Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

175/2024

z dnia

23.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7793
/
/
Obwieszczenie Starosty Włodawskiego o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie dróg publicznych

OGŁOSZENIE

Obwieszczenie Starosty Włodawskiego o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie dróg publicznych

STAROSTA WŁODAWSKI                                                                                    Włodawa, dnia 12.09.2023  r.

WB.6740.5.41.2023.IP

OBWIESZCZENIE STAROSTY WŁODAWSKIEGO

o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację

inwestycji w zakresie dróg publicznych

Działając na podstawie art. 61 § 1 i 4 w związku z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. 2023 poz. 775 z późn. zm.) oraz art. 11a, art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (j.t. Dz. U. 2020 r. poz. 1363 z późn. zm.) zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wniosku złożonego przez Wójta Gminy Włodawa, o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: budowie drogi gminnej nr 104444 ul. Rumiankowa w Susznie wraz z oświetleniem ulicznym oraz przebudową kolizji z siecią elektroenergetyczną i teletechniczną.

Zakres prac związanych z budową drogi gminnej NR 104444L (ul. Rumiankowa) w Susznie, na odcinku od km 0+000,00 do km 0+644,80 obejmuje:

 • wytyczenie nowych granic pasów drogowych dróg gminnych na odcinkach objętych opracowaniem,
 • wykonanie zabezpieczenia podziemnej infrastruktury teletechnicznej i elektroenergetycznej w miejscach kolizji z projektowaną infrastrukturą drogową,
 • wykonanie korekty przebiegu geometrycznego trasy drogi gminnej,
 • wykonanie oświetlenia ulicznego,
 • wykonanie odhumusowania w zakresie niezbędnym, wynikającym z usytuowania projektowanych elementów infrastruktury drogowej,
 • frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej,
 • budowa (lokalnie) nasypów pod konstrukcję dróg,
 • wykonanie korytowania pod warstwy konstrukcyjne dróg,
 • wykonanie konstrukcji jezdni drogi gminnej,
 • wykonanie korekty wysokościowej istniejących zaworów wody oraz studzienek kanalizacyjnych,
 • wykonanie nawierzchni projektowanej drogi bitumicznej,
 • wykonanie nawierzchni projektowanej drogi rowerowej bitumicznej,
 • wykonanie zjazdów indywidualnych o nawierzchni bitumicznej,
 • wykonanie zjazdów publicznych o nawierzchni bitumicznej,
 • wykonanie poboczy gruntowych ulepszonych mechanicznie,
 • wprowadzenie nowej stałej organizacji ruchu (oznakowanie pionowe i poziome).

Budowa drogi gminnej na odcinku od km nr 104444L (ul. Rumiankowa) w Susznie, na odcinku od km 0+000,00 do km 0+644,80 będzie realizowana na działkach o numerach ewidencyjnych:

284, 173, 290/65, 14, 203 (203/1, 136/2), 204/2 (204/3, 204/4), 205/6 (205/11, 205/12), 205/2 (205/9, 205/10), 206/2 (206/10, 206/11), 206/3 (206/12, 206/13), 206/4 (206/14, 206/15), 206/5 (206/16, 206/17), 206/9 (206/18, 206/19), 207 (207/1, 207/2), 208 (208/1, 208/2), 209 (209/1, 209/2), 210 (210/1, 210/2), 211 (211/1, 211/2), 212 (212/1, 212/2), 213/1 (213/4, 213/5), 213/3 (213/6, 213/7), 214 (214/1, 214/2), 206/19.

W odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numery działek przed podziałem, w nawiasie numery działki po podziale. Numery działek oznaczone „tłustym drukiem” będą przejęte na cele związane z ww. inwestycją.

Wykaz działek, które z mocy prawa przechodzą na własność jednostki samorządu terytorialnego:

203/1, 204/3, 205/11, 205/9, 206/10, 206/12, 206/14, 206/16, 206/18, 207/1, 208/1, 209/1, 210/1, 211/1, 212/1, 213/4, 213/6, 214/1.

Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego, w terminie 7 dni od daty publikacji niniejszego obwieszczenia (13.09.2023 r.), w Starostwie Powiatowym we Włodawie przy  al. J. Piłsudskiego 24 (parter, pokój nr 009-010 i nr 011 – tel. 082 572-15-10), w godzinach pracy Urzędu udzielane będą informacje dotyczące przedmiotowej inwestycji.  Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego, jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego informuje, że wywieszony zostanie wykazy pomieszczeń przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym

Prezydent Miasta Otwocka ogłasza ustny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego w Otwocku, ul. Karczewska 27

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza   II  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonych w Tomaszowie Mazowieckim pomiędzy ulicami Jana i Jolanty

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza III  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Spalskiej 18