Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

105/2024

z dnia

14.04.2024

Ogłoszeń w bazie:

7107
/
/
OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

SGG.683.20.85.2016.ADR Oświęcim, dnia 16 lutego 2023 r.

OGŁOSZENIE

Działając na podstawie art. 12 ust. 5 oraz art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 176 ze zm.), art. 113 ust. 6 i 7 oraz 114 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.)

zawiadamiam

o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia odszkodowania za udziały przysługujące Stanisławowi Żak, Maryannie Jaroszowej, Rozalii Gworkównie, Zofii Gworkównie, Weronice Guzej, Rozalii Bzibziakowej, Władysławowi Hanuszkiewicz, Janowi Hanuszkiewicz, Julianowi Pawlica, Antoninie Pawlica, Stanisławowi Wilczak, Józefowi Sereś, Annie Sereś, Stefanji Sulikowej, Karolowi Sulik, Stanisławowi Sulik, Władysławie Kwaśnemu, Joannie Kwaśnej, Annie Chowaniec, Marii Sulik, Józefowi Kozioł za przysługujące udziały w nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym obejmującej działkę nr 3812 o pow. 0,0002 ha położoną w jedn. ew. Oświęcim– miasto obręb Dwory I, przejętą z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Oświęcim na podstawie decyzji nr 3/16 Starosty Oświęcimskiego znak: WAB.6747.1.2016 z dnia 28 lipca 2016 r. zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa ul. Wysokie Brzegi od km 0+022,90 do km 0+802 i ul. Koszykowej od km 0+073,10 do km 0+505 na odcinku od ul. Szpitalnej do ul. Zwycięstwa w Oświęcimiu”.

Działka nr 3812 o pow. 0,0002 ha jedn. ewid. Oświęcim -miasto obręb Dwory I na dzień ostateczności decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej objęta była wykazem hipotecznym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Oświęcimiu, V Wydział Ksiąg Wieczystych, w której jako właściciele figurowali m.in.

 • Stanisław Żak s. Marcina w 1/40 i 2/40 cz.
 • Maryanna z Gworków Jaroszowa w 8/240 cz.
 • Rozalia Gworkówna c. Wojciecha w 8/240 cz.
 • Zofia Gworkówna c. Wojciecha w 8/240 cz.
 • Weronika Guz(a) w 2/120 cz.
 • Rozalia z Połącarzów Bzibziakowa w 4/40 cz.
 • Władysław Hanuszkiewicz w 11/200 cz. i 5/800 cz.
 • Zofia z Dziedziców Hanuszkiewiczowa w 11/200 cz. i 5/800 cz.
 • Julian Pawlica w 5/200 cz. i 5/800 cz.
 • Antonina z Wilczaków Pawlicowa w 5/200 cz. i 5/800 cz.
 • Wawrzyniec Wilczak w 8/400 cz.
 • Józef Sereś w 1/80 cz.,
 • Anna z Bzibziaków Seresiowa w 1/80 cz.,
 • Stefanja z Pędziwiatrów Sulikowa w 2/200 cz.,
 • małoletni Karol Sulik w 1/200 cz.,
 • małoletni Stanisław Sulik w 1/200 cz.,
 • Władysław Kwaśny w 1/400 cz.
 • Joanna z Kasperków Kwaśna w 1/400 cz.,
 • Władysław Sulik w 10/120 cz.,
 • Józef Kozioł w 1/160 cz.

Daty dokumentów będących podstawą wpisu prawa własności w wykazie hipotecznym oraz brak adnotacji „małoletni” przed imionami i nazwiskami, a także wskazanie nazwiska rodowego przed jednym z nazwisk właścicieli sugeruje że :

 • Stanisław Żak w chwili sporządzenia kontaktu kupna sprzedaży, tj. 25 stycznia 1890 r. był osobą pełnoletnią. Przyjmując, że w 1890 r. miał co najmniej 18 lat stwierdzono, że miałby obecnie 151 lat.
 • Maryanna z Gworków Jaroszowa, Rozalia Gworkówna, Zofia Gworkówna w chwili sporządzenia dekretu dziedzictwa (6 grudnia 1896r.) były osobami pełnoletnimi. Przyjmując, że w 1896 r. miały co najmniej 18 lat stwierdzono, że miałyby obecnie 145 lat.
 • Rozalia z Połącarzów Bzibziakowa w dniu 22 listopada 1917 r., w chwili sporządzenia protokołu była osobą pełnoletnią. Przyjmując, że w 1917 r. miała co najmniej 18 lat, stwierdzono że obecnie miałaby 124 lata.
 • Stefanja Sulik w chwili sporządzenia dekretu dziedzictwa i układu spadkowego po Janie Sulik, tj. w dniu 11 kwietnia 1934 r. była osobą pełnoletnią. Przyjmując, że w 1934 r. miała co najmniej 18 lat stwierdzono, że miałaby obecnie 107 lat.

Weronika Guza w dniu 19 września 1890 r. była małoletnia, więc aktualnie miałaby co najmniej 133 lata.

