Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

195/2024

z dnia

13.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8007
/
/
OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

SGG.683.2.8.2022.ADR Oświęcim, dnia 7 marca 2023 r.

OGŁOSZENIE

Działając na podstawie art. 12 ust. 5 oraz art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 162), art. 113 ust. 6 i 7 oraz 114 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 344)

zawiadamiam

o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia odszkodowania za nieruchomoś

o nieuregulowanym stanie prawnym, obejmującej działki nr 1238/356 o pow. 0,0011 ha, nr 1238/305 o pow. 0,0309 ha jedn. ewid. Oświęcim Miasto obręb Oświęcim, przejęte z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Oświęcim decyzją nr 3/22 Starosty Oświęcimskiego znak: WAB.6747.5.2021.KK z dnia 21 kwietnia 2022r. zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi gminnej w km 0+009,91 do 0+326,00, łączącej ul. Wysokie Brzegi z ul. F. Chopina w Oświęcimiu”.

Należy zaznaczyć, iż w dniu ostateczności ww. decyzji nr 3/22, tj. 3 czerwca 2022 r., został zatwierdzony podział nieruchomości obejmującej działkę nr 1238/306 o pow. 0,5958 ha na nowe działki, tj.: nr 1238/356 o pow. 0,0011 ha (pod inwestycję) i nr 1238/355 o pow. 0,5947 ha (pozostającą w dotychczasowej własności).

Wyżej wymienione działki nr 1238/356 o pow. 0,0011 ha, nr 1238/305 o pow. 0,0309 ha jedn. ewid. Oświęcim Miasto obręb Oświęcim na dzień przejęcia ich przez Gminę Miasto Oświęcim, objęte były księgą wieczystą nr KR1E/00001025/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Oświęcimiu, V Wydział Ksiąg Wieczystych, w której jako właściciel ujawniona była Feigla Minka z Marguliesów Schenkerowa.

W toku prowadzonego postępowania, na podstawie dokumentacji pozyskanej z Archiwum Państwowego w Krakowie organ ustalił, iż Pani Feigla Minka z Marguliesów Schenkerowa zmarła 15 grudnia 1937 r. w Krakowie, a zgon stwierdzono 16 grudnia 1937 r.

Zgodnie z dekretem przyznania spadku Sądu grodzkiego w Krakowie nr akt I.2.A. 3/38 z dnia 22 stycznia 1942 r. spadek po Feidze (Freidze, Feigli) Mince 2-im. z Marguliesów Schenkerowej, nabyli m.in.

 • Drow Izydor Margulies w 90/2160 cz.
 • Drow Emil Margulies w 90/2160 cz.
 • Hans (Jan) Margulies w 90/2160 cz.
 • Henrlich Margulies w 90/2160 cz.
 • Wilhelm Landau w 40/2160 cz.
 • Regina z Landaów Kahan w 40/2160 cz.
 • Cecylia z Landaów Horowitz w 40/2160 cz.
 • Franca (Franka)z Landaów Lichtenberg w 40/2160 cz.
 • Maurycy Landau w 90/2160 cz. w 40/2160 cz.
 • Roman Landau w 90/2160 cz. w 40/2160 cz.
 • dr Hanka z Landaów Gottesman w 40/2160 cz.
 • Drow Gustaw Landau w 20/2160 cz.
 • Hanka z Landaów Eiger(owa) w 20/2160 cz.
 • Felicja z Rakowerów Landau w 10/2160 cz.
 • Stefania z Rakowerów Duldig w 10/2160 cz.
 • Dola z Rakowerów Schiller w 10/2160 cz.
 • Cecylia z Rakowerów Kanarek w 10/2160 cz.
 • Marcela z Marguliesów Kriss w 90/2160 cz.
 • Gizela z Marguliesów Seidman w 90/2160 cz.
 • Gustaw Margulies w 90/2160 cz.
 • Lotta zd. Büschel Wagenberg w 30/2160 cz.
 • Juliusz Büschel w 30/2160 cz.
 • Erna zd. Büschel Willinger w 30/2160 cz.
 • Lea z Korallów Tannebaum w 36/2160 cz.
 • Scheindla z Korallów Wolf w 36/2160 cz.
 • Dora z Korallów Gross w 36/2160 cz.
 • Ewa z Korallów Perlman w 36/2160 cz.
 • Abraham Korall w 36/2160 cz.
 • Pinkus Korall w 36/2160 cz.
 • Getzel Korall w 36/2160 cz.
 • Izak Korall w 36/2160 cz.
 • Giza z Korallów Amsterdam w 36/2160 cz.
 • Chaim Holländer w 12/2160 cz.
 • Józef Holländer w 12/2160 cz.
 • Emanuel Holländer w 12/2160 cz.
 • Rozalia z Marguliesów Fuhrmann w 180/2160 cz.
 • Bronisława (Bronia) Margulies w 60/2160 cz.
 • Sabina z Marguliesów Ordower w 60/2160 cz.
 • Frieda z Marguliesów Lwow w 60/2160 cz.
 • Anna (Joanna) z Marguliesów Maller w 180/2160 cz.
 • Józef Margulies w 180/2160 cz.

