Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

166/2024

z dnia

14.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7730
/
/
OBWIESZCZENIE STAROSTY WŁODAWSKIEGO

OGŁOSZENIE

OBWIESZCZENIE STAROSTY WŁODAWSKIEGO

STAROSTA WŁODAWSKI Włodawa, dnia 07.09.2023 r.

WB.6740.6.8.2023.PL

OBWIESZCZENIE STAROSTY WŁODAWSKIEGO

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Działając na podstawie art. 49, art. 61 § 1 i 4w związku z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2023 poz. 775), art. 11 a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 162), zawiadamiam o wydaniu decyzji Nr 4/2023 z dnia 07.09.2023 r., znak: WB.6740.6.8.2023.JK z wniosku złożonego przez Wójta Gminy Wola Uhruska,o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: budowie dróg gminnych nr 104391 L i 104394 L wraz z przebudową kolizji z linią energetyczną w miejscowości Mszanna-Kolonia i Mszanna oraz nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności.

Zakres prac związanych z budową drogi gminnej nr 104391 L na odcinku od km 0+000 do km 0+914,63 oraz drogi gminnej 104394 L na odcinku od km 0+000 do km 0+840,28 obejmuje:

 • wytyczenie nowych granic pasów drogowych dróg gminnych na odcinkach objętych opracowaniem,
 • wykonanie zabezpieczenia podziemnej infrastruktury teletechnicznej w miejscach kolizji z projektowaną infrastrukturą drogową,
 • przebudowa napowietrznej linii energetycznej NN kolidującej z projektowaną drogą,
 • przeniesienie krzyża,
 • usunięcie drzew i krzewów istniejących w pasie drogowym,
 • wykonanie korekty przebiegu geometrycznego trasy dróg gminnych,
 • wykonanie odhumusowania w zakresie niezbędnym, wynikającym z usytuowania projektowanych elementów infrastruktury drogowej,
 • budowa (lokalnie) nasypów pod konstrukcję dróg,
 • wykonanie korytowania pod warstwy konstrukcyjne dróg,
 • wykonanie konstrukcji jezdni dróg gminnych,
 • wykonanie nawierzchni projektowanych dróg (zgodnie z PZT) z płyt betonowych typu Jomb,
 • wykonanie nawierzchni (zgodnie z PZT) z kruszywa naturalnego,
 • wykonanie poboczy gruntowych ulepszonych mechanicznie,
 • wprowadzenie nowej stałej organizacji ruchu (oznakowanie pionowe).

Inwestycja będzie realizowana w msc. Mszanna i Mszanna-Kolonia na działkach o numerach ewidencyjnych: 479 w msc. Mszanna (obręb 0007); 117/1, 129/3, 118, 131/3, 133, 135 (135/1, 135/2, 135/3), 139 (139/1, 139/2), 136 (136/1, 136/2), 30/3, 28 w msc. Mszanna-Kolonia (obręb 0008)

W odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numery działek przed podziałem, w nawiasie numery działki po podziale. Numery działek oznaczone „tłustym drukiem” będą przejęte na cele związane z ww. inwestycją.

Wykaz działek, które z mocy prawa przechodzą na własność Gminy Wola Uhruska:

działki nr 135/1, 136/1, 139/1 w msc. Mszanna-Kolonia.

Niniejsze podanie do publicznej wiadomości uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia którym nastąpiło publiczne obwieszczenie (07.09.2023 r.),inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Lubelskiego za pośrednictwem organu, który wydał niniejszą decyzję w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Z up. Starosty Włodawskiego

mgr inż. Piotr Linkiewicz

Kierownik Wydziału Budownictwa i Inwestycji

/podpisano elektronicznie/

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Goniądza ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Goniądz

Burmistrz Mikołowa podaje do wiadomości informacje w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Pszczyńskiej została przeznaczona do zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntowa, położona w Mikołowie przy ul. Pszczyńskiej 13

Wykaz nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie miasta Jeziorany przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na podstawie Zarządzenia Nr 52/2024 Burmistrza Jezioran z dnia 13 czerwca 2024 roku w sprawie zbycia nieruchomości

Wykaz nieruchomości położonych w obrębie miasta Jeziorany przeznaczonych do sprzedaży w przetargu na podstawie Zarządzenia Nr 58/2022 Burmistrza Jezioran z dnia 12 lipca 2022 roku w sprawie zbycia nieruchomości