Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

169/2024

z dnia

17.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7741
/
/
OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

STAROSTA KOŁOBRZESKI

Plac Ratuszowy 1

78-100 Kołobrzeg

GN.6840.00002.2022

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2, 67 ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.), § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 2213), Zarządzenia nr 181/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29 czerwca 2023r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa oraz zarządzenia nr 41/2023 Starosty Kołobrzeskiego z dnia 10 lipca 2023r. w sprawie zbycia zabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa w drodze ustnego przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości sąsiednich

STAROSTA KOŁOBRZESKI

ogłasza pierwszy ustny przetarg ograniczony do właścicieli nieruchomości sąsiednich na sprzedaż zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa

I. Opis nieruchomości:

Oznaczenie geodezyjne i powierzchnia nieruchomościDziałka nr 56/2 o pow. 0,0403 ha położona w obrębie 18 miasto Kołobrzeg, przyul. 6 Dywizji Piechoty 76
Nr księgi wieczystejKO1L/00006891/9 – prowadzona w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kołobrzegu. W dziale III i IV wpisów brak
Opis nieruchomościZabudowana nieruchomość Skarbu Państwa położona przy ul. 6 Dywizji Piechoty 76 w Kołobrzegu, zlokalizowana przy obwodnicy kołobrzeskiej. Pomimo, że graniczy z pasem drogi – ulicą 6 Dywizji Piechoty, to nie posiada faktycznie zapewniającego przejścia i przejazdu do drogi publicznej. Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w enklawie działek: nr 220/2, nr 220/4, nr 29/1, nr 55, nr 56/1. Kształt działki regularny, prostokątny, teren ogrodzony. Działka posiada dostęp do infrastruktury technicznej: sieć energetyczna, wodna, kanalizacyjna, gazowa w ulicy 6 Dywizji Piechoty. W otoczeniu działki oprócz obwodnicy znajduje się kanał drzewny, tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami, teren ogródków działkowych. Na działce zlokalizowane są dwa budynki przemysłowo-garażowe (nr ewidencyjny budynku 233 i 235), szklarnia oraz drewniana wiata. Budynek ewidencyjny nr 233 o pow. użytkowej 52,96m2 (w tym: garaż o pow. 33,27m2 i pomieszczenie gospodarcze o pow. 19,69m2) + poddasze nieużytkowe, o 1 kondygnacji naziemnej, wolnostojący – zwarty z budynkiem nr 235, wykonany w technologii tradycyjnej murowanej, strop żelbetowy wylewany, dach płaski-dwuspadowy kryty papą. Elewacja obiektu nieocieplona, pokryta tynkiem cementowym. Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej, obróbki blacharskie z blachy cynkowej. W budynku tynki cementowo-wapienne. Stolarka okienna: 1 brama garażowa-segmentowa, drzwi zewnętrze stalowe, okna drewniane. Podłogi: betonowe zatarte na gładko. Instalacje wewnętrzne: elektryczna (230V i siła), oświetlenie jarzeniowe – instalacja wewnętrzna niesprawna, brak instalacji wodnej, brak kanalizacji, brak c.o., brak c.w., wentylacja grawitacyjna. Budynek nieużytkowany, nieogrzewany, wymaga kapitalnego remontu. Budynek ewidencyjny nr 235 o pow. użytkowej 33,27m2, o 1 kondygnacji naziemnej, wolnostojący – zwarty z budynkiem nr 233, wykonany w technologii lekkiej drewnianej, dach płaski- dwuspadowy kryty papą. Elewacja obiektu nieocieplona, pokryta tynkiem cementowym. Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej, obróbki blacharskie z blachy cynkowej. W budynku płyty mdf przegnite. Stolarka okienna: wrota stalowe, okna drewniane, drzwi płycinowe zniszczone. Podłogi: betonowe zatarte na gładko-uszkodzone na skutek działania wilgoci. Instalacje wewnętrzne: elektryczna, oświetlenie-instalacja wewnętrzna niesprawne, wodna, kanalizacja, brak c.o., brak c.w., wentylacja grawitacyjna. Armatura: zdewastowana. Budynek nieużytkowany, nieogrzewany, wymaga kapitalnego remontu lub ewentualnie rozbiórki. Szklarnia oraz drewniana wiata są w złym stanie technicznym. Zgodnie z art. 3 ust. 4 pkt 3) ustawy z dnia 29 sierpnia 2014r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2021r., poz. 497 ze zm.) ww. obiekty zlokalizowane na przedmiotowej nieruchomości nie wymagają świadectwa charakterystyki energetycznej.
Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowaniaZgodnie z uchwałą Nr VI/73/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 19.03.2019r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg „5- Trzebiatowska” z wyłączeniem działek o nr 10/7, 75/1, 76/24, 122/12, 122/14, 122/15, 122/16, 122/17 oraz części działek nr 10/9, 74/3 i 122/6, obręb 18, ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 09.05.2019r., pod poz. 2655 – działka nr 56/2 położona w obrębie 18 miasto Kołobrzeg znajduje się na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem KDG2 – tereny dróg publicznych klasy głównej.
Cena wywoławcza nieruchomości w zł70.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100)
Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10) ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U z 2023r., poz. 1570).
Forma zbyciaUstny przetarg ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych oznaczonych działkami nr 220/2 i nr 220/4 obr. 17 miasto Kołobrzeg.
Wadium:7.000,00 zł
Obciążenia nieruchomościNieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi jak również nie jest przedmiotem zobowiązań.
Termin i miejsce przetargu5 października 2023r. o godz. 1000 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu przy Placu Ratuszowym 1 – pokój nr 15
Wysokość postąpieniaNie niższe niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych tj. 700,00 zł

