Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

150/2023

z dnia

30.05.2023

Ogłoszeń w bazie:

3313
/
/
OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

STAROSTA KOŁOBRZESKI

Plac Ratuszowy 1

78-100 Kołobrzeg

Kołobrzeg, 19 kwietnia 2023 roku

GN.6821.00002.2023

OGŁOSZENIE

O ZAMIARZE OGRANICZENIA SPOSOBU KORZYSTANIA Z CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM

 Na podstawie art. 114 ust. 3 i ust. 4, art. 115 ust. 2 i ust. 3, w związku z art. 124 i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 344) dalej „ugn”,

STAROSTA KOŁOBRZESKI

zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania w trybie art. 124 i art. 124b ugn, w związku z art. 124a ugn na wniosek Spółki Energa-Operator S.A z siedzibą w Gdańsku, w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości oznaczonej działką nr 211, położonej w obrębie ewidencyjnym Charzyno, gmina Siemyśl w celu udzielenia zezwolenia na założenie i przeprowadzenie odcinka elektroenergetycznej sieci napowietrznej nn 0,4 kV typu AsXSn4x35 mm2 o długości 1 m wraz z jednym słupem z żerdzi wirowanej typu E oraz przyłączem napowietrznym typu AsXSn4x25 mm2 o długości 10 m (w zamian odcinka istniejącej sieci napowietrznej nn 0,4 kV typu 4xAL25 mm o długości 5 m wraz z jednym słupem i przyłączem typu 4xAL16 mm2 o długości 5 m – przeznaczonych do rozbiórki). Łączna powierzchnia obszaru ograniczenia wynosi 28 m2.

Postępowanie dotyczy także zobowiązania do udostępnienia części nieruchomości w trybie art. 124b ugn w celu wykonania czynności związanych z usuwaniem z gruntu przewodów i urządzeń służących do przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej w postaci odcinka istniejącej sieci napowietrznej nn 0,4 kV typu 4xAL25 mm długości 5 m wraz z jednym słupem typu ŻN i przyłączem typu 4xAL16 mm o długości 5m, wraz z zapewnieniem dojścia umożliwiającego wykonanie ww. czynności. Powierzchnia zajęta na dojście wynosi 27 m2.

Powyższą nieruchomość traktuje się jako nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym w rozumieniu art. 113 ust. 6 i ust. 7 ugn, gdyż jej właściciel (na zasadzie wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej) – Zdzisław Pakulski s. Jana i Janiny nie żyje, a prawa spadkowe po ww. nieżyjącym nie zostały stwierdzone.

        W związku z powyższym, Starosta Kołobrzeski wzywa osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do nieruchomości, aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, zgłosiły się i udokumentowały swoje prawa rzeczowe do nieruchomości. 

Powyższych czynności można dokonać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu, przy ul. Gryfitów 4-6, 78-100 Kołobrzeg, pok. nr 13, w godzinach 8.00 – 14.30, nr tel.: 94-35-306-60 wew. 241.

Jeżeli w terminie dwóch miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia, nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości, wszczęte zostanie postępowanie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części przedmiotowej nieruchomości.      

Z up. STAROSTY

Izabela Markwart

Geodeta Powiatowy

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Mieroszowa informuje, że został wywieszony wykazy nr 59 nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Z A W I A D O M I E N I E

OGŁOSZENIE STAROSTY TATRZAŃSKIEGO

ZAWIADOMIENIE