Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

169/2024

z dnia

17.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7741
/
/
Ogłoszenia Starosty Tomaszowskiego z dnia 30.03.2023 r. znak GGN.683.128.2020 – Ogłoszenie Starosty Tomaszowskiego o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość oznaczoną numerem działki 217/20 i 217/18, położoną w obrębie 0013 Tomaszowa Mazowieckiego.

OGŁOSZENIE

Ogłoszenia Starosty Tomaszowskiego z dnia 30.03.2023 r. znak GGN.683.128.2020 – Ogłoszenie Starosty Tomaszowskiego o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość oznaczoną numerem działki 217/20 i 217/18, położoną w obrębie 0013 Tomaszowa Mazowieckiego.

Tomaszów Mazowiecki, dn. 30.03.2023 r.

GGN.683.128.2020

OGŁOSZENIE

o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako działka nr 217/20 o pow. 0,0191 ha i nr 217/18 o pow. 0,0096 ha, położoną w obrębie 0013 Tomaszowa Mazowieckiego

            Działając na podstawie przepisów art. 12 ust. 4a, 4f i 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 162), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) w związku z art. 113 ust. 6 i 7 oraz art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344)

STAROSTA TOMASZOWSKI

wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej

informuje

że zostało wszczęte z urzędu w dniu 22 września 2020 r. postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako działka nr 217/20 o pow. 0,0191 ha i nr 217/18 o pow. 0,0096 ha, położoną w obrębie 0013 Tomaszowa Mazowieckiego.

            Zgodnie z art. 12  ust. 4f ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 162) odszkodowanie za nieruchomości o których mowa w ust. 4, przysługuje dotychczasowym właścicielom nieruchomości, użytkownikom wieczystym nieruchomości oraz osobom, którym przysługuje do nieruchomości ograniczone prawo rzeczowe.

            Współwłaścicielem nieruchomości położonej w obrębie 0013 Tomaszowa Mazowieckiego, oznaczonej jako działka nr 217/6 i nr 217/12, z której została wydzielona m.in. działka  oznaczona nr 217/20 o pow. 0,0191 ha i nr 217/18 o pow. 0,0096 ha była Halina Maria Białowąs (c. Pawła i Ludwiki), co potwierdza odpis zwykły księgi wieczystej nr PT1T/00049085/3, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim V Wydział Ksiąg Wieczystych.

            Halina Maria Białowąs (c. Pawła i Ludwiki), ostatnio zamieszkała w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Wiejskiej, zmarła dnia 20 lutego 2023 r., w związku z powyższym wzywa się następców prawnych oraz osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udokumentowali swoje prawa.

Wszelkie oświadczenia, wnioski oraz dokumenty należy przesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, ul. Św. Antoniego 41, 97-200 Tomaszów Maz. lub złożyć w kancelarii Urzędu.

            Niezgłoszenie się osób legitymujących się prawami rzeczowymi do w/w nieruchomości skutkować będzie pominięciem ich, jako strony w postępowaniu administracyjnym i wpłaceniem odszkodowania do depozytu sądowego.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Burmistrz Nidzicy

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego z wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie dotyczącego ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Mrowinach, gmina Żarów, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 167 o powierzchni 0.3982 ha w celu przeprowadzenia gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia, średnicy DN100, relacji Żarów – Siedlimowice.