Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

267/2023

z dnia

24.09.2023

Ogłoszeń w bazie:

4832
/
/
OBWIESZCZENIE STAROSTY WŁODAWSKIEGO

OGŁOSZENIE

OBWIESZCZENIE STAROSTY WŁODAWSKIEGO

STAROSTA WŁODAWSKI Włodawa, dnia 02.03.2023 r.

WB.6740.7.2.2023.JK

OBWIESZCZENIE STAROSTY WŁODAWSKIEGO

o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację

inwestycji w zakresie dróg publicznych

Działając na podstawie art. 61 § 1 i 4 w związku z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2022 poz. 2000 z późn. zm.) oraz art. 11a, art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (j.t. Dz. U. 2023 r. poz. 162 z późn. zm.) zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wniosku złożonego przez Gminę Wyryki,o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: budowie drogi gminnej nr 117169L, na odcinku od km 0+000 do km 0+254,50.

Zakres prac związanych z budową drogi gminnej na odcinku od km 0+000 do km 0+254,50 obejmuje:

 • wytyczenie nowych granic pasa drogi gminnej na odcinku objętym opracowaniem,
 • wykonanie zabezpieczenia podziemnej infrastruktury technicznej – sieci energetycznej w miejscach kolizji z projektowaną infrastrukturą drogową,
 • rozbiórkę (lokalnie) istniejących elementów istniejącej infrastruktury będących w kolizji z projektowaną drogą gminą,
 • wykonanie korekty przebiegu geometrycznego trasy drogi gminnej,
 • budowę przepustu rurowego pod konstrukcją drogi,
 • wykonanie odhumusowania istniejących zieleńców w zakresie niezbędnym wynikającym z usytuowania projektowanych elementów infrastruktury drogowej,
 • budowa (lokalnie) nasypów pod konstrukcję drogi gminnej
 • wykonanie korytowania pod warstwy konstrukcyjne drogi i pod zjazdy,
 • wykonanie (zgodnie z PZT) nowej konstrukcji zjazdów indywidualnych,
 • wykonanie (zgodnie z PZT) nowej konstrukcji drogi gminnej,
 • wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego na wcześniej oczyszczonym i spryskanym emulsją asfaltową podłożu na odcinku objętym opracowaniem,
 • wykonanie poboczy gruntowych z wierzchnią warstwą tłuczniową z materiału pochodzącego z dowozu,
 • odtworzenie zieleńców znajdujących się w granicach opracowania,
 • wykonanie nowego oznakowanie pionowego.

Budowa drogi gminnej na odcinku od km 0+000 do km 0+254,50 będzie realizowana w msc. Kaplonosy na działkach o numerach ewidencyjnych:

1129, 1126, 1124/1, 1123 (1123/1, 1123/2).

W odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numery działek przed podziałem, w nawiasie numery działki po podziale. Numery działek oznaczone „tłustym drukiem” będą przejęte na cele związane z ww. inwestycją.

Wykaz działek, które z mocy prawa przechodzą na własność jednostki samorządu terytorialnego: nr 1123/1 w msc. Kaplonosy.

Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego, w terminie 7 dni od daty publikacji niniejszego obwieszczenia (02.03.2023 r.), w Starostwie Powiatowym we Włodawie przy al. J. Piłsudskiego 24 (parter, pokój nr 009-010 i nr 011 – tel. 082 572-15-10), w godzinach pracy Urzęduudzielane będą informacje dotyczące przedmiotowej inwestycji. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego, jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

INFORMACJA

Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości, że Gmina Pruszcz Gdański przeznacza do użyczenia następujące nieruchomości gminne

II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości z warunkami zabudowy na dom jednorodzinny w m. Michałki

I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki przemysłowo-usługowej w Pasymiu