Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

165/2024

z dnia

13.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7689
/
/
OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Przywidz, dnia 21.07.2023 r.

OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344, z późń. zm.) Wójt Gminy Przywidz przeznacza do dzierżawy niżej opisany lokal stanowiący własność Gminy Przywidz

WÓJT GMINY PRZYWIDZ

uprzejmie informuje, że na tablicy ogłoszeń dnia 21.07.2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Przywidzu został wywieszony na okres 30 dni wykaz lokali przeznaczonych do dzierżawy w drodze pisemnego przetargu ograniczonego obejmujący lokal:

Lp.Nr działki, położenie, obręb ewidencyjny, adresPowierzchnia [m2]Forma oddaniaMinimalna wysokość czynszu dzierżawnego bruttoMinimalne postąpienie
1.208/2 i 209/1 Obręb Przywidz, Ul. Szkolna 1A, Przywidz Arena Przywidz13,5Przetarg pisemny ograniczony
830,25 zł
10,00 zł
 1. Przedmiot dzierżawy:

Lokal o pow. 13,5 m2, znajdujący się na parterze budynku zlokalizowanym przy ul. Szkolnej 1A w Przywidzu. Budynek stanowi halę sportową Arena Przywidz, przy Szkole Podstawowej im. Unii Europejskiej w Przywidzu. Do lokalu prowadzi tylne wejście do budynku Areny Przywidz. Lokal ma zapewnioną część korytarza potrzebną do korzystania z lokalu oraz dostęp do toalety, która znajduje się w korytarzu. Lokal nie jest wyposażony.

Możliwość korzystania z lokalu w godzinach pracy budynku, od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8 – 19.

Budynek, w którym znajduje się lokal jest usytuowany na działkach nr 208/2 i 209/1 obręb Przywidz, objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą Nr XX/160/2020 z dnia 30.11.2020 r., w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Przywidz IV, dla terenów objętych zakazem zabudowy od rzek i jezior, w obrębie geodezyjnym Przywidz, gmina Przywidz (Dz. Urz. Województwa Pomorskiego z 2021-02-04, poz. 437), który jest wskazany jako teren zabudowy usługowej.

Lokal jest przedmiotem umowy dzierżawy, która wygasa w dniu 31.07.2023 r.

Informacje o budynku, w którym znajduje się lokal
Rok oddania do użytkowania2016
Przyłącze WodociągoweTak
Przyłącze KanalizacyjneTak
Przyłącze EnergetyczneTak
Instalacja FotowoltaicznaTak
OgrzewanieGazowe
 1. Okres dzierżawy:

Do 5 lat, przy czym zastrzega się możliwość podziału tego okresu na dwie umowy – w pierwszej kolejności na 3 lata, a w razie obopólnej zgody przedłużenie na kolejne 2 lata.

 1. Minimalny czynsz dzierżawny wynosi:

Minimalny czynsz wywoławczy brutto został ustalony na 830,25 zł (675 zł netto + 155,25 zł VAT)

Czynsz będzie płatny do 10-tego każdego miesiąca na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wydzierżawiającego.

Wysokość czynszu może ulec zmianie wraz ze zmianą zarządzenia Wójta Gminy Przywidz dotyczącego stawek za najem i dzierżawę nieruchomości gminnych.

Dodatkowo Dzierżawca będzie obciążany z tytułu opłat za ogrzewanie i media. Opłaty te będą naliczane za każdy miesiąc obowiązywania umowy dzierżawy i będą płatne razem z czynszem na podstawie wystawianej faktury VAT. Wysokość opłat: za ogrzewanie – 94 zł/brutto, media – 153,58 zł.

Wysokość opłat za ogrzewanie i media może ulec zmianie, wraz ze zmianą cen dostarczanych mediów przez gestorów sieci. Podwyżka będzie proporcjonalna do podwyżki zastosowanej przez właściwego gestora sieci.

Dodatkowo zostanie doliczona opłata ryczałtowa w wysokości 50 zł brutto/ miesięcznie w razie niezapewnienia we własnym zakresie przez Dzierżawcę środków higienicznych na potrzeby korzystania z toalety do której przypisany jest lokal, przez Dzierżawcę i osoby trzecie korzystające z usług świadczonych przez Dzierżawcę.

Dzierżawca we własnym zakresie będzie obowiązany do zapłaty podatku od nieruchomości.

Dzierżawca we własnym zakresie będzie zobowiązany do zagospodarowania odpadów powstałych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

 1. Przetarg przeprowadza się w dwóch etapach:

Etap I – część jawna przetargu z udziałem oferentów – tj. otwarcie ofert, odczytanie nazwisk (nazw) i adresów oferentów, sprawdzenie kompletności ofert, podanie informacji o ofertach zakwalifikowanych do Etapu II.

Etap II – część niejawna: analiza ofert pod kątem zgodności z warunkami zawartymi w ogłoszeniu o przetargu i ocena ofert w oparciu o wskazane w warunkach przetargu kryteria oraz wybór najkorzystniejszej oferty

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Przywidz przy ul. Gdańskiej 7
w Przywidzu w dniu 23.08.2023 (środa) o godz. 9.30

Część niejawna odbędzie się niezwłocznie po zakończeniu części jawnej.

Wyniki przetargu zostaną ogłoszone bezpośrednio po zakończeniu części niejawnej, w zależności od ilości złożonych ofert.

Dodatkowo informacja o wynikach przetargu zawierająca informację z otwarcia ofert i informację o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie www.przywidz.pl w zakładce Aktualności.

 1. Warunki udziału w przetargu:
 1. Wniesienie wadium w wysokości 166,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt sześć 00/100)
 2. Złożenie oferty zgodnej z wytycznymi wskazanymi w niniejszym ogłoszeniu.
 1. Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN) na nr rachunku bankowego Urzędu Gminy Przywidz

65 8335 0003 0112 3712 2000 0002 w terminie do dnia 16.08.2023 r.

W tytule przelewu należy wpisać: Wadium dzierżawa gabinet Arena Przywidz

Wadium powinno znajdować się najpóźniej dnia 16.08.2023 r. na rachunku bankowym Urzędu Gminy Przywidz wskazanym powyżej.

Wadium uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet czynszu za dzierżawę nieruchomości w pierwszym miesiącu trwania umowy. W przypadku uchylenia się osoby, która przetarg wygra od zawarcia umowy dzierżawy wadium nie podlega zwrotowi.

 1. Oferty powinny znajdować się w zaklejonej kopercie uniemożliwiającej identyfikację oferenta, które należy składać w biurze podawczym Urzędu Gminy Przywidz na parterze budynku do dnia 23.08.2023 r. do godz. 9.00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 1. Oferta powinna zawierać:
 1. Imię, nazwisko oraz adres oferenta albo nazwę firmy oraz siedzibę.
 2. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
 3. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej – aktualny wypis z rejestru oraz właściwych pełnomocnictw

Zaświadczenia bądź wypisy z rejestru, o których mowa powyżej powinny zostać wydane
w okresie 3 miesięcy przed datą przetargu lub powinny zostać potwierdzone przez organ je wydający w tym terminie.

 1. Telefon kontaktowy.
 2. Datę sporządzenia oferty.
 3. Oferowaną wysokość czynszu miesięcznego brutto przy czym oferta nie może być niższa niż minimalna wysokość czynszu miesięcznego brutto powiększona o minimalne postąpienie.
 4. Dowód wniesienia wadium.
 5. Oferowany sposób wykorzystania lokalu – zgodnie z funkcją w planie miejscowym (teren zabudowy usługowej) i specjalnymi warunkami przetargu.
 6. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń – załącznik nr1.
 7. Oświadczenie stanowiące załącznik nr 2, o zapoznaniu się z wzorem umowy, zawartym w ogłoszeniu oraz gotowości do podpisania umowy dzierżawy zgodnej ze wzorem z załącznika nr 3.
 8. Podpis osób uprawnionych do reprezentowania oferenta.

Brak, któregokolwiek z dokumentów uniemożliwia zakwalifikowanie się oferty do II Etapu przetargu.

 1. Uwagi dotyczące ofert:
 1. Wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego
 2. Kopie dokumentów złożonych w ramach oferty powinny posiadać potwierdzenie za zgodność z oryginałem zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
 3. Za datę ogłoszenia przetargu uważa się datę ukazania na stronie internetowej Urzędu Gminy Przywidz, wywieszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przywidz
 4. Oferta i wszystkie oświadczenia załączone do niej powinny być podpisane przez oferenta lub osoby przez niego upoważnione
 5. W przypadku reprezentowania oferenta przez pełnomocnika do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo a także potwierdzenie wniesienia opłaty.
 1. Kryteria wyboru oferty:
 1. Zgodność oferty ze specjalnymi warunkami dzierżawy ogłoszonymi w niniejszym przetargu
 2. Wysokość miesięcznego czynszu dzierżawy.
 1. Organizator przetargu (Wójt Gminy Przywidz) zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Zastrzega się prawo do odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

 1. Specjalne warunki dzierżawy:

Lokal zostanie wydzierżawiony na cel jakim jest prowadzenie działalności usługowej: medycznej, kulturalnej, oświatowej, skierowanej w głównej mierze do mieszkańców Gminy Przywidz, a w szczególności do dzieci i młodzieży mieszkającej na terenie Gminy Przywidz.

Długość trwania dzierżawy do 5 lat od momentu podpisania.

 1. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego. Umowa dzierżawy zostanie podpisana niezwłocznie z uczestnikiem przetargu, który przetarg wygrał w ciągu 21 dni od zakończenia przetargu.

Wpłacone wadium przepada, jeżeli uczestnik przetargu, który przetarg wygrał uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy w terminie 21 dni od zakończenia przetargu.

 1. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie niezwłocznie zwrócone w całości w ciągu 3 dni roboczych od dnia, odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, w sposób odpowiadający formie wniesienia wadium.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę został również umieszczony na stronie internetowej Urzędu Gminy Przywidz www.przywidz.pl

Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu 058/ 682 59 93 lub w pokoju nr 14 (II piętro) Urzędu Gminy w Przywidzu w godzinach pracy urzędu

Wywieszono na tablicy ogłoszeń pod pozycją nr …….

Urzędu Gminy w okresie:

od 21.07.2023 r. do 23.08.2023 r.

załącznik nr 1

do Ogłoszenia o przetargu

z dnia 21.07.2023 r.

OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ Z WARUNKAMI PRZETARGU

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami przetargu opisanymi w Ogłoszeniu o przetargu Wójta Gminy Przywidz z dnia 21.07.2023 r., dotyczącego dzierżawy gabinetu w budynku Areny Przywidz i przyjmuję te warunki bez zastrzeżeń.

……………………………………….

(podpis)

załącznik nr 2

do Ogłoszenia o przetargu

z dnia 21.07.2023 r.

OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ ZE WZOREM UMOWY

Ja niżej podpisany/a oświadczam że zapoznałem/am się ze wzorem umowy dzierżawy stanowiącej załącznik nr 3 do Ogłoszenia o przetargu Wójta Gminy Przywidz z dnia 21.07.2023 r., dotyczącego dzierżawy gabinetu w budynku Areny Przywidz.

……………………………………….

(podpis)

załącznik nr 3

do Ogłoszenia o przetargu

z dnia 21.07.2023 r.

UMOWA NR. GN.N.715.H.1.2023

Z DNIA …………………………

zawarta pomiędzy:

Sprzedawcą: Gminą Przywidz, ul. Gdańska 7, 83-047 Przywidz, NIP 591-12-92-435

Wystawcą: Urząd Gminy w Przywidzu, ul. Gdańska 7, 83-047 Przywidz

reprezentowaną przez Wójta Gminy,

Pana Marka Zimakowskiego

zwanym dalej Wydzierżawiającym,

a

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwaną dalej Dzierżawcą.

§ 1

 1. Wydzierżawiający oświadcza, iż jest właścicielem budynku przy ul. Szkolnej 1A
  w Przywidzu, usytuowanego na działkach nr 209/1 oraz 208/2.
 2. Wydzierżawiający oddaje dzierżawcy do używania pomieszczenie z przeznaczeniem na ……………………………………………………………………………………………, o powierzchni 13,5 m2 wraz z częścią korytarza oraz toaletą, które będą użytkowane na potrzeby pomieszczenia, znajdujące się na parterze budynku opisanego w ust. 1.
 3. Wydanie lokalu nastąpi niezwłocznie po podpisaniu niniejszej umowy, na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego.

§ 2

 1. Wynajmujący oświadcza, że opisany w § 1 budynek jest wolny od hipotek, innych obciążeń i praw oraz roszczeń osób trzecich.
 2. Opisany w § 1 budynek nie ma zaległości w jakichkolwiek należnych opłatach związanych z korzystaniem z niego.

§ 3

 1. Dzierżawca oświadcza, że znany mu jest stan lokalu i potwierdza, że lokal jest w stanie technicznym dobrym, umożliwiającym prowadzenie w nim działalności.
 2. Wydzierżawiający wyraża zgodę na wykonanie i umieszczenie tablic reklamowych
  i informacyjnych, informujących o prowadzonej działalności.
 3. Prace, o których mowa w ust. 2 zostaną wykonane na podstawie projektów uzgodnionych z Wydzierżawiającym i Zarządcą budynku.

§ 4

 1. Strony ustalają, że Dzierżawca wykorzystywać będzie opisany powyżej lokal na działalność …………………………………………………………………………………………………..
 2. Dzierżawca zobowiązany jest do każdorazowego zawiadamiania Wydzierżawiającego na piśmie o wszelkich zmianach związanych z prowadzoną działalnością, istotnych dla Wydzierżawiającego.
 3. Dzierżawca nie ma prawa do podnajmu i poddzierżawy przedmiotu umowy dzierżawy.
 4. Dzierżawca ustali stałe godziny korzystania z gabinetu z Zarządcą budynku, biorąc pod uwagę fakt, że możliwość korzystania z budynku istnieje w dniach i godzinach pracy budynku – tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8 – 19.

§ 5

 1. Dzierżawca zobowiązuje się do zapłaty Wydzierżawiającemu czynszu w kwocie …… zł netto plus należny podatek VAT (……… netto + …….. zł VAT = ……… zł brutto) płatny
  z góry do 10-tego każdego miesiąca na podstawie faktur wystawionych przez Wydzierżawiającego.
 2. Wysokość czynszu może ulec zmianie wraz ze zmianą zarządzenia Wójta Gminy Przywidz dotyczącego stawek za najem i dzierżawę nieruchomości gminnych.
 3. Dzierżawca zobowiązany jest również do pokrywania kosztów z tytułu ogrzewania pomieszczeń w wysokości 94 zł/ brutto, oraz za media – 153,58 zł/ brutto. Opłaty te będą naliczane za każdy miesiąc obowiązywania umowy dzierżawy i będą płatne razem z czynszem na podstawie wystawianej faktury VAT.
 4. Wysokość opłat za ogrzewanie i media może ulec zmianie, wraz ze zmianą cen dostarczanych mediów przez gestorów sieci. Podwyżka będzie proporcjonalna do podwyżki zastosowanej przez właściwego gestora sieci.
 5. *Dzierżawca oświadcza że we własnym zakresie zaopatrzy łazienkę przypisaną do gabinetu opisanego w §1 w artykuły higieniczne/Dzierżawca wyraża zgodę na doliczanie opłaty ryczałtowej w wysokości 50 zł brutto miesięcznie za zapewnienie środków higienicznych na potrzeby korzystania z toalety do której przypisany jest lokal, przez Dzierżawcę i osoby trzecie korzystające z usług świadczonych przez Dzierżawcę.
 6. Dzierżawca we własnym zakresie będzie obowiązany do zapłaty podatku od nieruchomości.
 7. Dzierżawca we własnym zakresie zagospodaruje odpady powstałe w wyniku prowadzonej działalności opisanej w niniejszej umowie.

§6

 1. Dzierżawca ma obowiązek utrzymać lokal w należytym stanie sanitarnym i technicznym oraz dokonywać napraw bieżących, które okażą się konieczne, we własnym zakresie i na własny koszt.
 2. Zmiany, ulepszenia i bieżące naprawy, wymagają każdorazowej zgody Wydzierżawiającego udzielonej na piśmie.
 3. Zgody opisanej w ust. 2 nie wymagają tylko takie naprawy, których natychmiastowe wykonanie jest konieczne w celu zapobieżenia zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu dzierżawy.
 4. Dzierżawca nie może żądać zwrotu nakładów finansowych poczynionych na dokonane zmiany i ulepszenia w przedmiocie dzierżawy.
 5. Wydzierżawiający nie ponosi odpowiedzialności za ruchomości, w które są własnością Dzierżawcy.

§ 7

Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony, od ………. ………r. do …………………. r.

§8

Każda ze stron może wypowiedzieć umowę zachowując 3-miesięczny okres wypowiedzenia z ważnych przyczyn, a ponadto Wydzierżawiający może wypowiedzieć niniejszą umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli:

 1. Dzierżawca użytkuje przedmiot dzierżawy niezgodnie z przeznaczeniem wskazanym w niniejszej umowie lub narusza postanowienia niniejszej umowy,
 2. Dzierżawca zalega z zapłatą czynszu i ustalonych w umowie opłat za ogrzewanie i media w wysokości odpowiadającej wartości czynszu i opłat za ogrzewanie i media za okres dwóch miesięcy.

§ 9

 1. W wypadku rozwiązania lub wygaśnięcia niniejszej umowy, Dzierżawca zobowiązuje się opróżnić lokal i wydać go Wydzierżawiającemu niezwłocznie po zaistnieniu przyczyny wygaśnięcia lub rozwiązania, nie później jednak niż w ciągu 14 dni.
 2. Odbiór lokalu przez Wydzierżawiającego nastąpi niezwłocznie po opróżnieniu go przez Dzierżawcę. Strony niniejszej umowy sporządzą wówczas protokół przekazania lokalu.

§ 10

W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§11

Właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć z realizacji niniejszej umowy jest Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Wynajmującego.

§12

Najemca oświadcza, iż zapoznał się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Przywidz (na podstawie art. 6 RODO), dostępnej na stronie internetowej Urzędu Gminy Przywidz (https://przywidz.bip.gov.pl/), w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania, jednocześnie potwierdza, iż administratorem jego danych osobowych jest Wójt Gminy Przywidz w związku z realizacją niniejszej umowy, na co wyraża zgodę.

§ 13

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

………………………………………………………. ………………………………………………..

Wydzierżawiający Dzierżawca

*Niepotrzebne skreślić

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonych w Tomaszowie Mazowieckim pomiędzy ul. Kruczą i ul. Kołłątaja.

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Leśnej 6-10

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Farbiarskiej 49

Starosta Lubartowski zawiadamia, że zostało przeprowadzone postępowanie dowodowe w sprawie dotyczącej ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość o częściowo nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie geodezyjnym 14 – Skrobów Kolonia