Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

201/2024

z dnia

19.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8099
/
/
OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Znak: SGG.6821.35.2023.KK Oświęcim, dnia 11 września 2023 r.

OGŁOSZENIE

Działając na podstawie art. 113 ust. 7, art. 114 ust. 3 i 4, art. 124a w związku z art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2023 r. poz. 344 ze zm.)

zawiadamiam o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania
decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania części nieruchomości położonej w jednostce ewidencyjnej Chełmek – obszar wiejski, obręb Gorzów, składającej się z działek nr 1176/6
i 1176/7, poprzez udzielenie Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie zezwolenia na założenie i przeprowadzenie urządzeń służących do przesyłania gazu tj. budowę gazociągu średniego ciśnienia DZ160 oraz DZ40 PE100 RC SDR17 o łącznej długości 7,6 m
w ramach zadania pn. „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia i przyłącza gazowego wraz
ze stacją redukcyjno – pomiarową II stopnia w Bobrku przy ul. Krakowskiej ”.

Ograniczenie sposobu korzystania z ww. nieruchomości polega na ustanowieniu strefy kontrolowanej o szerokości 1,0 m w której poprowadzony będzie gazociąg oraz pasa budowlano – montażowego o szerokości 3,0 m niezbędnego do wykonania prac budowlanych. Inwestycja przedstawia się następująco:

  • na dz. 1176/6 zaplanowano gazociąg średniego ciśnienia DZ40 o długości 2,1 m, powierzchnia strefy kontrolowanej wynosi 2,1 m2,
  • na dz. 1176/7 zaplanowano gazociąg średniego ciśnienia DZ160 o długości 5,5 m; powierzchnia strefy kontrolowanej wynosi 5,5 m2,
  • ponadto część nieruchomości zostanie zajęta na czas przeprowadzenia prac budowlano – montażowych, pas technologiczny o łącznej powierzchni 55,9 m2 zaznaczono od strony ul. Kolejowej w Gorzowie.

Działki nr 1176/6 i 1176/7 obręb Gorzów powstały z działek 1176/4 i 1176/1 które figurują
w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Oświęcimiu, V Wydział Ksiąg Wieczystych; zgodnie z kw i stanem ujawnionym w rejestrze publicznym ewidencji gruntów
i budynków, współwłaścicielami działek inwestycyjnych są m.in. : Anna Podziemska (c. Romana
i Anny) oraz Andrzej Podziemski (s. Ludwika i Anny) którzy są osobami nieżyjącymi.

Sąd Rejonowy w Oświęcimiu Wydział I Cywilny poinformował, że nie toczyło się i nie zarejestrowano postępowania o stwierdzenie nabycia spadku po wyżej wymienionych. W takich okolicznościach organ stwierdził, iż działki 1176/6 i 1176/7 położone w jednostce ewidencyjnej Chełmek obszar wiejski, obręb Gorzów stanowią nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym w rozumieniu art. 113 ust. 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

W związku z powyższym wzywa się spadkobierców Anny Podziemskiej i Andrzeja Podziemskiego oraz inne osoby, które wykażą, że przysługuje im prawo rzeczowe do w/w nieruchomości, aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosiły się i udokumentowały swoje prawa do działek. Osoby takie, ze stosownymi dokumentami, winny zgłosić się do Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10, pokój nr 19 (na parterze) w godzinach pracy urzędu tj.: pn., śr., czw. od 730 do 1530 wt. od 730 do 1700, pt. od 730 do 1400.

Informacje dotyczące sprawy można uzyskać pod numerem telefonu: 33/844-97-50.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do udziału Anny Podziemskiej i Andrzeja Podziemskiego
w przedmiotowych działkach, zostanie wszczęte postępowanie w trybie art. 124 ust. 1 w związku
z art. 124a ustawy o gospodarce nieruchomościami skutkujące wydaniem decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania.

Starosta

Andrzej Skrzypiński

Otrzymują:

Strony według rozdzielnika

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew ogłasza II ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Skaryszew

Syndyk Masy Upadłości „Vipro” Sp. z o.o. w upadłości, Justyna Surwiło-Rutkowska, JSR Syndyk Surwiło-Rutkowska sp. z o.o., ul. Święty Marcin 28/28, 61-805 Poznań, informuje o sprzedaży z wolnej ręki następującej ruchomości

Syndyk Masy Upadłości „Vipro” Sp. z o.o. w upadłości, Justyna Surwiło-Rutkowska, JSR Syndyk Surwiło-Rutkowska sp. z o.o., ul. Święty Marcin 28/28, 61-805 Poznań, informuje o sprzedaży z wolnej ręki następującej ruchomości

Ogłoszenie Wójta Gminy Główczyce o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy