Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

196/2024

z dnia

14.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8007
/
/
Obwieszczenie Starosty Tatrzańskiego o wydaniu decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z części nieruchomości

OGŁOSZENIE

Obwieszczenie Starosty Tatrzańskiego o wydaniu decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z części nieruchomości

Nasz znak: GG-RSP.6853.3.2019                                            Zakopane, dnia 14 lutego 2023 r.

    OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z części nieruchomości

na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 2000 ze zm.) w związku z art. 124 i art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1899 ze zm.)

Starosta Tatrzański

zawiadamia, że w dniu 14 lutego 2023 r.

po rozpatrzeniu wniosku Spółki TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Jana Hebdę, została wydana decyzja znak GG-RSP.6853.3.2019 orzekająca o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości położonej w obrębie 0059 Zakopane, jednostka ewidencyjna Zakopane, oznaczonej jako działka ewid. nr 1 poprzez udzielenie zezwolenia spółce TAURON Dystrybucja S.A. na wykonanie prac związanych z modernizacją istniejącej sieci kablowej SN 15kV polegającej na rozbiórce lub umartwieniu istniejącej sieci kablowej SN 15kV i budowie sieci kablowej SN 15kV zgodnie z lokalizacją przedstawioną w załącznikach nr 1 i nr 2 stanowiących integralna część decyzji.

Z treścią w/w decyzji oraz całością akt sprawy znak GG-RSP.6853.3.2019 można zapoznać się w budynku Starostwa Powiatowego w Zakopanem ul. Chramcówki 15, pawilon B, pokój nr 119 w godzinach od 8 – 15, od poniedziałku do piątku.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Małopolskiego
za pośrednictwem Starosty Tatrzańskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się niniejszego obwieszczenia na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Tatrzańskiego.  

Zgodnie z art. 49b Kodeksu postępowania administracyjnego w przypadku zawiadomienia strony zgodnie  z art. 49 § 1 lub art. 49a o decyzji, na wniosek strony, organ, który wydał decyzję, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji w sposób i formie określonej we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia
w taki sposób lub takiej formie. Jeżeli decyzje nie mogą być udostępnione stronie w sposób lub formie określonej we wniosku, organ powiadamia  o tym stronę i wskazuje, w jaki sposób lub jakiej formie odpis decyzji może być niezwłocznie udostępniony.

Z up.Starosty

p.o Naczelnika Wydziału

Gospodarki Nieruchomościami

mgr.inż. Maciej Janicki

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Zduny ogłasza ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości w Bąkowie Górnym

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE

Burmistrz Nidzicy