Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

109/2024

z dnia

18.04.2024

Ogłoszeń w bazie:

7153
/
/
Ogłoszenie nr 401/2022 Wójta Gminy Zbiczno

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie nr 401/2022 Wójta Gminy Zbiczno

OGŁOSZENIE nr 401/2022

WÓJTA GMINY ZBICZNO

z dnia 11 lipca 2022 r.

        Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503) oraz art. 61 § 4, art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 4.07.2022 r. zostało wszczęte na wniosek Pana Janusza Borowskiego – pełnomocnika firmy Energa Operator S.A., postępowanie administracyjne w sprawie  wydania  decyzji  o  lokalizacji  inwestycji  celu publicznego dla przedsięwzięcia   polegającego   na   budowie   sieci  elektroenergetycznej  kablowej nn (0,4 kV) z szafkami pomiarowymi na działkach nr: 220, 223/13, 223/33, 223/37 i 223/38 – obręb geodezyjny Zbiczno, gmina Zbiczno.

          W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego zawiadomienia, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać na piśmie wnioski i zastrzeżenia w siedzibie Urzędu Gminy w Zbicznie, pokój nr 10, w godzinach od 8.00 do 15.00.

          Niewypowiedzenie się w określonym terminie tutejszy Urząd uzna za brak uwag w sprawie o ustalenie lokalizacji powyższej inwestycji.

Wójt Gminy Zbiczno

                                                                                                mgr Magdalena Golubska

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż mienia komunalnego Gminy Żołynia

OGŁOSZENIE

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO