Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

201/2024

z dnia

19.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8099
/
/
OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

SGG.683.20.12.2016.ADR Oświęcim, dnia 6 marca 2023r.

OGŁOSZENIE

Działając na podstawie art. 12 ust. 5 oraz art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 162), art. 113 ust. 6 i 7 oraz 114 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 344)

zawiadamiam

o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia odszkodowania za udział przysługujący Mariannie Pasternak w nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym obejmującej działkę nr 1780/8 o pow. 0,0027 ha położoną w jedn. ew. Oświęcim – miasto obręb Oświęcim, przejętą z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Oświęcim na podstawie decyzji nr 3/16 Starosty Oświęcimskiego znak: WAB.6747.1.2016 z dnia 28 lipca 2016 r. zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa ul. Wysokie Brzegi od km 0+022,90 do km 0+802 i ul. Koszykowej od km 0+073,10 do km 0+505 na odcinku od ul. Szpitalnej do ul. Zwycięstwa w Oświęcimiu”.

Zgodnie ze stanem ujawnionym w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Oświęcimiu, V Wydział Ksiąg Wieczystych ustalono, iż współwłaścicielem nieruchomości, na dzień ostateczności decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej była m.in. Zofia Golochówna w 16/192 cz. i Zofia Księżarczykowa w 16/192 cz.

Ustalono, że Zofia Księżarczykowa i Zofia Golochówna to te same osoby, bowiem Księżarczyk to nazwisko po mężu, zaś Galoch vel Goloch to nazwisko rodowe. Zmarła 19 lipca 1954 r., a spadek po niej zgodnie z prawomocnym postanowieniem Sądu Rejonowego sygn. akt Ns. II 21/55 z dnia 24 lutego 1955 r. nabyła m.in. Marianna Pasternak w 3/24 cz.

W toku prowadzonego postępowania organ I instancji ustalił, iż Marianna Pasternak zmarła 2 stycznia 2023 r., a spadek po niej nie został przeprowadzony.

Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzić należy, że udział przysługujący Mariannie Pasternak w działce nr 1780/8 o pow. 0,0027 ha położona w jedn. ew. Oświęcim – miasto obręb Oświęcim stanowi udział w nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w rozumieniu art. 113 ust. 6 i 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, które wykażą, iż przysługują im prawa rzeczowe do opisanej wyżej nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie zmierzające do ustalenia odszkodowania za udział przysługujący Mariannie Pasternak w nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, obejmującej działkę 1780/8 o pow. 0,0027 ha położoną w jedn. ew. Oświęcim – miasto obręb Oświęcim.

Zgłoszenia należy kierować na adres: Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami, ul. Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim. Sprawę prowadzi Anna Drabczyk, tel. 33/844-97-50 (pokój nr 19).

Starosta

Andrzej Skrzypiński

Otrzymują strony według rozdzielnika

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew ogłasza II ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Skaryszew

Syndyk Masy Upadłości „Vipro” Sp. z o.o. w upadłości, Justyna Surwiło-Rutkowska, JSR Syndyk Surwiło-Rutkowska sp. z o.o., ul. Święty Marcin 28/28, 61-805 Poznań, informuje o sprzedaży z wolnej ręki następującej ruchomości

Syndyk Masy Upadłości „Vipro” Sp. z o.o. w upadłości, Justyna Surwiło-Rutkowska, JSR Syndyk Surwiło-Rutkowska sp. z o.o., ul. Święty Marcin 28/28, 61-805 Poznań, informuje o sprzedaży z wolnej ręki następującej ruchomości

Ogłoszenie Wójta Gminy Główczyce o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy