Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

165/2024

z dnia

13.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7689
/
/
Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

OGŁOSZENIE

Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 488 / 2023 Prezydenta Miasta Świnoujście

z dnia 28 sierpnia 2023 r.

PREZYDENT MIASTA ŚWINOUJŚCIE

Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej

w Świnoujściu przy ulicy Turkusowej, obręb 0018 Przytór

Informacja o nieruchomości


L.p.

Oznaczanie geodezyjne działki

Pow.
działki
w [m²]

Nr księgi
wieczystej

Cena wywoławcza nieruchomości

Wadium

1.

dz. nr 110/1 obr.0018

1487

SZ1W/00052948/3

550 000 zł

40 000 zł

Teren położony w specjalnym obszarze ochrony Natura 2000 „Wolin i Uznam” PLH320019 Wolin i Uznam
oraz w strefie WIII ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych. Teren niezagospodarowany, zadrzewiony. Nieruchomość zbywana w stanie istniejącym.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Zgodnie z Uchwałą nr XLIII/351/2005 Rady Miasta Świnoujście z dnia 30 czerwca 2005r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2005r. nr 63 poz. 1375) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście, obejmującego obszar Dzielnicy Przytór Łunowo przedmiotowa działka znajduje się w obszarze o symbolu: 40b MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Informacje o przetargu

Przetarg odbędzie się 3 listopada 2023 roku o godzinie 10.00 – w sali 130 Urzędu Miasta w Świnoujściu
ul. Wojska Polskiego Nr 1/5 (I piętro).

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej.

Do wylicytowanej ceny naliczony zostanie podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży – na dzień ogłoszenia przetargu wynosi 23%.

W arunkiem udziału w przetargu jest:

1. wniesienie kwoty wadium, przelewem na konto Urzędu Miasta w Świnoujściu: PeKaO S. A. – Świnoujście NR 27 1240 3914 1111 0010 0965 1187 -do dnia 30.10.2023 roku. – za dzień wniesienia wadium uważa się datę wpływu na konto depozytów Miasta. Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć nieruchomość na którą zostało wpłacone wadium.

2. przedłożenie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

 • w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości a w przypadku osób fizycznych prowadzących

działalność gospodarczą dodatkowo wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej (www.ceidg.gov.pl),

 • osoby fizyczne będące w związku małżeńskim i posiadające umowną lub ustawową wspólność majątkową przystępujące do przetargu zobowiązane są złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka
  o wyrażeniu przez niego zgody na nabycie nieruchomości po cenie wylicytowanej przez współmałżonka;
 • w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej
  a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego wpisu z właściwego rejestru sądowego, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.
 • złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku
  z prowadzonym przetargiem na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości;
 • w przypadku nabywania nieruchomości przez cudzoziemca mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy
w miejscu i terminie wyznaczonym w protokole z przetargu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Informacje o nieruchomości można uzyskać w Wydziale Ewidencji i Obrotu Nieruchomościami pok. 206, Urzędu Miasta Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/5, tel. 91 327-86-22, 607 495 388, 91 327-86-12, e-mail: wen@um.swinoujscie.pl, http://www.swinoujscie.pl.

Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

Informacje dla Nabywcy

Zawarcie aktu notarialnego w Kancelarii Notarialnej w Świnoujściu, w terminie najpóźniej 30 dni od daty zamknięcia przetargu. Koszty związane z nabyciem nieruchomości opłaty notarialne, sądowe, podatki itp. ponosi Kupujący. Wylicytowana cena nabycia nieruchomości winna być odnotowana na koncie dochodów Gminy Miasto Świnoujście: PeKaO S. A. – Świnoujście NR 95 1240 3914 1111 0010 0965 0933 najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego.

Okazanie granic nieruchomości na koszt Gminy Miasto Świnoujście, nastąpi na wniosek nabywcy złożony
w terminie 6 miesięcy od daty zawarcia aktu notarialnego.

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. U. UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U.z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

(t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490).

Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Miasto Świnoujście można uzyskać na stronie głównej www.bip.um.swinoujscie.pl w zakładce „Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych”

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonych w Tomaszowie Mazowieckim pomiędzy ul. Kruczą i ul. Kołłątaja.

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Leśnej 6-10

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Farbiarskiej 49

Starosta Lubartowski zawiadamia, że zostało przeprowadzone postępowanie dowodowe w sprawie dotyczącej ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość o częściowo nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie geodezyjnym 14 – Skrobów Kolonia