Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

65/2024

z dnia

05.03.2024

Ogłoszeń w bazie:

6690
/
/
OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

STAROSTY NOWOTARSKIEGO

o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości

o nieuregulowanym stanie prawnym

Działając na podstawie art. 124a w związku z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 344, z późn. zm.) Starosta Nowotarski informuje, że zgodnie z wnioskiem Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, działającej przez pełnomocnika panią Agnieszkę Giżycką, zamierza wszcząć postępowanie administracyjne (znak: GN.6821.2.67.2023.TP-W) w sprawie wydania w trybie art. 124 w związku z art. 124a ww. ustawy decyzji ograniczającej sposób korzystania z części nieruchomości położonej w obrębie Lipnica Mała, jednostka ewid. Jabłonka oznaczonej jako działka ewid. nr 20849/1 poprzez udzielenie zezwolenia na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia o średnicy Ø110mmPE100RCSDR11 o długości 19,0 m, posadowionej na głębokości 1,0 m.

Powierzchnia pasa zajętości inwestycji – strefy kontrolowanej – wyniesie 18,7 m2.

Powierzchnia pasa technologicznego wyniesie 18,7 m2.

Wskazana nieruchomość stanowi nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym stosownie do treści art. 113 ust. 6 i 7 ww. ustawy. Działka ewid. nr 20849/1 odpowiada dawnej działce ewid. nr 10612/10 objętej księgą wieczystą nr NS1T/00072451/5 i jednym z jej współwłaścicieli jest Bronisława Małysa c. Ignacego i Karoliny, która zmarła 2 grudnia 2021 roku. Spadek po zmarłej nie został przeprowadzony.

W związku z powyższym wzywa się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do ww. nieruchomości, aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udokumentowali swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości.

Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości, winny zgłosić się do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ, pokój nr 1.25 (parter), w godzinach pn.-pt. 7.30-15.30, tel. 18 26 10 783.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszej informacji nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości, bądź zgłoszą się osoby, ale praw swych nie udowodnią, wszczęte zostanie postępowanie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części tej nieruchomości.

Jednocześnie informuję, że dane uczestników w przedmiotowej sprawie podlegają przetwarzaniu zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane osobowe wskazane powyżej podlegają ochronie prawnej i mogą być wykorzystywane jedynie w celu realizacji praw lub obowiązków wynikających z niniejszego postępowania oraz przepisów prawa.

wz. STAROSTY

Bogusław Waksmundzki

Wicestarosta

/dokument podpisany elektronicznym podpisem kwalifikowanym/

Nowy Targ, 29.11.2023 roku

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE

Wykaz

I N F O R M A C J A

Samochód osobowy