Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

151/2024

z dnia

30.05.2024

Ogłoszeń w bazie:

7583
/
/
OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Przywidz, dnia 17.03.2023 r.

OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 37 ust. l, art.38, art. 39 ust. 1, art. 40 oraz art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dn.21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2023r., poz.344) oraz zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25.09.2015r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj.Dz.U. 2021r., poz.2213) – WÓJT GMINY PRZYWIDZ OGŁASZA II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Przywidz.

WÓJT GMINY PRZYWIDZ

Przetarg na ww. działkę odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Przywidzu, w kolejności podanej jak niżej, w dniu:

Data przetarguGodzina przetarguNr działkiPołożenieData wpłaty wadium
20.04.2023 r.100059/1POMLEWO13.04.2023 r.

II. Cena wywoławcza działek zawiera podatek VAT w wysokości 23 %

III. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wniosą wadium w terminie

wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu.

Wadium należy wnieś w pieniądzu w wysokościach i terminie podanym w tabeli powyżej „Data wpływu wadium” dla danej działki.

Wadium wpłacone na konto winno znajdować się najpóźniej w dniu 13.04.2023r., na rachunku bankowym Gminy Przywidz:

Konto Urzędu Gminy Przywidz nr 65 8335 0003 0112 3712 2000 0002 w Banku Spółdzielczym Pruszcz Gdański.

IV. Uczestnicy przed otwarciem przetargu okazują: dowód tożsamości, oświadczenie małżonka wyrażającego zgodę na nabycie nieruchomości, dowód wniesienia wadium; ponadto osoby biorące udział w przetargu winny posiadać kopię dowodu osobistego współmałżonka, nr PESEL obojga małżonków – celem spisania danych niezbędnych do zawarcia Aktu Notarialnego w przypadku wygrania przetargu.

Osoby prawne: wypis z właściwego rejestru oraz upoważnienie do udziału w przetargu.

V. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest wpłacić zaoferowaną w przetargu cenę ( po

uwzględnieniu wadium) w terminie 5 dni od daty doręczenia zawiadomienia (pisemnie bądź informacji telefonicznej) o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej na 3 dni przed zawarciem aktu notarialnego.

VI. Wszelkie koszty związane z przeniesieniem prawa własności ponosi nabywca działki.

VII. OPIS NIERUCHOMOŚCI

  1. Przeznaczenie w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego

Nieruchomość – działka nr 59/1 – objęta jest ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Pomlewo I dla fragmentu obrębu geodezyjnego Pomlewo, gmina Przywidz, Uchwała Nr VII/48/2019 Rady Gminy Przywidz z dnia 24 kwietnia 2019r. oraz ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Pomlewo I, dla fragmentu obrębu geodezyjnego Pomlewo, gmina Przywidz, Uchwała Nr XXXV/283/2022 Rady Gminy Przywidz z dnia 31 marca 2022r. i położona jest w obszarze strefy funkcyjnej:

1.P/U – teren zabudowy produkcyjnej i usługowej.

Na terenie ustalono nieprzekraczalne linie zabudowy od drogi wojewódzkiej 221 – ul. Gdańskiej, od drogi gminnej – ul. Wiejskiej i użytku gruntowego N.

W południowo-zachodnim fragmencie działki ustalono lokalizację zieleni izolacyjnej.

  1. Stan techniczno – użytkowy:
  1. Działka
Nr59/1
Obszar3 543 m2
KształtCzworokąt.
Rzeźba terenuPłaska
OgrodzenieBrak
Dojazd
Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi wojewódzkiej 221 – ul. Gdańskiej i drogi gminnej – ul. Wiejskiej
Nawierzchnia drogi publicznej
Droga wojewódzka – utwardzona
Droga gminna – nieutwardzona
Sąsiedztwo
Zabudowa usługowa, oddalona rozproszona zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz zabudowę produkcyjną i usługową
  1. Wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej
Nieruchomość 59/1 posiada przyłącza:
WodociągoweNie – sieć wodociągowa w ul. Wiejskiej
KanalizacyjneNie – sieć kanalizacyjna w ul. Wiejskiej
EnergetyczneNie – sieć elektroenergetyczna w ul. Wiejskiej
GazoweNie
  1. Stan zagospodarowania
59/1
Działka nieogrodzona o płaskim ukształtowaniu terenu, porośnięta trawą, krzewami i drzewami, w południowo – zachodnim fragmencie działki fragment zbiornika wodnego

VII. Działki nie są obciążone i są wolne od praw osób trzecich.

IX. Jeżeli osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w  miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, Wójt Gminy może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

X. W uzasadnionym przypadku Wójt Gminy może odwołać ww. przetargi, o czym

poinformuje publicznie.

XI. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż 3 dni robocze od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

XII. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania

zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1380 z późn. zm.).

Wykaz nieruchomości z dnia 15.11.2022 r., nr 80/2022 przeznaczonych do sprzedaży został również umieszczony na stronie internetowej Urzędu Gminy Przywidz www.przywidz.pl

Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu 058/ 682 59 93, 682 59 91 lub w pokoju nr 14 (II piętro) Urzędu Gminy w Przywidzu

WÓJT GMINY PRZYWIDZ

Wywieszono na tablicy ogłoszeń

Urzędu Gminy w okresie:

od 17.03.2023 r. do 20.04.2023r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie Wójta Gminy Deszczno o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego informuje, że wywieszone zostaną wykazy nieruchomości przeznaczonyh do dzierżawy

O G Ł O S Z E N I E

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO