Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

201/2024

z dnia

19.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8099
/
/
OGŁOSZENIE II PRZETARGU

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE II PRZETARGU

OGŁOSZENIE II PRZETARGU

USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

Działając zgodnie z art. 37, 38 i 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz.U. 2023 poz. 344 ze zm.) oraz z trybem Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz.U. 2021 poz. 2213 ze zm.) Wójt Gminy Krzeszyce ogłasza II przetarg ustny nieograniczony, który odbędzie się w dniu 02 października 2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Krzeszyce przy ul. Skwierzyńskiej 16 – sekretariat I piętro. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium, w Kasie Urzędu lub na konto GBS Barlinek Oddział Krzeszyce Nr 31 8355 0009 0035 1014 2000 0010 w takim terminie aby najpóźniej do dnia 28.09.2023 r. wymagana kwotaznajdowała się na koncie Urzędu Gminy (za dzień wniesienia wadium uważa się datę wpływu na konto urzędu).

W związku z zakończeniem wynikiem negatywnym pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego obniża się cenę wywoławczą w drugim przetargu o 25 % zgodnie z Zarządzeniem
Nr 66/2023/GN Wójta Gminy Krzeszyce z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie prawa własności nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Rudnica oznaczonej nr ewid. dz. 257 obręb 0018 Rudnica, gmina Krzeszyce poprzez obniżenie ceny wywoławczej określoną przy ogłoszeniu pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego z kwoty 109 000,00 zł + 23% VAT na kwotę 81 750,00 zł + 23% VAT.

L.p.GodzinaMiejscowośćNr działkiPow. m2Księga WieczystaPrzeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania terenuDrzewostanCena wywoławcza w złWadium w złMinimalne postąpienie w zł
1.16:00Rudnica2573400GW1U/00023228/8Działka nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Krzeszyce działka znajduje się częściowo na terenie dopuszczalnego rozwoju osadnictwa, pozostała część działki o przeznaczeniu rolniczym. Na działce znajduje się stanowisko archeologiczne i słup energetyczny.BRAK81 750,008 175,00820,00

Uwaga: Do ceny uzyskanej w przetargu będzie doliczony podatek VAT w wysokości 23% zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług (t. j. Dz.U. 2022 poz. 931 ze zm.).

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r.(tj. Dz.U. 2014 poz. 1490 ze zm.).

Nabywcy we własnym zakresie i na własny koszt wykonają przyłącza infrastruktury technicznej, na warunkach uzgodnionych z zarządcą lub właścicielem sieci.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu , z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Cena osiągnięta w przetargu będzie stanowiła należność za nabycie ww. nieruchomości, która winna być zapłacona najpóźniej trzy dni przed zawarciem aktu notarialnego. Niedotrzymanie tego warunku lub odstąpienie od zawarcia umowy sprzedaży spowoduje przepadek wpłaconego wadium.

Wadium wpłacone przez oferentów , którzy nie wygrali przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu, a oferentowi, który wygrał przetarg zaliczone na poczet ceny nabycia.

Osoba uczestnicząca w przetargu musi okazać dowód wpłaty wadium oraz dokument tożsamości, a osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną musi okazać się stosownym pełnomocnictwem.

W terminie 21 dni osoba ustalona jako nabywca będzie zawiadomiona pisemnie o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Koszty notarialne i sądowe ponosi Nabywca.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, Wójt Gminy Krzeszyce może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Osoba będąca cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278) zobowiązana jest w dniu zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości będącej przedmiotem przetargu przedłożyć wydane na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą zezwolenie właściwego ministra na nabycie tej nieruchomości, chyba że zajdą przewidziane powołaną ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia.

Wójt Gminy Krzeszyce może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy Krzeszyce oraz ogłoszenie na stronie internetowej Urzędu Gminy, podając przyczynę odwołania przetargu.

Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. 957573161 wewnętrzny 29, kom. 885050058 lub osobiście w pokoju nr 7.

Przed otwarciem przetargu należy przedłożyć Komisji Przetargowej: – w przypadku osób fizycznych – dowodów tożsamości, a pozostających w związku małżeńskim nie posiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości (pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego); – w przypadku osób prawnych – właściwych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących \ prawach z tym związanych.

 1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Krzeszyce z siedzibą  przy ulicy Skwierzyńskiej 16, 66-435 Krzeszyce.
 2. Pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy w Krzeszycach, a także przysługujących uprawnień, może udzielić Inspektor Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy w Krzeszycach za pomocą adresu iod@itmediagroup.pl
 3. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
  1. W związku z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, w celu przeprowadzenia procedury, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, ewentualnie wykonania umowy sprzedaży wyżej wymienionych nieruchomości.
  2. Jako niezbędne do przeprowadzenia przetargu ewentualnie wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
  3. Jako niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
  4. W pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcami danych osobowych mogą być:
  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Gminą Krzeszyce przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Urząd Gminy Krzeszyce.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują następujące uprawnienia:
  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy:
   • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
   • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
   • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
   • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
   • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
   • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
   • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
   • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
   • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  5. prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
   • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
   • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
  6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
   • zaistnieją przyczyny związane z szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
   • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
 8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 11. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

Krzeszyce 2023.08.30

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew ogłasza II ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Skaryszew

Syndyk Masy Upadłości „Vipro” Sp. z o.o. w upadłości, Justyna Surwiło-Rutkowska, JSR Syndyk Surwiło-Rutkowska sp. z o.o., ul. Święty Marcin 28/28, 61-805 Poznań, informuje o sprzedaży z wolnej ręki następującej ruchomości

Syndyk Masy Upadłości „Vipro” Sp. z o.o. w upadłości, Justyna Surwiło-Rutkowska, JSR Syndyk Surwiło-Rutkowska sp. z o.o., ul. Święty Marcin 28/28, 61-805 Poznań, informuje o sprzedaży z wolnej ręki następującej ruchomości

Ogłoszenie Wójta Gminy Główczyce o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy