Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

201/2024

z dnia

19.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8099
/
/
OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1899 z późn. zm.), § 3 i § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021r. Poz. 2213).

Wójt Gminy Kobylnica ogłasza

Lp.Położenie nieruchomości ————– Nr Księgi WieczystejOznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów, ————- Powierzchnia i użytek gruntowyOpis nieruchomościPrzeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania Przestrzennego oraz sposób jej zagospodarowaniaCena wywoławczaWadium —————- Proponowane minimalne postąpienie
1.


obr. Dobrzęcino ————— SL1S/00039881/0


działka nr 101/8 ————- pow. 0,0619 ha RIIIa, B
Nieruchomość położona w południowej części wsi Dobrzęcino, wśród terenów słabo zurbanizowanych użytkowanych aktualnie, jako ogrody działkowe oraz rolnych. Działka niezabudowana o prostokątnym kształcie i płaskim ukształtowaniu terenu, nieuzbrojona. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej poprzez drogę o nawierzchni gruntowej. Nieruchomość znajduje się w strefie dziesięciokrotności wysokości elektrowni wiatrowej. W aktualnym stanie prawnym, w związku z brzmieniem art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 981 ze zm.), wyklucza się możliwość sytuowania budynków mieszkalnych albo budynków o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa. Działka nie jest obciążona prawami ani roszczeniami osób trzecich. W dziale III i IV księgi wieczystej wpisów brak.Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobylnica, działka położona jest na obszarze aktywizacji społeczno-gospodarczej, w paśmie rozwoju oraz na obszarze urbanizacji.

11.800,00 zł + podatek VAT w stawce obowiązującej na dzień sprzedaży

1.000,00 zł —————- 200 zł

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kobylnica

Termin przetargu:

  1. działka nr 101/8 – 17 marca 2023 r. godz. 900

Miejsce przetargu – Urząd Gminy Kobylnica ul. Główna 20, sala konferencyjna (pokój nr 18).

Przystępujący do przetargu winien wpłacić wadium w pieniądzu na konto Urzędu Gminy Kobylnica nr 73 9317 0002 0090 0733 2000 0010 prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Sławnie najpóźniej do dnia 13 marca 2023 r.(za dzień wniesienia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na wskazane konto). Tytuł wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie uczestnika przetargu oraz działkę której wpłata dotyczy.

Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik przetargu winien zapoznać się ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości będącej przedmiotem przetargu oraz zapisami w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego w pokoju nr 2 Referatu Budownictwa Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Kobylnica lub na stronie internetowej www.kobylnica.pl w zakładce – dla inwestora, planowanie przestrzenne.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

1) w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) – dowodów tożsamości, a pozostających w związku małżeńskim nie posiadających rozdzielności majątkowej do dokonywania czynności przetargowych, konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego; W przypadku rozdzielności majątkowej, na wpłacie winny znajdować się imiona i nazwiska wszystkich osób nabywających nieruchomość.

2) w przypadku spółek cywilnych uczestniczących w przetargu winny być one reprezentowane w terminie i miejscu przetargu przez wspólnika dysponującego dokumentem potwierdzającym tożsamość i oryginałem pełnomocnictwa notarialnego do uczestnictwa w przetargu udzielonego przez wszystkich wspólników. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika spółki cywilnej, posiadającego dowód tożsamości i oryginał pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie udzielonego przez wszystkich wspólników spółki cywilnej;

3) w przypadku podmiotu który podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym, który będzie uczestnikiem przetargu, winien być reprezentowany przez osobę lub osoby umocowane do zaciągania zobowiązań w jego imieniu zgodnie z zapisami w KRS. Osoba ta lub osoby powinny stawić się w terminie i miejscu przetargu osobiście z dokumentem potwierdzającym tożsamość. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika reprezentującego podmiot podlegającego wpisowi w KRS za okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość i oryginału pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie do uczestnictwa w przetargu udzielonego przez osobę lub osoby umocowane do zaciągania zobowiązań w imieniu tego podmiotu, zgodnie z zapisami w KRS.

4) pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się uczestnika ze stanem technicznym, prawnym i faktycznym, w tym treścią księgi wieczystej, dotyczącej przedmiotu przetargu.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zostanie mu zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku jego uchylania się od zawarcia umowy notarialnej, ulega przepadkowi na rzecz zbywającego. Pozostałym uczestnikom przetargu, wadium zwraca się w terminie 3 dni roboczych od daty zamknięcia przetargu. Warunkiem terminowego zwrotu wadium jest podanie numeru konta, na które ma być ono zwrócone.

Ustalenie terminu zawarcia umowy notarialnej nastąpi w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Cena nieruchomości ustalona w przetargu będzie podlegała zapłacie na wskazany przez zbywcę rachunek bankowy przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy. Koszty związane z podpisaniem umowy notarialnej oraz opłaty sądowe ponosi nabywca.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Kobylnica, ulica Główna 20, pokój nr 2 lub telefonicznie pod nr tel. 59 85 86 250 oraz na stronie internetowej www.kobylnica.pl.

UWAGA: Zastrzega się prawo odwołania przetargu z podaniem uzasadnionych przyczyn.

Z up. Wójta Gminy

Anna Gliniecka-Woś

Zastępca Wójta Gminy

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew ogłasza II ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Skaryszew

Syndyk Masy Upadłości „Vipro” Sp. z o.o. w upadłości, Justyna Surwiło-Rutkowska, JSR Syndyk Surwiło-Rutkowska sp. z o.o., ul. Święty Marcin 28/28, 61-805 Poznań, informuje o sprzedaży z wolnej ręki następującej ruchomości

Syndyk Masy Upadłości „Vipro” Sp. z o.o. w upadłości, Justyna Surwiło-Rutkowska, JSR Syndyk Surwiło-Rutkowska sp. z o.o., ul. Święty Marcin 28/28, 61-805 Poznań, informuje o sprzedaży z wolnej ręki następującej ruchomości

Ogłoszenie Wójta Gminy Główczyce o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy