Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

207/2024

z dnia

25.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8151
/
/
OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Przywidz, dnia 07.08.2023 r.

OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 37 ust. l, art. 38, art. 39 ust. 1, art. 40 oraz art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344.) oraz zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. 2014 r., poz.1490) – WÓJT GMINY PRZYWIDZ OGŁASZA I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wskazanych poniżej nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Przywidz.

WÓJT GMINY PRZYWIDZ

uprzejmie informuje, że na tablicy ogłoszeń dnia 07.08.2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Przywidzu został wywieszony, na okres 30 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego licytacji ustnej, obejmujący działki:
Przetarg na sprzedaż ww. działek odbędzie się w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy
w Przywidzu, w dniu i w kolejności podanej poniżej:

II. Cena wywoławcza działek zawiera podatek VAT w wysokości 23%.

III. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wniosą wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu.

Wadium należy wnieść

w pieniądzu w wysokościach i terminie podanym w tabeli powyżej „Data wpływu wadium” dla danej działki.

Wadium wpłacone na konto winno znajdować się najpóźniej w dniu 14.09.2023 r. na rachunku bankowym Gminy

Konto Urzędu Gminy Przywidz nr 65 8335 0003 0112 3712 2000 0002 w Banku Spółdzielczym Pruszcz Gdański.

W tytule należy wpisać:

Wadium nr działki …. Piekło Górne, Imię i Nazwisko/Nazwa oraz adres zamieszkania/ siedziby

IV. Uczestnicy przed otwarciem przetargu okazują: dowód tożsamości, oświadczenie małżonka wyrażającego zgodę na nabycie nieruchomości, dowód wniesienia wadium; ponadto osoby biorące udział w przetargu winny posiadać kopię dowodu osobistego współmałżonka, nr PESEL obojga małżonków – celem spisania danych niezbędnych do zawarcia Aktu Notarialnego w przypadku wygrania przetargu.

Osoby prawne: wypis z właściwego rejestru oraz upoważnienie do udziału w przetargu.

V. Akt notarialny powinien zostać zawarty w terminie 1 miesiąca od dnia zakończenia przetargu.

VI. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest wpłacić zaoferowaną w przetargu cenę (po uwzględnieniu wadium) po doręczeniu pisemnego zawiadomienia o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej na 3 dni przed zawarciem aktu notarialnego.

VII. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż 3 dni robocze od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

VIII. Wszelkie koszty związane z przeniesieniem prawa własności ponosi nabywca działki.

IX. Opis nieruchomości:

Nieruchomości objęte są granicami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości: Piekło Dolne (obręb ewidencyjny Piekło Górne, Gmina Przywidz) uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Przywidz nr XIX/146/2020 z dnia 22.07.2020 r., w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Wierzbowej, dla fragmentu obrębu geodezyjnego Piekło Górne (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 07.09.2020 r., poz. 3805) i znajduje się w granicach strefy funkcyjnej oznaczonej, jako: 1.MN/U tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej z wyłączeniem usług uciążliwych.

Działka nr 38/26, miejscowość Piekło Dolne, obręb Piekło Górne

 1. Teren: Grunt porolny, nieskażony, niezagospodarowany, porośnięty trawą, różnica wysokości względnej ok 3,5 m z nachyleniem w kierunku północnym. Obrys granic stanowi figura nie foremna, zbliżona do trapezu o proporcjach granic nie utrudniających jej zagospodarowania.
 2. Wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej:
 1. Przyłącze wodociągowe: Tak
 2. Przyłącze kanalizacyjne: Tak (doprowadzone możliwie najbliżej działki)
 3. Przyłącze energetyczne: Nie – najbliższe w ul. Wierzbowej
 1. Dojazd: do drogi wojewódzkiej nr 221 po przez ul. Solankową.
 2. Działka nie jest obciążona i jest wolna od praw osób trzecich.

