Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

54/2024

z dnia

23.02.2024

Ogłoszeń w bazie:

6608
/
/
OBWIESZCZENIE – ZAWIADOMIENIE

OGŁOSZENIE

OBWIESZCZENIE – ZAWIADOMIENIE

STAROSTA LUBARTOWSKI

21-100 LUBARTÓW

ul. Słowackiego 8

tel. 81 855 28 65

Lubartów, dnia 8 lutego 2023 r.

GEO.683.3.71.2021

OBWIESZCZENIE – ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), art. 49, art. 61 § 1 i 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.Kodeks postępowania administracyjnego(Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.), w związku z art. 12 ust. 4a i 4f ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 162), wykonując zadania z zakresu administracji rządowej Starosta Lubartowski zawiadamia, że zostało przeprowadzone postępowanie dowodowe w sprawie dotyczącej ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie geodezyjnym 16 – Sułoszyn, gmina Firlej, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 950 o pow. 0,0656 ha, stanowiącą uprzednio własność zmarłych Stanisława
i Genowefy małż. Wolińskich.

Powyższa działka stała się z mocy prawa własnością Powiatu Lubartowskiego na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Lubartowskiego nr 3/2021 z dnia 18 października 2021 r., znak: AIB.6740.3.3.2021, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi powiatowej nr 1536L Sułoszyn-Żurawiniec”.

Odszkodowanie za przedmiotową nieruchomość przysługuje dotychczasowym właścicielom oraz osobom, którym przysługiwało do nieruchomości ograniczone prawo rzeczowe. W przypadku, gdy odszkodowanie za wywłaszczenie dotyczy nieruchomości
o nieuregulowanym stanie prawnym, w rozumieniu art. 113 ust. 6 i 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami, odszkodowanie to wpłaca się do depozytu sądowego (art. 133 ust. 2 ugn).

W myśl art. 10 § 1 kpa, stronom posiadającym interes prawny w niniejszym postępowaniu przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, a także prawo zapoznania się ze zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym, w tym ze sporządzonym operatem szacunkowym.

Akta sprawy będą udostępniane stronom w terminie 7 dni od dnia dokonania obwieszczenia, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lubartowie, od poniedziałku do piątku
w godzinach pracy Starostwa. Po upływie powyższego terminu zostanie wydana decyzja
o ustaleniu i wypłacie odszkodowania.

Zgodnie z art. 49 § 2 kpa wskazuję 9 lutego 2023 r. – datę ukazania się obwieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lubartowie, wywieszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie organu, jak również publikacji w dzienniku Infopublikator.pl, jako ten, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. Zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Zarząd Powiatu Hajnowskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz działek przeznaczonych do zbycia.

Starosta Szamotulski podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

V nieograniczony przetarg ustny

V nieograniczony przetarg ustny