Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

54/2024

z dnia

23.02.2024

Ogłoszeń w bazie:

6614
/
/
OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Moryń, 1 marca 2023 r.

GMOŚ. 6840. 4.2022.MM

OGŁOSZENIE

Burmistrz Morynia ogłasza III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości:

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej, katastru nieruchomości, powierzchnia nieruchomości, opis nieruchomości:

Nieruchomość niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 47 obręb 1 miasta Moryń o powierzchni 0,0093 ha. Oznaczona w K W Nr SZ1Y/00059495/0. Powierzchnię działki stanowią grunty sklasyfikowane jako droga. Działka położona jest w zachodniej części Morynia po prawej stronie – ul. Dworcowa – wyjeżdżając w kierunku Cedyni. Położona jest korzystnie w stosunku do tras komunikacyjnych z korzystnym dojazdem i dostępem. Kształt nieruchomości zbliżony do prostokąta. Nieruchomość posiada teren płaski. Stanowi teren porośnięty trawą i ogrodzony jest w raz z nieruchomością przyległą. W sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa. Od strony południowej przebiega droga wojewódzka w kierunku Cedyni o nawierzchni asfaltowej stanowiąca dojazd do nieruchomości. Posiada dostęp do sieci wodociągowej i energetycznej oraz do drogi publicznej.

2.Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

W zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Moryń zatwierdzoną Uchwałą Nr XXXIV/250/2014 z dnia 15 września 2014 roku działka jest w obszarze oznaczonym symbolem MN z zapisem tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z utworzeniem usług.

3. Informacja o przeznaczeniu nieruchomości: sprzedaż na własność.

4. Obciążenia i zobowiązania nieruchomości: nieruchomości wolna od obciążeń i zobowiązań.

5. Cena wywoławcza nieruchomości: 3.950,00 zł (słownie: trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt złotych) plus obowiązujący podatek Vat.

6. Wysokość wadium, termin, forma i miejsce jego wniesienia:

Wysokość wadium – 400,00 zł. ( słownie: czterysta złotych ), płatne w terminie do

3 kwietnia 2023 r. w Banku Spółdzielczym w Chojnie Odział Terenowy w Moryniu Nr 91937010460300064820030003. Dowód wpłaty wadium należy okazać komisji przetargowej. Wadium po wygraniu przetargu zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia, w dniu zapłaty pełnej ceny należności, a w przypadku uchylenia się przez osobę, która przetarg wygrała od zawarcia umowy przepada na rzecz Sprzedającego. Osobom, które przetargu nie wygrają wadium będzie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym – po potrąceniu kosztów manipulacyjnych w wysokości 10 zł.

Forma wniesienia wadium – w pieniądzu.

7. Minimalne postąpienie: 40,00 zł. (słownie: czterdzieści złotych).

8. Termin i miejsce oraz rodzaj przetargu:

6 kwietnia 2023 r. o godzinie 8.00 – III ustny przetarg nieograniczony, w Urzędzie Miejskim w Moryniu, Plac Wolności 1, pokój nr 11.

Nabywca na własny koszt usunie z terenu ewentualne zanieczyszczenia lub inne rzeczy kolidujące z inwestycją. Koszty zawarcia umowy i wpis do Księgi Wieczystej ponosi Nabywca.

Uwaga! Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik przetargu może zaskarżyć do Burmistrza Morynia w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

ZASTRZEGAM SOBIE PRAWO UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU Z PODANIEM PRZYCZYNY.

Szczegółowych informacji o nieruchomości udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Moryniu pokój nr 2 tel. 091 466 79 55 lub 091 466 79 54 Fax. 091 466 79 51. Informacja o przetargu znajduje się na stronach internetowych www.moryn.pl, bip.moryn.pl, infopublikator.pl, na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Moryń.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY NIDZICA.

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONE DO ZBYCIA