Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

165/2024

z dnia

13.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7689
/
/
OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

STAROSTY NOWOTARSKIEGO

o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości

o nieuregulowanym stanie prawnym

Działając na podstawie art. 124a w związku z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 344, z późn. zm.) Starosta Nowotarski informuje, że zgodnie z wnioskiem spółki TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, działającej przez pełnomocnika pana Mirosława Kuchnę, zamierza wszcząć postępowanie administracyjne (znak: GN.6821.2.48.2023.TP-W) w sprawie wydania w trybie art. 124 w związku z art. 124a ww. ustawy decyzji ograniczającej sposób korzystania z części nieruchomości położonej w obrębie Zubrzyca Dolna, jednostka ewid. Jabłonka oznaczonej jako działki ewid. nr 5072 i 5085/1 poprzez udzielenie zezwolenia na:

1/ w obrębie działki ewid. nr 5072:

  • założenie i przeprowadzenie na nieruchomości jednotorowej elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia SN-15kV wraz z traktem światłowodowym o długości 114,0 m, wykonanej kablem typu 3x XRUHAKXS 1x120mm2 lub innym o równoważnych parametrach, poprowadzonej na głębokości nie mniejszej niż 0,9 m ppt wzdłuż zachodniej granicy działki;
  • demontaż istniejącej sieci napowietrznej SN o długości 10,8 m.

Obszar zajętości działki wyniesie 57,0 m2.

2/ w obrębie działki ewid. nr 5085/1:

  • założenie i przeprowadzenie na nieruchomości jednotorowej elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia SN-15kV wraz z traktem światłowodowym o długości 4,2 m, wykonanej kablem typu 3x XRUHAKXS 1x120mm2 lub innym o równoważnych parametrach, poprowadzonej na głębokości nie mniejszej niż 0,9 m ppt;
  • demontaż istniejącej sieci napowietrznej SN o długości 6 m.

Obszar zajętości działki wyniesie 2,1 m2.

Wskazana nieruchomość stanowi nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym stosownie do treści art. 113 ust. 6 ww. ustawy. Ze względu na brak księgi wieczystej oraz innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe. Zgodnie z rejestrem ewidencji gruntów i budynków jej posiadaczami samoistnymi są:

Helena Maria Cholewa Rodzice: Wendelin, Maria (1/133 cz.)

Józef Czaja Rodzice: Eugeniusz, Józefa (28/133 cz.)

Wendelin Duliban Rodzice: Alojzy, Antonina (5/133 cz.)

Ludwina Gargasz Rodzice: Alojzy, Antonina (5/133 cz.)

Czesław Kazimierz Kowalik Rodzice: Jan, Paulina (1/133 cz.)

Mirosław Kowalik Rodzice: Jan, Paulina (1/133 cz.)

Wendelin Andrzej Kowalik Rodzice: Wendelin, Emilia (2/133 cz.)

Cecylia Kulawiak Rodzice: Alojzy, Antonina (5/133 cz.)

Karol Kulawiak Rodzice: Karol, Cecylia (4/133 cz.)

Emilia Pieróg Rodzice: Wendelin, Maria (3/133 cz.)

Teresa Zbieżek Rodzice: Eugeniusz, Emilia (1/133 cz.)

Halina Zubrzycka Rodzice: Albin, Genowefa (8/133 cz.)

Wilma Karolina Zubrzycka Rodzice: Jan, Karolina (12/133 cz.)

Adam Stanisław Zubrzycki Rodzice: Wendelin, Maria (1/133 cz.)

Albin Zubrzycki Rodzice: Wendelin, Maria (3/133 cz.)

Andrzej Marcin Zubrzycki Rodzice: Wendelin, Maria (1/133 cz.)

Eugeniusz Zubrzycki Rodzice: Wendelin, Maria

Małżeństwo Michał Tadeusz Grzybek Rodzice: Wincenty, Barbara i Grażyna Grzybek Rodzice: Marian, Maria (3/133 cz.)

Państwowy Fundusz Ziemi (2/133 cz.)

Właściciel Nieustalony (44/133 cz.)

Samoistne posiadanie nieruchomości bez uregulowanego w tym względzie tytułu prawnego nie może być traktowane jako uregulowany stan prawny, posiadanie jest bowiem cechą stanu faktycznego.

W związku z powyższym wzywa się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do ww. nieruchomości, aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udokumentowali swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości.

Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości, winny zgłosić się do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ, pokój nr 1.25 (parter), w godzinach pn.-pt. 7.30-15.30, tel. 18 26 10 783.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszej informacji nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości, bądź zgłoszą się osoby, ale praw swych nie udowodnią, wszczęte zostanie postępowanie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części tej nieruchomości.

STAROSTA

Nowy Targ, 30.08.2023 r. Krzysztof Faber

/dokument podpisany elektronicznym podpisem kwalifikowanym/

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonych w Tomaszowie Mazowieckim pomiędzy ul. Kruczą i ul. Kołłątaja.

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Leśnej 6-10

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Farbiarskiej 49

Starosta Lubartowski zawiadamia, że zostało przeprowadzone postępowanie dowodowe w sprawie dotyczącej ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość o częściowo nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie geodezyjnym 14 – Skrobów Kolonia