Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

105/2024

z dnia

14.04.2024

Ogłoszeń w bazie:

7107
/
/
Ogłoszenie Nr 32/II/2022

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie Nr 32/II/2022

Ogłoszenie Nr 32/II/2022

Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

z dnia 1 lipca 2022r.

Ogłaszam pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż na własność nieruchomości zabudowanych garażem stanowiących własność Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
<!– @page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } –>
Sprzedaż nieruchomości określonych w poz. 1 i 2 następuje z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste działek gruntu stanowiących drogi dojazdowe i place manewrowe:
poz. 1 – Nr 1455 o pow. 10.249m
2 w udziale 1/434 części, dla której prowadzona jest księga wieczysta GW1G/00044112/2;
poz. 2 –
Nr: 146, 147 i 148 o łącznej pow. 5219m
2 w udziale 1/34 części,
dla której prowadzona jest księga wieczysta
GW1G/00104810/4, w której ujawnione jest prawo do służebności gruntowej zapewniającej dojazd do drogi publicznej – ul.Mieszka I .
Pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego działek gruntu stanowiących drogi dojazdowe i place manewrowe wynosi 25% wylicytowanej ceny, powiększonej o podatek VAT 23% i podlega zapłacie przed zawarciem umowy.


Sprzedaż nieruchomości określonej w poz. 3 następuje z jednoczesnym ustanowieniem odpłatnej służebności drogowej na działce gruntu Nr 2588/2 o pow. 667m
2 zapewniającej dostęp do drogi publicznej ul.Grottgera –
za wynagrodzeniem w opłatach rocznych w kwocie 50,00zł netto. Opłaty te, powiększone o należny podatek VAT, płatne będą w następujący sposób:
przed zawarciem umowy notarialnej za rok, w którym nastąpiło ustanowienie prawa,
do 31
marca każdego roku począwszy od roku następnego, w którym nastąpiło ustanowienie służebności.


Nieruchomości objęte ogłoszeniem są wolne od obciążeń i nie są przedmiotem zobowiązań.


Przetargi odbędą się 15 września 2022r. o godz. 12 w siedzibie Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przy ul.Sikorskiego 4 i prowadzone będą wg kolejności podanej w tabeli.


W przetargu mogą brać udział osoby, które wniosą wadium w pieniądzu – najpóźniej na siedem dni przed terminem otwarcia przetargu, tj. do
8 września 2022r.
Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta w Gorzowie Wlkp. Nr 25 1020 5402 0000 0402 0325 6286. Na dowodzie wpłaty należy wskazać nieruchomość, której wpłata dotyczy (liczbę porządkową lub numer działki) oraz nazwisko lub nazwę osoby (lub osób) zamierzającej nabyć nieruchomość w przetargu.
W przypadku przelewu – za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu na konto Urzędu Miasta lub datę polecenia przelewu – po jego udokumentowaniu przez uczestnika przetargu.
Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem wzwyż do pełnych dziesiątek złotych.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowodu tożsamości oraz pełnomocnictwa – w przypadku działania przez pełnomocnika, a w odniesieniu do osób prawnych – wypisu z KRS.
Uczestnikowi przetargu, który wygra przetarg – wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast pozostałym uczestnikom zwraca się niezwłocznie po odwołaniu, zamknięciu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.
Osoba wyłoniona w przetargu nabywcą nieruchomości zobowiązana jest zapłacić, przed zawarciem notarialnej umowy sprzedaży, cenę nieruchomości wylicytowaną w przetargu oraz:
poz. 1 i 2 – pierwszą opłatę z tytułu oddania gruntu w użytkowanie wieczyste,
poz. 3 – należne wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności drogowej.
Sprzedaż nieruchomości będących przedmiotem przetargów zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.
Pierwsze opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych stanowiących drogi dojazdowe i place manewrowe wynosi 25% wylicytowanej ceny udziału powiększonej o podatek VAT wg stawki 23% i płatne są przed zawarciem notarialnej umowy sprzedaży. Dalsze opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntu w wysokości 1% ceny brutto płatne są do 31 marca każdego roku. Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie.
Termin zawarcia umowy sprzedaży ustalony zostanie najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku nie przystąpienia nabywcy do zawarcia umowy notarialnej w ustalonym miejscu i terminie, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Przetarg może być odwołany jedynie z ważnych powodów.
Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości będących przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Majątku Urzędu Miasta pok. 404 (tel. 95 73-55-579, 95 73-55-524).


SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Słonowiczki

Płaszewo

OGŁOSZENIE w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

W Y K A Z