II. Informacja dla uczestników przetargu:

1) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wymaganego wadium nie później niż do dnia 29 września 2023r. na rachunek Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu:

BNP Paribas Bank Polska S.A. Oddział w Kołobrzegu

nr 94 2030 0045 1110 0000 0185 7030

Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na ww. rachunek.

 1. Uczestnik przetargu okazuje dowód wpłaty wadium komisji przetargowej w dniu przetargu, przed jego otwarciem.
 2. Uczestnicy przetargu zobowiązani są przedstawić komisji przetargowej, przed rozpoczęciem przetargu:
 • aktualny dokument tożsamości,
 • złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargowymi i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
 • złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym przedmiotu przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń
 • złożyć pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury sprzedaży nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 2213),
 • w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożyć aktualny wypis z właściwego dla danego podmiotu rejestru. W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika oprócz aktualnego wypisu z rejestru przedłożenie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego wraz ze stosowną do niego opłatą skarbową,
 • w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną – okazać notarialnie potwierdzone pełnomocnictwo upoważniające do działania na każdym etapie postępowania przetargowego wraz ze stosowną do niego opłatą skarbową,
 • w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków – przedłożyć pisemną zgodę współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego, lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami,
 1. Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278) wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy.
 2. Uczestnicy przetargu dokonują licytacji przypostąpieniu nie niższym niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych tj. nie mniej niż 700,00 zł (słownie: siedemset złotych i 00/100).

Nabywcą nieruchomości zostanie uczestnik przetargu, który zaoferował najwyższą cenę. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10) ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U z 2023r., poz. 1570).

 1. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 2. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia: odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. W tym celu uczestnik przetargu winien wskazać nr rachunku bankowego, na który zostanie zwrócone wadium.
 3. Wadium nie podlega zwrotowi przez Sprzedającego, jeżeli osoba ustalona jako Nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w odrębnym zawiadomieniu.
 4. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty zaproponowanej ceny sprzedaży najpóźniej przed dniem zawarcia aktu notarialnego. Za datę zapłaty ceny sprzedaży uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na rachunek Sprzedającego.
 5. Nabywca ponosi koszty notarialne i inne opłaty związane z nabyciem.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn. Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości uzyskać można w Starostwie Powiatowym Kołobrzegu w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, ul. Gryfitów 4-6, pokój 9 lub pod numerem telefonu (0-94) 35 301 60 w. 247. Ogłoszenie wywieszono na tablicy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu przy Placu Ratuszowym 1 i ul. Gryfitów 4-6, a także opublikowano na stronie internetowej www.spkolobrzeg.finn.pl i dzienniku internetowym www.infopublikator.pl.

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1-88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 344 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzaniu przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 2213). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu można uzyskać na stronie www. powiat.kolobrzeg.pl w zakładce „Informacje o ochronie danych osobowych w witrynie”.

Kołobrzeg, dnia 31 sierpnia 2023r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Burmistrz Nidzicy

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego z wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie dotyczącego ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Mrowinach, gmina Żarów, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 167 o powierzchni 0.3982 ha w celu przeprowadzenia gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia, średnicy DN100, relacji Żarów – Siedlimowice.