Na tej podstawie wywiedziono, że Stanisław Żak, Maryanna z Gworków Jaroszowa, Rozalia Gworkówna, Zofia Gworkówna, Rozalia Bzibziakówna, Stefanja Sulik, Weronika Guza są osobami nieżyjącymi. Z uwagi na brak możliwości ustalenia daty i miejsca zgonu, nie można było również ustalić czy postępowania spadkowe po tych osobach zostały przeprowadzone. Niemniej jednak mając na uwadze, że od ponad 100 lat w wykazie hipotecznym nie zostały ujawnione zmiany co do ww. współwłaścicieli przyjęto, że postępowania spadkowe po tych osobach nie zostały przeprowadzone – gdyby bowiem postępowania spadkowe byłyby przeprowadzone, spadkobiercy ujawniliby swe prawa właścicielskie do tej nieruchomości.

Zofia Hanuszkiewicz zmarła 1 października 1965 r., a spadek zgodnie z prawomocnym postanowieniem Sądu Rejonowego w Oświęcimiu sygn. akt I Ns 10/72 z 21 stycznia 1972 r. nabyli m.in. Jan Hanuszkiewicz oraz Władysław Hanuszkiewicz po ¼ cz.

Jan Hanuszkiewicz zmarł 3 czerwca 2022 r., a postępowanie spadkowe po ww. osobie nie zostało przeprowadzone.

Władysław Hanuszkiewicz zmarł 25 czerwca 1976 r., a postępowanie spadkowe po ww. osobie nie zostało przeprowadzone.

Julian Pawlica zmarł 19 czerwca 1974 r., a postępowanie spadkowe po ww. osobie nie zostało przeprowadzone.

Antonina Pawlica zmarła 17 października 1983 r., a postępowanie spadkowe nie zostało przeprowadzone po ww. osobie.

Wawrzyniec Wilczak zmarł 23 lutego 1990 r., a spadek po nim zgodnie z pkt 1 prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego w Oświęcimiu sygn. akt I Ns 261/95 z 20 czerwca 1995 r. nabyła m.in. żona Maria Wilczak i syn Stanisław Wilczak po 1/3 części. Zgodnie z pkt 2 przedmiotowego postanowienia spadek po zmarłej Marii Wilczak nabył m.in. Stanisław Wilczak w połowie.

Ustalono, iż Stanisław Wilczak zmarł 12 grudnia 2006 r., a postępowanie spadkowe po ww. osobie nie zostało przeprowadzone.

Józef Sereś zmarł 03.01.1955 r., a postępowanie spadkowe po ww. osobie nie zostało przeprowadzone.

Anna Sereś zmarła 11.01.1994 r., a postępowanie spadkowe po ww. osobie nie zostało przeprowadzone.

Karol Sulik zmarł 8 lutego 2009 r., a postępowanie spadkowe po ww. osobie nie zostało przeprowadzone.

Stanisław Sulik zmarł 3 lutego 2022 r., a postępowanie spadkowe po ww. osobie nie zostało przeprowadzone.

Władysław Kwaśny zmarł 30 grudnia 1975 r., a postępowanie spadkowe po ww. osobie nie zostało przeprowadzone.

Joanna Kwaśny vel Kwaśna zmarła 5 marca 2001 r., a postępowanie spadkowe po ww. osobie nie zostało przeprowadzone.

Władysław Sulik zmarł 16 kwietnia 1981 r., a spadek zgodnie z prawomocnym postanowieniem Sądu Rejonowego w Oświęcimiu, sygn. akt I Ns 549/90 z 13.12.1990 r. nabyły m.in. Maria Sulik i Anna Chowaniec po 1/3 cz.

Maria Sulik zmarła 16 lipca 1996 r., a postępowanie spadkowe po ww. osobie nie zostało przeprowadzone.

Anna Chowaniec zmarła 4 czerwca 2020 r., a postępowanie spadkowe po ww. osobie nie zostało przeprowadzone.

Józef Kozioł zmarł 12 stycznia 2018 r., a postępowanie spadkowe po ww. osobie nie zostało przeprowadzone.

Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzić należy, że udziały przysługujące ww. osobom w działce nr 3812 o pow. 0,0002 ha jedn. ewid. Oświęcim Miasto obręb Dwory I stanowią udziały w nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w rozumieniu art. 113 ust. 6 i 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

W związku z powyższym, wzywa się spadkobierców Stanisława Żak, Maryanny Jaroszowej, Rozalii Gworkówny, Zofii Gworkówny, Weroniki Guzej, Rozalii Bzibziakowej, Władysława Hanuszkiewicza, Jana Hanuszkiewicza, Juliana Pawlica, Antoniny Pawlica, Stanisława Wilczaka, Józefa Sereś, Anny Sereś, Stefanji Sulikowej, Karola Sulika, Stanisława Sulika, Władysława Kwaśnego, Joanny Kwaśnej, Anny Chowaniec, Marii Sulik, Józefa Kozioł oraz inne osoby, które wykażą, że przysługuje im prawo rzeczowe do wyżej wymienionej nieruchomości, aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosiły się i udokumentowały swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości. Osoby takie, ze stosownymi dokumentami, winny zgłosić się do Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10. Informacje dotyczące przedmiotowej sprawy można uzyskać pod numerem telefonu: 33 844 97 50 (osoba prowadząca sprawę: Anna Drabczyk).

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, które wykażą, iż przysługują im prawa rzeczowe do opisanej wyżej nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie zmierzające do ustalenia odszkodowania za udziały w nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, obejmującej działkę nr 3812 o pow. 0,0002 ha położoną w jedn. ew. Oświęcim-miasto obręb Dwory I.

Starosta

Andrzej Skrzypiński

Otrzymują strony według rozdzielnika

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Słonowiczki

Płaszewo

OGŁOSZENIE w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

W Y K A Z