Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

201/2024

z dnia

19.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8099
/
/
OBWIESZCZENIE – ZAWIADOMIENIE

OGŁOSZENIE

OBWIESZCZENIE – ZAWIADOMIENIE

STAROSTA LUBARTOWSKI

21-100 LUBARTÓW

ul. Słowackiego 8

tel. 81 855 28 65

Lubartów, dnia 8 lutego 2023 r.

GEO.683.3.71.2021

OBWIESZCZENIE – ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), art. 49, art. 61 § 1 i 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.Kodeks postępowania administracyjnego(Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.), w związku z art. 12 ust. 4a i 4f ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 162), wykonując zadania z zakresu administracji rządowej Starosta Lubartowski zawiadamia, że zostało przeprowadzone postępowanie dowodowe w sprawie dotyczącej ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie geodezyjnym 16 – Sułoszyn, gmina Firlej, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 950 o pow. 0,0656 ha, stanowiącą uprzednio własność zmarłych Stanisława
i Genowefy małż. Wolińskich.

Powyższa działka stała się z mocy prawa własnością Powiatu Lubartowskiego na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Lubartowskiego nr 3/2021 z dnia 18 października 2021 r., znak: AIB.6740.3.3.2021, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi powiatowej nr 1536L Sułoszyn-Żurawiniec”.

Odszkodowanie za przedmiotową nieruchomość przysługuje dotychczasowym właścicielom oraz osobom, którym przysługiwało do nieruchomości ograniczone prawo rzeczowe. W przypadku, gdy odszkodowanie za wywłaszczenie dotyczy nieruchomości
o nieuregulowanym stanie prawnym, w rozumieniu art. 113 ust. 6 i 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami, odszkodowanie to wpłaca się do depozytu sądowego (art. 133 ust. 2 ugn).

W myśl art. 10 § 1 kpa, stronom posiadającym interes prawny w niniejszym postępowaniu przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, a także prawo zapoznania się ze zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym, w tym ze sporządzonym operatem szacunkowym.

Akta sprawy będą udostępniane stronom w terminie 7 dni od dnia dokonania obwieszczenia, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lubartowie, od poniedziałku do piątku
w godzinach pracy Starostwa. Po upływie powyższego terminu zostanie wydana decyzja
o ustaleniu i wypłacie odszkodowania.

Zgodnie z art. 49 § 2 kpa wskazuję 9 lutego 2023 r. – datę ukazania się obwieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lubartowie, wywieszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie organu, jak również publikacji w dzienniku Infopublikator.pl, jako ten, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. Zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew ogłasza II ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Skaryszew

Syndyk Masy Upadłości „Vipro” Sp. z o.o. w upadłości, Justyna Surwiło-Rutkowska, JSR Syndyk Surwiło-Rutkowska sp. z o.o., ul. Święty Marcin 28/28, 61-805 Poznań, informuje o sprzedaży z wolnej ręki następującej ruchomości

Syndyk Masy Upadłości „Vipro” Sp. z o.o. w upadłości, Justyna Surwiło-Rutkowska, JSR Syndyk Surwiło-Rutkowska sp. z o.o., ul. Święty Marcin 28/28, 61-805 Poznań, informuje o sprzedaży z wolnej ręki następującej ruchomości

Ogłoszenie Wójta Gminy Główczyce o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy