Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

207/2024

z dnia

25.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8151
/
/
OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Juszkowo, dnia 21.07.2023 r.

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański w zakresie fragmentu obrębu geodezyjnego Cieplewo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977), oraz uchwały nr XLVI/115/2022 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 28 października 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański w zakresie fragmentu obrębu geodezyjnego Cieplewo zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański w zakresie fragmentu obrębu geodezyjnego Cieplewo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 7 sierpnia 2023 r. do 28 sierpnia 2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Pruszcz Gdański, ul. Zakątek 1, 83-000 Juszkowo, w godzinach urzędowania oraz na stronie Urzędu Gminy Pruszcz Gdański https://www.pruszczgdanski.pl/asp/w-trakcie-sporzadzania,236,,1.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Pruszcz Gdańsk w Sali konferencyjnej w dniu 17 sierpnia 2023 r. godz. 11:00 – 12:00.

Zgodnie z art. 8c i 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Pruszcz Gdański ul. Zakątek 1, 83-000 Juszkowo lub elektronicznej na adres: sekretariat@pruszczgdanski.pl lub adres skrzynki ePUAP: /UGPRGD/eurzad. Uwaga musi zawierać imię i nazwisko i adres zamieszkania albo nazwę i adres siedziby.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.), w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia projektu w/w planu miejscowego do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacja sprawy.

Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości

  • w formie pisemnej,
  • ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej, tj. poczty elektronicznej na adres: sekretariat@pruszczgdanski.pl lub adres skrzynki ePUAP: /UGPRGD/eurzad,

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 września 2023 r.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia. 

Wójt Gminy Pruszcz Gdański

/-/ Magdalena Kołodziejczak

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż: 1) Administratorem przekazanych danych osobowych jest Gmina Pruszcz Gdański, ul. Zakątek 1, 83-000 Juszkowo. 2) Kontakt
z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych mail: iod@pruszczgdanski.pl 3) Celem przetwarzania danych jest realizacja
zadań związanych z procedurą sporządzenia planu, podstawę stanowi ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 4) Dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich
odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty
przetwarzające dane w ramach świadczenia usług dla administratora. 5) Nie przewiduje się przekazywania danych do państw
spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub instytucji międzynarodowych. 6) Decyzje dotyczące danych nie będą
podejmowane w sposób zautomatyzowany. 7) Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do sporządzenia i uchwalenia planu. 8) Przysługuje Państwu prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania ich kopii,
sprostowania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 9) Administrator nie przewiduje
przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Krośnice ogłasza VI publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej opisanej nieruchomości.

Zarządzenie nr 138/2024 Wójta Gminy Wilkowice z dn. 24 lipca 2024 r. w sprawie: ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Wilkowice, oznaczonej jako działki nr 1385/42 i 1385/45 położone w Wilkowicach.

Wójt Gminy Zduńska Wola informuje, że wywieszono wykaz nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie gminy Zduńska Wola w obrębie geodezyjnym: Krobanów nr działki 108/1 o pow. 1,5555 ha, przeznaczony do wydzierżawienia na cele rolnicze.

Wójt Gminy Niechlów ogłasza, że wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położone w obrębie: Wroniniec