Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

166/2024

z dnia

14.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7730
/
/
OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Burmistrz Jezioran ogłasza pierwszy ustny przetarg publiczny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonej w Mieście Jeziorany składającej się z części działki nr 302 o powierzchni 0,0730 ha (730 m2), dla której Sąd Rejonowy w Biskupcu prowadzi Księgę Wieczystą Nr OL1B/00012926/4. Nieruchomość stanowi użytek rolny RIIIa – 730 m2.

Działka wydzierżawiana z przeznaczeniem na uprawy na okres do 10 lat.

Przetarg odbędzie się w dniu 6 października 2023 r. o godz. 1000w Urzędzie Miejskim
w Jezioranach Plac Zamkowy 4 (pokój nr 8).

Cena wywoławcza (wysokości czynszu dzierżawy) wynosi 109,50 zł.

Czynsz naliczany jest w stosunku rocznym.

Czynsz płatny jest do 31 marca każdego roku trwania dzierżawy.

W roku zawarcia umowy dzierżawy czynsz płatny jest do 31 grudnia 2023 r.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10,00 zł

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Wadium upoważniające do udziału w przetargu należy wpłacić najpóźniej 3 dni przed przetargiem, do dnia 3 października 2023 roku włącznie w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto Urzędu Miejskiego w Jezioranach w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym nr konta 46 8858 1011 9002 0000 0417 8902. Wadium osoby wygrywającej przetarg zostanie zaliczone na poczet należności czynszowych. Osobom, które nie wygrają przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończonym przetargu. Wadium przepada na rzecz Gminy, jeżeli uczestnik wygrywający przetarg nie podpisze umowy dzierżawy w terminie jednego miesiąca od dnia przetargu. Umowa dzierżawy może zostać przedłużona na dalszy okres o ile nieruchomość ta nie zostanie przeznaczona do sprzedaży. Na dalszy okres umowa może być przedłużona na podstawie pisemnego zgłoszenia przez dzierżawcę w terminie dwóch miesięcy przed wygaśnięciem umowy. Czynsz może ulec zmianie nie częściej niż raz w roku na podstawie Zarządzenia Burmistrza Jezioran.

Burmistrz Jezioran zastrzega prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku uzasadnionej przyczyny.

Dokładnych informacji udziela się pod nr tel. 89 539 27 42 pokój nr 8 w Urzędzie Miejskim w Jezioranach.

BURMISTRZ JEZIORAN

/-/ MACIEJ LESZCZYŃSKI

Jeziorany, dnia 2023-09-04

Sporządził:

A. Aptazy

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Goniądza ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Goniądz

Burmistrz Mikołowa podaje do wiadomości informacje w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Pszczyńskiej została przeznaczona do zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntowa, położona w Mikołowie przy ul. Pszczyńskiej 13

Wykaz nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie miasta Jeziorany przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na podstawie Zarządzenia Nr 52/2024 Burmistrza Jezioran z dnia 13 czerwca 2024 roku w sprawie zbycia nieruchomości

Wykaz nieruchomości położonych w obrębie miasta Jeziorany przeznaczonych do sprzedaży w przetargu na podstawie Zarządzenia Nr 58/2022 Burmistrza Jezioran z dnia 12 lipca 2022 roku w sprawie zbycia nieruchomości