędowych publikatorach teleinformatycznych – Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 14 dni, a także w prasie lokalnej.

Strona może w ciągu 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać ewentualne wnioski lub zastrzeżenia w Wydziale Architektury, Budownictwa i Środowiska – Starostwa Powiatowego w Krośnie ul. Bieszczadzka 1, pokój nr 608, telefon kontaktowy: 13 43 75 764.

Z upoważnienia STAROSTY

Katarzyna Staroń-Wilk

Naczelnik Wydziału Architektury, Budownictwa i Środowiska

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Burmistrz Nidzicy

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego z wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie dotyczącego ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Mrowinach, gmina Żarów, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 167 o powierzchni 0.3982 ha w celu przeprowadzenia gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia, średnicy DN100, relacji Żarów – Siedlimowice.