Działka 38/27, miejscowość Piekło Dolne, obręb Piekło Górne

 1. Teren: Grunt porolny, nieskażony, niezagospodarowany, porośnięty trawą, różnica wysokości względnej ok 0,5 m z nachyleniem w kierunku południowym. Obrys granic stanowi figura zbliżona do kwadratu o proporcjach granic korzystnych do jej zagospodarowania.
 2. Wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej:
 1. Przyłącze wodociągowe: Tak
 2. Przyłącze kanalizacyjne: Tak
 3. Przyłącze energetyczne: Nie – najbliższe w ul. Wierzbowej
 1. Dojazd: do drogi wojewódzkiej nr 221 po przez ul. Solankową.
 2. Działka nie jest obciążona i jest wolna od praw osób trzecich.

Działka nr 38/28, miejscowość Piekło Dolne, obręb Piekło Górne

 1. Teren: Grunt porolny, nieskażony, niezagospodarowany, porośnięty trawą, różnica wysokości względnej ok 0,5 m z nachyleniem w kierunku południowym. Obrys granic stanowi figura zbliżona do kwadratu o proporcjach granic korzystnych do jej zagospodarowania.
 2. Wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej:
 1. Przyłącze wodociągowe: Tak
 2. Przyłącze kanalizacyjne: Tak
 3. Przyłącze energetyczne: Nie – najbliższe w ul. Wierzbowej
 1. Dojazd: do drogi wojewódzkiej nr 221 po przez ul. Solankową.
 2. Działka nie jest obciążona i jest wolna od praw osób trzecich.

Działka 38/59, miejscowość Piekło Dolne, obręb Piekło Górne

 1. Teren: Grunt porolny, nieskażony, niezagospodarowany, porośnięty trawą, różnica wysokości względnej ok 0,5 m z nachyleniem w kierunku południowym. Obrys granic stanowi figura zbliżona do kwadratu o proporcjach granic korzystnych do jej zagospodarowania.
 2. Wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej:
 1. Przyłącze wodociągowe: Tak
 2. Przyłącze kanalizacyjne: Tak
 3. Przyłącze energetyczne: Nie – najbliższe w ul. Wierzbowej
 1. Dojazd: do drogi wojewódzkiej nr 221 po przez ul. Solankową.
 2. Działka nie jest obciążona i jest wolna od praw osób trzecich.

Działka nr 38/30 miejscowość Piekło Dolne, obręb Piekło Górne

 1. Teren: Grunt porolny, nieskażony, niezagospodarowany, porośnięty trawą, różnica wysokości względnej ok 5 m z 10% nachyleniem w kierunku północno zachodnim. Obrys granic stanowi figura zbliżona do trapezu o proporcjach granic korzystnych do jej zagospodarowania. Część obszaru działki o pow. 850 m2 oznaczono na rysunku planu jako teren zagrożony osuwaniem się masz ziemnych.
 2. Wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej:
 1. Przyłącze wodociągowe: Tak
 2. Przyłącze kanalizacyjne: Tak (doprowadzone możliwie najbliżej działki)
 3. Przyłącze energetyczne: Nie – najbliższe w ul. Wierzbowej
 1. Dojazd: do drogi wojewódzkiej nr 221 po przez ul. Solankową.
 2. Przez południowo – wschodnią część działki przebiega linia energetyczna.
 3. Działka nie jest obciążona i jest wolna od praw osób trzecich.

Działka 38/31, miejscowość Piekło Dolne, obręb Piekło Górne

 1. Teren: Grunt porolny, nieskażony, niezagospodarowany, porośnięty trawą, różnica wysokości względnej ok 6 m z 12 % nachyleniem w kierunku północno zachodnim. Obrys granic stanowi figura zbliżona do kwadratu o proporcjach granic korzystnych do jej zagospodarowania.Część obszaru działki o pow. 1140 m2 oznaczono na rysunku planu jako teren zagrożony osuwaniem się masz ziemnych.
 2. Wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej:
 1. Przyłącze wodociągowe: Tak
 2. Przyłącze kanalizacyjne: Tak
 3. Przyłącze energetyczne: Nie – najbliższe w ul. Wierzbowej
 1. Dojazd: do drogi wojewódzkiej nr 221 po przez ul. Solankową.
 2. Przez północno zachodnią część działki przebiega linia energetyczna.
 3. Działka nie jest obciążona i jest wolna od praw osób trzecich.

Działka nr 38/32 miejscowość Piekło Dolne, obręb Piekło Górne

 1. Teren: Grunt porolny, nieskażony, niezagospodarowany, porośnięty trawą, różnica wysokości względnej ok 4 m z 8 % nachyleniem w kierunku południowo zachodnim. Obrys granic stanowi figura zbliżona do trapezu o proporcjach granic korzystnych do jej zagospodarowania. Część obszaru działki o pow. 890 m2 oznaczono na rysunku planu jako teren zagrożony osuwaniem się masz ziemnych.
 2. Wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej:
 1. Przyłącze wodociągowe: Tak
 2. Przyłącze kanalizacyjne: Tak
 3. Przyłącze energetyczne: Nie – najbliższe w ul. Wierzbowej
 1. Dojazd: do drogi wojewódzkiej nr 221 po przez ul. Solankową.
 2. Działka nie jest obciążona i jest wolna od praw osób trzecich.

Działka 38/33, miejscowość Piekło Dolne, obręb Piekło Górne

 1. Teren: Grunt porolny, nieskażony, niezagospodarowany, porośnięty trawą, różnica wysokości względnej ok 2,5 m z 8 % nachyleniem w kierunku północno zachodnim. Obrys granic stanowi figura zbliżona do kwadratu o proporcjach granic korzystnych do jej zagospodarowania. Część obszaru działki o pow. 92 m2 oznaczono na rysunku planu jako teren zagrożony osuwaniem się masz ziemnych.
 2. Wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej:
 1. Przyłącze wodociągowe: Tak
 2. Przyłącze kanalizacyjne: Tak
 3. Przyłącze energetyczne: Nie – najbliższe w ul. Wierzbowej
 1. Dojazd: do drogi wojewódzkiej nr 221 po przez ul. Solankową.
 2. Działka nie jest obciążona i jest wolna od praw osób trzecich.

X. Jeżeli osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia
w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, Wójt Gminy Przywidz może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

XI. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1380
z późń. zm.).

XII. W uzasadnionym przypadku Wójt Gminy może odwołać ww. przetarg, o czym poinformuje publicznie.

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych na podstawie art. 6 RODO. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Przywidz dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Przywidz (https://przywidz.bip.gov.pl/), która zawiera min. informację o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Przywidz w związku z realizacją przetargu na podstawie niniejszego ogłoszenia.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży został również umieszczony na stronie internetowej Urzędu Gminy Przywidz www.przywidz.pl

Działki będące przedmiotem ogłoszenia zostały szczegółowo opisane w zarządzeniach Wójta Gminy Przywidz z dnia 21.06.2023 r. nr 44/2023, 45/2023, 46/2023, 47/2023, 54/2023; 55/2023; 56/2023; 57/2023 dostępnymi na stronie internetowej www.przywidz.pl

Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu 58/ 682 59 93, 682 59 92 lub w pokoju nr 14,15 (II piętro) Urzędu Gminy w Przywidzu

WÓJT GMINY PRZYWIDZ

Wywieszono na tablicy ogłoszeń pod pozycją nr ….

Urzędu Gminy w okresie:

od 07.08.2023 r. do 19.09.2023 r.

Kompleks działek – obręb Piekło Górne

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Krośnice ogłasza VI publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej opisanej nieruchomości.

Zarządzenie nr 138/2024 Wójta Gminy Wilkowice z dn. 24 lipca 2024 r. w sprawie: ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Wilkowice, oznaczonej jako działki nr 1385/42 i 1385/45 położone w Wilkowicach.

Wójt Gminy Zduńska Wola informuje, że wywieszono wykaz nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie gminy Zduńska Wola w obrębie geodezyjnym: Krobanów nr działki 108/1 o pow. 1,5555 ha, przeznaczony do wydzierżawienia na cele rolnicze.

Wójt Gminy Niechlów ogłasza, że wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położone w obrębie: Wroniniec