Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

54/2024

z dnia

23.02.2024

Ogłoszeń w bazie:

6611
/
/
Obwieszczenie Starosty Tatrzańskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego

OGŁOSZENIE

Obwieszczenie Starosty Tatrzańskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego

OBWIESZCZENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 61 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2022.2000 z późn. zm.) – dalej ustawa kpa oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2023.162) – dalej specustawa drogowa

STAROSTA TATRZAŃSKI

zawiadamia, iż na wniosek Burmistrza Miasta Zakopane – działającego jako zarządca drogi gminnej nr 420270K, złożony w dniu 18 listopada 2022 r. (uzupełniony dnia 9 grudnia 2022 r.) przez pełnomocnika Pana Krystiana Węgrzyna, zostało wszczęte postępowanie administracyjne pod znakiem: AB.6740.553.2022.ASS w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa drogi gminnej klasy „D” nr K 420270 – ul. Szymony Boczna w miejscowości Zakopane – na odcinku od km 0+003,32 do km 0+290,67.
Inwestycja realizowana jest w jednostce ewidencyjnej: 121701_1 Zakopane, obr. ewid. nr 006:

  1. Działki ewidencyjne będące własnością Inwestora:
  • dz. ewid. nr: 641/1, 641/2, 50/2, 49/2, 48/2, 47/2, 566/2, 682/1, 46/2, 492/15.

2.Działki ewidencyjne przeznaczone pod inwestycję przejmowane w całości:

  • dz. ewid. nr: 647/1, 682/2, 684,
    gdzie oznaczenie: 0000/1 – to numer działki ewidencyjnej przejętej w całości i przeznaczonej
    pod drogę, działka na której droga jest usytuowana.

3. Działki ewidencyjne przeznaczone pod inwestycję powstałe z podziałów:

–  dz. ewid. nr: 527/6 (527/3), 527/8 (527/4), 647/3 (647/2), 1615/1 (1615),

1616/1 (1616), 1617/1 (1617), 1618/1 (1618), 1619/1 (1619), 1620/1 (1620), 1621/1 (1621), 1622/1 (1622), 492/23 (492/13), 1611/1 (1611), 1612/1 (1612), 1613/1 (1613), 1614/1 (1614), 683/2 (683), 492/25 (492/16), 492/18 (492/4),

gdzie oznaczenie: 0000/1 – to numer działki ewidencyjnej powstałej z podziału i przeznaczonej
pod drogę; (0000) – to numer dotychczasowy działki ewidencyjnej przed podziałem.

4.Działki objęte obowiązkami wynikającymi z zapisów specustawy drogowej:

przebudowa lub budowa sieci uzbrojenia terenu – art. 11f ust. 1 pkt 8e specustawy drogowej – ozn. symbolem „OB.SIECI” na rysunku pt.: „Mapa z proponowanym przebiegiem drogi”:

Obowiązek obejmuje roboty budowlane:

– w granicach dz. ewid. nr 547/12, 477, 474/3, 527/5 (527/3), 1615/2 (1615), 52/15, 52/14, 51/1, 47/1,

  • budowa lub przebudowa zjazdów – art. 11f ust. 1 pkt 8h specustawy drogowej – ozn. symbolem „OB.ZJAZD na rysunku pt.: „Mapa z proponowanym przebiegiem drogi”:

Obowiązek obejmuje roboty budowlane:

– w granicach dz. ewid. nr 500, 683/3, 634/2, 53/1, 52/15, 48/1, 47/1,

  • przebudowa lub budowa innych dróg publicznych – art. 11f ust. 1 pkt 8g specustawy drogowej – ozn. symbolem „OB.D.PUB na rysunku pt.: „Mapa z proponowanym przebiegiem drogi”:

Obowiązek obejmuje roboty budowlane:

– w granicach dz. ewid. nr 527/1, 474/6, 474/4,

  • zajęcie terenu wód płynących – art. 20a ust. 1 specustawy drogowej – ozn. symbolem „OB.WP na rysunku pt.: „Mapa z proponowanym przebiegiem drogi”:

Obowiązek obejmuje roboty budowlane:

– w granicach dz. ewid. nr 490,

gdzie oznaczenie: 0000/1  – to numer działki ewidencyjnej powstałej z podziału o przeznaczeniu dotychczasowym; (0000) – to numer dotychczasowy działki ewidencyjnej przed podziałem.

Z zamierzeniem inwestycyjnym, materiałem dowodowym oraz dokumentacją przedłożoną przez Inwestora zainteresowane strony będące uczestnikami postępowania lub ich pełnomocnicy legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 kpa, mogą zapoznać się
w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Zakopanem ul. Chramcówki 15 (parter)
w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia: – w poniedziałki od1230 do 1530; – we wtorki
i czwartki od 1200 do 1500; – w środy od800 do 1100;  – w piątki od 1130 do 1430.

Przyjęcia stron odbywają się wyłącznie w wyznaczonych godzinach (należy zgłosić się do okienka Dziennika Podawczego w Starostwie Powiatowym w Zakopanem), po wcześniejszym telefonicznym umówieniu pod nr tel. 18 20 239 41.

Informacje dotyczące inwestycji można uzyskać pod numerem telefonu: 18 20 239 41, drogą mailową pod adresem: agnieszkass@powiat.tatry.pl lub za pośrednictwem platformy ePUAP: /21ow7kfm9w/SkrytkaESP.

Zgodnie z art. 11d ust. 5 specustawy drogowej starosta w odniesieniu dróg powiatowych
i gminnych wysyła zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wnioskodawcy, właścicielom lub użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie tej decyzji na adres wskazany w katastrze nieruchomości. Doręczenie zawiadomienia na adres wskazany w katastrze nieruchomości
jest skuteczne.

W myśl art. 49 kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni
od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, tj. ukazanie się niniejszego obwieszczenia.

Niniejsze obwieszenie podlega zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej
i na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Zakopanem oraz Urzędu Miasta Zakopane oraz na stronie http://infopublikator.pl/.

Jednocześnie informuje się, iż 14 lutego 2023 r. Starosta Tatrzański wydał postanowienie znak: AB.6740.553.2022.ASS w trybie art. 35 ust. 3 ustawy Prawo budowlane o nałożeniu
na Inwestora obowiązku usunięcia w projekcie zagospodarowania terenu i projekcie architektoniczno
– budowlanym nieprawidłowości i braków w terminie do dnia 11 kwietnia 2023 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONE DO ZBYCIA

INFORMACJA

Zarząd Powiatu Hajnowskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz działek przeznaczonych do zbycia.

Starosta Szamotulski podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży