Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

54/2024

z dnia

23.02.2024

Ogłoszeń w bazie:

6614
/
/
Obwieszczenie Starosty Lubelskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

OGŁOSZENIE

Obwieszczenie Starosty Lubelskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

AB.6740.1596.2022.JW                                                                                            Lublin, 2023-03-08

OBWIESZCZENIE STAROSTY LUBELSKIEGO

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 • Działając na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 162)

Zawiadamiam

o wydaniu na wniosek Wójta Gminy Głusk decyzji nr 176/23 z dnia 21.02.2023 r. udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.„Rozbudowa drogi gminnej nr 107098L ul. Lipowej w miejscowości Kalinówka poprzez budowę chodnika wraz z budową oświetlenia drogowego”

Decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności.

Inwestycja będzie realizowana na niżej wymienionych działkach:

Województwo: lubelskie

Powiat: lubelski       

Jednostka ewidencyjna – 060905_2 Głusk

Obręb 0007 Kalinówka

działki nr ew.: 24/14, 402, 407, 25/18, 25/19, 24/15, 435/8, 25/24, 25/10, 25/4, 24/8, 24/9, 401, 54/5, 69/5, 69/11, 69/18, 54/19, 61/5, 70/1, 61/27, 539/3, 454/1, 72/5, 64, 65/8, 72/9, 73/4, 66/5, 66/27, 74/1, 67/1, 67/2, 68/1, 78/17, 78/12, 79/1, 84/1, 85/1, 88/2, 96/3

Województwo: lubelskie

Powiat: lubelski       

Jednostka ewidencyjna – 060905_2 Głusk

Obręb 0002 Abramowice Prywatne

działki nr ew.: 323/1, 323/2, 323/3, 323/4, 326/1, 327/5, 431/11, 431/14, 431/5, 431/9, 432/5, 432/3, 432/4, 433/1, 433/4, 433/5, 433/6, 434/4, 434/8, 437

Działki poza liniami rozgraniczającymi, na których przewiduje się przebudowę skrzyżowań
z innymi drogami publicznymi:

Województwo: lubelskie

Powiat: lubelski       

Jednostka ewidencyjna – 060905_2 Głusk

Obręb 0007 Kalinówka

Działki nr ew. 54/18, 401, 96/3

Województwo: lubelskie

Powiat: lubelski       

Jednostka ewidencyjna – 060905_2 Głusk

Obręb 0002 Abramowice Prywatne

działki nr ew.: 327/6, 328, 431/11

Działki poza liniami rozgraniczającymi, na których przewiduje się przebudowę sieci uzbrojenia terenu:

Województwo: lubelskie

Powiat: lubelski

Gmina: Głusk

Obręb ewidencyjny: 7 – Kalinówka

działki nr ew.: 25/18, 74/13, 76/1

Zakres przedsięwzięcia obejmuje:

 • roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,
 • zdjęcie humusu,
 • wykonanie przebudowy kolizji z istniejącą infrastrukturą,
 • budowa oświetlenia drogowego,
 • wykonanie oświetlenia drogowego,
 • wykonanie koryta pod konstrukcją jezdni i zjazdy,
 • ustawienie krawężników i obrzeży,
 • wykonanie podbudowy jezdni i zjazdów,
 • wykonanie koryta pod konstrukcją chodnika,
 • wykonanie podbudowy chodnika,
 • wykonanie nawierzchni jezdni i zjazdów,
 • roboty związane z organizacją ruchu,
 • roboty wykończeniowe.

Z treścią decyzji o zezwoleniu na realizację ww. inwestycji drogowejmożna zapoznać
się w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym Starostwa Powiatowego w Lublinie przy ul. Spokojnej 9, w godzinach pracy Wydziału /poniedziałek, środa, czwartek, piątek 8:00 – 15:00, wtorek 7:30 – 16:45/.

Strony mogą zapoznać się z treścią decyzji: drogą telefoniczną pod nr tel. 81 528 66 47, drogą elektroniczną na adres mailowy: abud@powiat.lublin.pl, osobiście w Starostwie Powiatowym w Lublinie ul. Spokojna 9 po uprzednim umówieniu wizyty.

Od decyzji przysługuje prawo odwołania do Wojewody Lubelskiego za pośrednictwem Starosty Lubelskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. W trakcie biegu terminu
do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

            Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY NIDZICA.

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONE DO ZBYCIA