Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

157/2023

z dnia

06.06.2023

Ogłoszeń w bazie:

3401
/
/
Ogłoszenie Burmistrza Morynia o III ustnym przetargu nieograniczonym na dzierżawę następującej nieruchomości

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie Burmistrza Morynia o III ustnym przetargu nieograniczonym na dzierżawę następującej nieruchomości

Moryń, 04 kwietnia 2023 r.                         

GMOŚ.6845.31.2022.MM

OGŁOSZENIE

Burmistrz Morynia ogłasza III ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę następującej nieruchomości:

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej, katastru nieruchomości, powierzchni nieruchomości:

część dz. nr 26/4, obręb 3 miasta Moryń KW Nr SZ1S/00033096/5.

2. Opis nieruchomości:

Działka zabudowana budynkiem użytkowym o pow. 34 m², pomieszczeniem piwnicznym o pow. 19 m² oraz budynek pomocniczy o pow. 91,88  m². Lokal wyposażony jest  w urządzenia wodno – kanalizacyjne, przyłącze energetyczne, ogrzewanie elektryczne.

      3. Informacja o przeznaczeniu nieruchomości:

dzierżawa na okres do 3 lat. Warunkiem zawarcia umowy dzierżawy jest prowadzenie działalności barowo-gastronomicznej.

4. Obciążenia i zobowiązania  nieruchomości:

wolna od obciążeń i zobowiązań.

      5. Cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawy:

881,32 zł (słownie: osiemset osiemdziesiąt jeden złotych 32/100.).

Do ceny osiągniętej w przetargu doliczony zostanie obowiązujący podatek Vat (aktualnie  23%). Czynsz płatny w miesięcznych ratach. Aktualizacja czynszu raz do roku o średnioroczny wskaźnik inflacji podawany przez GUS za rok ubiegły. Dzierżawca oprócz czynszu i podatku VAT będzie ponosił opłaty z tytułu podatku od nieruchomości, za pobór energii elektrycznej, pobór wody, wywóz nieczystości stałych i płynnych.

        6. Wysokość wadium, termin, forma i miejsce jego wniesienia:

 Wysokość wadium –  90,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt złotych).

 Płatne w terminie do 5 maja 2023 r. w Banku Spółdzielczym w Chojnie Odział Terenowy

 w Moryniu  Nr 91937010460300064820030003.

Dowód wpłaty wadium należy okazać komisji przetargowej. Wadium po wygraniu przetargu zostanie zaliczone w poczet czynszu dzierżawnego. W przypadku odstąpienia od  zawarcia umowy dzierżawy przez podmiot, który przetarg wygrał wadium nie podlega zwrotowi.

Osobom, które przetargu nie wygrały wadium zostanie zwrócone niezwłocznie,  jednak nie później niż przed  upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, po potraceniu kosztów manipulacyjnych  w wysokości 10 zł. 

Forma wniesienia wadium – w pieniądzu.

  7. Minimalne postąpienie:

10,00 zł (słownie: dziesięć złotych).

   8. Termin i miejsce oraz rodzaj przetargu:

8 maja 2023 r.,  godz. 8⁰⁰, III ustny przetarg nieograniczony, w Urzędzie Miejskim w Moryniu, Plac Wolności 1, pokój nr 11.

Uwaga! Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik może zaskarżyć  do Burmistrza Morynia w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

ZASTRZEGAM SOBIE PRAWO UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU Z  PODANIEM PRZYCZYNY.

Lokal można obejrzeć po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem Urzędu Miejskiego w Moryniu.

Szczegółowych informacji o nieruchomości udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Moryniu pokój nr 2 tel. 091 466 79 54 lub 091 466 79 55 Fax. 91 466 79 51.

Informacja o przetargu znajduje się na stronie internetowej www.moryn.pl, bip.moryn.pl, infopublikator.pl.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta Zgorzelec ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Zgorzelcu przy ul. Górniczej

Burmistrz Miasta Pasym informuje, że zostały wywieszone wykazy nieruchomości do sprzedaży i dzierżawy

Dzierżawa

Wójt Gminy Niechlów ogłasza, że zostanie wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, położonych w obrębie Wronów