Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

151/2024

z dnia

30.05.2024

Ogłoszeń w bazie:

7583
/
/
OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Znak: SGG.6821.13.2024.KK Oświęcim, dnia 16 kwietnia 2024 r.

OGŁOSZENIE

Działając na podstawie art. 113 ust. 6 i 7, art. 114 ust. 3 i 4, art. 124a w związku z art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2023 r. poz. 344
ze zm.)

zawiadamiam o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania
decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania części działki nr 4427/3 położonej w jednostce ewidencyjnej Kęty – obszar wiejski, obręb Bulowice, poprzez udzielenie Tauron Dystrybucja SA z siedzibą w Krakowie zezwolenia na umieszczenie i przeprowadzenie urządzeń służących do przesyłania energii elektrycznej tj. sieci kablowej SN typu 3xXRUHAKXS1x120 o długości 24 m, w pasie zajętości o powierzchni 12 m
2, w ramach inwestycji polegającej na rozbudowie elektroenergetycznych sieci kablowych SN i nN w miejscowości Bulowice

Działka nr 4427/3 nie ma założonej księgi wieczystej i nie został wydany dla niej akt własności ziemi; Sąd Rejonowy w Oświęcimiu VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kętach, poinformował, że dla działki gruntowej 4427/1 (z której powstała przedmiotowa dz. 4427/3) został urządzony zbiór dokumentów Zd 411, gdzie w udziale 1/16 części wpisany jest Bronisław Kiepura s. Franciszka i Bronisławy. Pan Kiepura to osoba nieżyjąca, a sprawy spadkowe nie zostały po nim uregulowane. Odnośnie pozostałych udziałów w dz. 4427/3 nie potwierdzono prawa własności.

W takich okolicznościach stwierdzono, że przedmiotowa działka stanowi nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym w rozumieniu art. 113 ust. 6 i 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Art. 113 ust. 6 ugn. mówi, że przez nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym rozumie się nieruchomość, dla której ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe. Z kolei ust. 7 traktuje, że przepis ust. 6 stosuje się również, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie żyje i nie przeprowadzono lub nie zostało zakończone postępowanie spadkowe.

Organ wzywa osoby, które wykażą, że przysługuje im prawo do działki nr 4427/3 położonej w Bulowicach gm. Kęty, aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosiły się i udokumentowały ten fakt. Ze stosownymi dokumentami należy zgłosić się do Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10, pokój nr 19 (na parterze) w godzinach pracy urzędu tj.: pn., śr., czw. od 730 do 1530 wt. od 730 do 1700, pt. od 730 do 1400.

Informacja w sprawie pod nr telefonu: 33/844-97-50

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do przedmiotowej działki, zostanie wszczęte postępowanie administracyjne w trybie art. 124 ust. 1 w związku z art. 124a ustawy o gospodarce nieruchomościami, skutkujące wydaniem decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania jej
części.

Starosta

Andrzej Skrzypiński

Otrzymują:

Strony według rozdzielnika

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie Wójta Gminy Deszczno o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego informuje, że wywieszone zostaną wykazy nieruchomości przeznaczonyh do dzierżawy

O G Ł O S Z E N I E

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO