Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

170/2024

z dnia

18.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7741
/
/
Ogłasza przetarg ustny ograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pruszcz Gdański

OGŁOSZENIE

Ogłasza przetarg ustny ograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pruszcz Gdański

GPiRG.6840.1.2020.2023.GN3/5 Juszkowo, dnia 10.08.2023r.

WÓJT GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI

Ogłasza przetarg ustny ograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pruszcz Gdański

działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2023r., poz. 344 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 1490), Wójt Gminy Pruszcz Gdański ogłasza ustny przetarg ograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7 o powierzchni 24,20 m2 położonego w Łęgowie przy ulicy Przemysłowej 17 wraz z udziałem wynoszącym 10/100 części w gruncie oznaczonym jako działka ewidencyjna Nr 533/2 o pow. 0,0291 ha (księga wieczysta GD1G/00057619/9) i takim samym udziale w częściach wspólnych budynku.

Lokal mieszkalny nr 7 położony w Łęgowie przy ul. Przemysłowej 17 wraz z udziałem 10/100 części w częściach wspólnych budynku i w gruncie:

Cena wywoławcza: 28.000 zł

Wadium 2.800 zł

Postąpienie 300 zł

OPIS NIERUCHOMOŚCI:

Lokal mieszkalny nr 7 położony w Łęgowie przy ul. Przemysłowej 17, o powierzchni 24,20m2 składający się z pokoju i kuchni. Lokal niezamieszkały. Z uwagi na powierzchnię i brak łazienki z WC, nie spełnia wymogów lokalu samodzielnego. Budynek usytuowany na działce nr 533/2 o powierzchni 0,0291ha. Budynek dwu kondygnacyjny (parter i poddasze mieszkalne), dach dwuspadowy kryty blachodachówką o konstrukcji trwałej.

Dla nieruchomości gruntowej prowadzona jest Księga Wieczysta nr GD1G/00057619/9.

Dział III i IV w/w opisanej księgi wolny jest od wpisów.

Przeznaczenie w planie miejscowym- MU -zabudowa mieszkaniowo- usługowa.

Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i zadłużeń ani nie ma ograniczeń w rozporządzaniu. Nie istnieją żadne niewykonane roszczenia prywatno-prawne osób trzecich, a nadto nie toczą się żadne postępowania administracyjne lub sądowe, których nieruchomość byłaby przedmiotem.

Przetarg odbędzie się dnia 14 września 2023roku o godzinie 12:00 w siedzibie Urzędu Gminy przy ul. Zakątek 1 w Juszkowie.

Przetarg ograniczony jest do właścicieli i współwłaścicieli lokali znajdujących się w budynku mieszkalnym położonym w Łęgowie przy ul. Przemysłowej 17 ze względu na to, że przedmiotowy lokal nie spełnia warunków lokalu samodzielnego i może być wykorzystany tylko jako pomieszczenie przynależne do samodzielnego lokalu znajdującego się w tym budynku

Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu zobowiązane są do złożenia pisemnego zgłoszenia uczestnictwa w przetargu w terminie do 31 sierpnia 2023 r., do godz.15:00 do Urzędu Gminy w Pruszczu Gdańskim, ul. Zakątek 1, w zamkniętej kopercie z napisem: „Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu: lokal mieszkalny – w Łęgowie przy ul. Przemysłowej 17/7 w Łęgowie . Nie otwierać do dnia 4 września 2023 r.”

Do zgłoszenia uczestnictwa w przetargu należy dołączyć:

  1. aktualny dokument potwierdzający prawo własności do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku w Łęgowie przy ul. Przemysłowej 17 (akt notarialny lub aktualny odpis Księgi wieczystej),
  2. oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym lokalu mieszkalnego,
  3. oświadczenie o nie posiadaniu żadnych zobowiązań i zadłużeń w stosunku do Gminy Pruszcz Gdański.

Wykaz osób zakwalifikowanych do przetargu podany zostanie do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pruszcz Gdański, nie później niż do dnia 5 września 2023 r.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 2.800,00 zł na konto Urzędu Gminy w Pruszczu Gdańskim nr konta 83 8335 003 0116 5885 2000 0005 Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim w nieprzekraczalnym terminie do 11 września 2023 r. – włącznie. Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć “Przetarg – lokal mieszkalny –w Łęgowie przy ul. Przemysłowej 17/7”.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Pruszczu Gdańskim.

Dowód wpłaty wadium oraz dowód potwierdzający tożsamość należy przedłożyć komisji przetargowej w dniu przetargu.

Wadium uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub jego zakończenia wynikiem negatywnym. W przypadku uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu, wadium przepada na rzecz Gminy Pruszcz Gdański.

W przypadku reprezentowania osoby fizycznej lub prawnej przez pełnomocnika należy okazać odpowiednie pełnomocnictwo (w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem).

W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków należy przedłożyć pisemne oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu oświadczenia o woli nabycia nieruchomości z majątku osobistego – art. 37 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1359).

Osoba będąca cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 2278), w dniu zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, zobowiązana jest do posiadania zezwolenia właściwego ministra na nabycie tej nieruchomości. Zezwolenie wydane jest na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą ,chyba, że zajdą przewidziane ustawą przesłanki, wyłączające wymóg posiadania takiego zezwolenia.

Przetarg może się odbyć, chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki określone w ogłoszeniu i jeżeli choć jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Po ustaniu zgłaszania postąpień przewodniczący komisji przetargowej wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę i zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby, która przetarg wygrała.

Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z jego przeprowadzeniem do Wójta Gminy Pruszcz Gdański w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

Ustalenie terminu zawarcia umowy notarialnej nastąpi w terminie późniejszym po uzyskaniu niezbędnych dokumentów potrzebnych do zawarcia stosownej umowy notarialnej .

Wójt Gminy Pruszcz Gdański zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu oraz odstąpienia od zawarcia umowy w razie stwierdzenia, że przetarg został przeprowadzony z naruszeniem prawa.

Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości oraz warunków jej sprzedaży, można uzyskać, w poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w godzinach 8.00 –15.00, w środę w godzinach od 9:00 – 16:30 w siedzibie Urzędu Gminy pokój nr 115 , tel. (58) 692-94-93, e-mail: mmatynia@pruszczgdanski.pl

WÓJT

Magdalena Kołodziejczak

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Burmistrz Nidzicy

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego z wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie dotyczącego ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Mrowinach, gmina Żarów, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 167 o powierzchni 0.3982 ha w celu przeprowadzenia gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia, średnicy DN100, relacji Żarów – Siedlimowice.