Należy zaznaczyć, iż powyższe osoby zostały przywołane w uchwale w sprawie spadkowej po Feidze Schenkerowej z dnia 6 czerwca 1939 r., z którego wynika iż na ten dzień:

 • Drow Izydor Margulies przebywał poza granicami RP i jednocześnie był nieznany z miejsca pobytu,
 • Drow Emil Margulies w przebywał poza granicami RP i jednocześnie był nieznany z miejsca pobytu,
 • Hans (Jan) Margulies przebywał poza granicami RP i jednocześnie był nieznany z miejsca pobytu,
 • Henrlich Margulies przebywał poza granicami RP i jednocześnie był nieznany z miejsca pobytu,
 • Wilhelm Landau przebywał poza granicami RP i jednocześnie był nieznany z miejsca pobytu,
 • Franca (Franka) z Landaów Lichtenberg złożyła oświadczenie do protokołu Sądu Grodzkiego w Łodzi z dnia 10 listopada 1938 r. Cps.4031/38,
 • Roman Landau przebywał poza granicami RP i jednocześnie był nieznany z miejsca pobytu,
 • Felicja z Rakowerów Landau przebywała poza granicami RP i jednocześnie była nieznana z miejsca pobytu,
 • Stefania z Rakowerów Duldig przebywała poza granicami RP i jednocześnie była nieznana z miejsca pobytu,
 • Dola z Rakowerów Schiller przebywała poza granicami RP i jednocześnie nieznana była z miejsca pobytu,
 • Marcela z Marguliesów Kriss złożyła oświadczenie do protokołu Sądu Grodzkiego w Kołomyi z dnia 27 października 1938 r. Cps.1349/38 w sprawie przyjęcia spadku,
 • Gizela z Marguliesów Seidman przebywała poza granicami RP i jednocześnie była nieznana z miejsca pobytu,
 • Gustaw Margulies przebywał poza granicami RP i jednocześnie był nieznany z miejsca pobytu,
 • Lotta z d. Büschel Wagenberg wcz. przebywała poza granicami RP i jednocześnie była nieznana z miejsca pobytu,
 • Juliusz Büschel przebywał poza granicami RP i jednocześnie był nieznany z miejsca pobytu,
 • Erna zd. Büschel Willinger przebywała poza granicami RP i jednocześnie była nieznana z miejsca pobytu,
 • Dora z Korallów Gross – złożyła oświadczenie do protokołu Sądu Grodzkiego w Krzeszowicach z dnia 23 marca 1939 r. Cps.65/39 w sprawie przyjęcia spadku,
 • Ewa z Korallów Perlman, Cecylia z Landauów Horowitz, Lea z Korallów Tannebaum(vel Tenenbaum), Pinkus Korall, Izak Korall, dr Hanka z Landaów Gottesman, Regina z LandaUów Kahan, Dr Gustaw Landau, Chaim Holländer, Emanuel Holländer, Getzel Korall, Scheindla z Korallów Wolf, Maurycy Landau, Hanka z Landaów Eiger(owa), Cecylia z Rakowerów Kanarek, Józef Holländer złożyli oświadczenia do protokołów z dnia: 19 października 1938 r., 24 października 1938 r., 22 października 1938 r., 7 grudnia 1938 r., 12 grudnia 1938 r. i 29 kwietnia 1939 r. w sprawie przyjęcia spadku,
 • Abraham Korall przebywał poza granicami RP i jednocześnie był nieznany z miejsca pobytu,
 • Giza z Korallów Amsterdam złożyła oświadczenie do protokołu Sądu Grodzkiego w Cieszynie z dnia 30 grudnia 1938 r. Cps 497/38 w sprawie przyjęcia spadku,
 • Rozalia z Marguliesów Fuhrmann przebywała poza granicami RP i jednocześnie była nieznana z miejsca pobytu,
 • Bronisława (Bronia) Margulies, Sabina z Marguliesów Ordower, Frieda z Marguliesów Lwow złożyły oświadczenie do protokołu Sądu Grodzkiego we Lwowie z dnia 26 października 1938 r., Cps.VI.6781/38 i z dnia 23 listopada 1938 r. VI-Cps.7538/38 i protokół z dnia 16 listopada 1938 r. VI.Cps. 7407/38 w sprawie przyjęcia spadku na podstawie ustawowego porządku dziedziczenia z dobrodziejstwem inwentarza,
 • Anna (Joanna) z Marguliesów Maller przebywała poza granicami RP i jednocześnie była nieznanaz miejsca pobytu,
 • Józef Margulies złożył oświadczenie do protokołu Sądu Grodzkiego w Bielsku-Białej z dnia 21 marca 1939 r. Cps.211/39 w sprawie przyjęcia spadku.

Z powyższego wynika, iż w dacie wydania uchwały Sądu Grodzkiego w Krakowie, tj. 6 czerwca 1939 r. spadkobiercy Feigli Schenker byli pełnoletni, a więc aktualnie mieliby co najmniej 102 lata, a więc należy domniemywać, iż to osoby nieżyjące.

Ponadto, tutejszy organ podjął próbę odszukania danych ww. spadkobierców Feigli Schenker w bazie PESEL, jednak nie odnaleziono żadnego z nich, co potwierdza, iż osoby te zmarły przed uruchomieniem bazy PESEL w 1977 r. Spadkobierców Feigli Schenker nie odszukano również w ogólnopolskiej wyszukiwarce „Grobonetu”.

Ustalono jedynie datę zgonu Getzla Korall, który zmarł 31 grudnia 1942 r. w obozie zagłady w Bełżcu. Nie udało się pozyskać informacji odnośnie postępowania spadkowego po ww. osobie.

W toku prowadzonego postępowania, wystąpiono o odpisy aktów zgonu do Urzędów Stanu Cywilnego w miejscowościach, gdzie spadkobiercy składali w latach 1938-1938, w sądach grodzkich oświadczenia w sprawie przyjęcia spadku po Feigli Schenker. Jednak żaden ze wskazanych we wniosku spadkobierców nie został odszukany w księgach aktów stanu cywilnego.

Z uwagi na brak możliwości ustalenia daty i miejsca zgonu, a także ostatniego miejsca zamieszkania nie można było również ustalić czy postępowania spadkowe po ww. osobach zostały przeprowadzone.

Ponadto należy zaznaczyć , że do dziś w księdze wieczystej spadkobiercy Feigli Schenker i ewentualni ich spadkobiercy, nie ujawnili zmian co do osoby właściciela, co również pozwala domniemywać, iż postępowania spadkowe po ww. osobach nie zostały przeprowadzone.

Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzić należy, że działki nr 1238/356 o pow. 0,0011 ha, nr 1238/305 o pow. 0,0309 ha jedn. ewid. Oświęcim Miasto obręb Oświęcim, stanowią nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym w rozumieniu art. 113 ust. 6 i 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami.W związku z powyższym, wzywa się spadkobierców Feigli Schenker: Drowa Izydor Margulies, Drowa Emila Margulies, Hansa (Jana) Margulies, Henrlicha Margulies, Wilhelma Landau, Reginę z Landaów Kahan, Cecylię z Landaów Horowitz, Francę (Frankę) z Landaów Lichtenberg, Maurycego Landau, Romana Landau, dr Hankę z Landaów Gottesman, Drowa Gustawa Landau, Hankę z Landauów Eigerową, Felicję z Rakowerów Landau, Stefanię z Rakowerów Duldig, Dolę z Rakowerów Schiller, Cecylię z Rakowerów Kanarek, Marcelę z Marguliesów Kriss, Gizelę z Marguliesów Seidman, Gustawa Margulies, Lottę zd. Büschel Wagenberg, Juliusza Büschel, Ernę zd. Büschel Willinger, Leę z Korallów Tannebaum, Scheindlę z Korallów Wolf, Dorę z Korallów Gross, Ewę z Korallów Perlman, Abrahama Korall, Pinkusa Korall, Getzla Korall, Izaka Korall ,Gizę z Korallów Amsterdam, Chaima Holländer, Józefa Holländer, Emanuela Holländer, Rozalię z Marguliesów Fuhrmann, Bronisławę (Bronię) Margulies, Sabinę z Marguliesów Ordower, Friedę z Marguliesów Lwow, Annę (Joannę) z Marguliesów Maller, Józefa Margulies oraz inne osoby, które wykażą, że przysługuje im prawo rzeczowe do wyżej wymienionej nieruchomości, aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosiły się i udokumentowały swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości. Osoby takie, ze stosownymi dokumentami, winny zgłosić się do pok. 19 Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10. Informacje dotyczące przedmiotowej sprawy można uzyskać pod numerem telefonu: 33 844 97 50 (osoba prowadząca sprawę: Anna Drabczyk).

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, które wykażą, iż przysługują im prawa rzeczowe do opisanej wyżej nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie zmierzające do ustalenia odszkodowania za nieruchomoś

o nieuregulowanym stanie prawnym, obejmującej działki nr 1238/356 o pow. 0,0011 ha, nr 1238/305 o pow. 0,0309 ha jedn. ewid. Oświęcim Miasto obręb Oświęcim.

Starosta

Andrzej Skrzypiński

Otrzymują strony według rozdzielnika

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Zduny ogłasza ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości w Bąkowie Górnym

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE

Burmistrz Nidzicy