Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

106/2024

z dnia

15.04.2024

Ogłoszeń w bazie:

7121
/
/
Ogłoszenie nr 400/2022 Wójta gminy Zbiczno

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie nr 400/2022 Wójta gminy Zbiczno

OGŁOSZENIE nr 400/2022

WÓJTA GMINY ZBICZNO

z dnia 11 lipca 2022 r.

        Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503) oraz art. 61 § 4,  art. 73 § 1   ustawy  z  dnia   14   czerwca  1960 r. – Kodeks  postępowania  administracyjnego (t.j. Dz. U z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam, że w  dniu  23.06.2022 r.  zostało   wszczęte   na  wniosek   firmy   P4 Sp. z o.o.,  reprezentowanej przez pełnomocnika – Pana Tomasz Rucińskiego – UP-Telecom Sp. z o.o. ,  postępowanie   administracyjne   w  sprawie   wydania  decyzji  o  lokalizacji  inwestycji   celu  publicznego dla  przedsięwzięcia  polegającego  na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na działce nr 85/6 – obręb  geodezyjny Żmijewko, gmina Zbiczno.

          W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego zawiadomienia, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać na piśmie wnioski i zastrzeżenia w siedzibie Urzędu Gminy w Zbicznie, pokój nr 10, w godzinach od 8.00 do 15.00.

          Niewypowiedzenie się w określonym terminie tutejszy Urząd uzna za brak uwag w sprawie o ustalenie lokalizacji powyższej inwestycji.

Wójt Gminy Zbiczno

                                                                                                mgr Magdalena Golubska

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta Lędziny informuje, iż zamieszczony został wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lędziny, a przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej

V publiczny przetarg ustny nieograniczony

IV publiczny przetarg ustny nieograniczony

Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości gminnych