Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

195/2024

z dnia

13.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8007
/
/
OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Tomaszów Mazowiecki, dn. 24.03.2023 r.

GN.683.15.2022

OGŁOSZENIE

o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako działka nr 577/3 o pow. 0,0012 ha, położoną w obrębie Jadwigów, gmina Tomaszów Mazowiecki

Działając na podstawie przepisów art. 12 ust. 4a, 4f i 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 162), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) w związku z art. 113 ust. 6 i 7 oraz art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344)

STAROSTA TOMASZOWSKI

wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej

informuje

że zostało wszczęte z urzędu w dniu 10 listopada 2022 r. postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako działka numer 577/3 o pow. 0,0012 ha, położoną w obrębie Jadwigów, jednostka ewidencyjna Tomaszów Mazowiecki – Gmina.

Zgodnie z art. 12 ust. 4f ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 162) odszkodowanie za nieruchomości o których mowa w ust. 4, przysługuje dotychczasowym właścicielom nieruchomości, użytkownikom wieczystym nieruchomości oraz osobom, którym przysługuje do nieruchomości ograniczone prawo rzeczowe.

Właścicielem nieruchomości położonej w obrębie Jadwigów, jednostka ewidencyjna Tomaszów Mazowiecki – Gmina, oznaczonej jako działka nr 577/1, z której została wydzielona m.in. działka oznaczona numerem 577/3 o pow. 0,0012 ha, był Ignacy Kowalski (s. Jana i Marianny), co potwierdza akt własności ziemi nr ON-4511/3690/73 z dnia 31 października 1973 r.

W trakcie postępowania ustalono, że Ignacy Kowalski (s. Jana i Marianny) nie żyje, w związku z powyższym wzywa się następców prawnych oraz osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udokumentowali swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości.

Wszelkie oświadczenia, wnioski oraz dokumenty należy przesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, ul. Św. Antoniego 41, 97-200 Tomaszów Maz. lub złożyć w kancelarii Urzędu.

Niezgłoszenie się osób legitymujących się prawami rzeczowymi do w/w nieruchomości skutkować będzie pominięciem ich, jako strony w postępowaniu administracyjnym i wpłaceniem odszkodowania do depozytu sądowego.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Zduny ogłasza ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości w Bąkowie Górnym

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE

Burmistrz Nidzicy