Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

195/2024

z dnia

13.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8007
/
/
Ogłoszenie nr 480/2023 Wójta Gminy Zbiczno

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie nr 480/2023 Wójta Gminy Zbiczno

OGŁOSZENIE nr 480/2023

WÓJTA GMINY ZBICZNO

z dnia 13 marca 2023 r.

        Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 z późn. zm.) oraz art. 61 § 4,  art. 73 § 1, art. 49a  ustawy  z  dnia   14   czerwca  1960 r. – Kodeks  postępowania  administracyjnego (t.j. Dz. U z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.) zawiadamiam, że w  dniu  6.03.2023 r.  zostało   wszczęte   na  wniosek Pana Dariusza Załońskiego – pełnomocnika  firmy  Energa  Operator  S. A.,  postępowanie  administracyjne  w  sprawie   wydania  decyzji  o  lokalizacji  inwestycji   celu  publicznego    dla    przedsięwzięcia    polegającego    na    budowie linii kablowej nN 0,4 kV na działkach nr: 203/73, 203/74, 203/75, 203/76, 703/77, 203/78, 203/79, 203/80, 203/81, 203/82, 203/83, 203/84, 203/85, 203/86, 203/87, 203/88, 203/89, 203/90, 203/28, 203/55, 203/36 i 203/37- obręb geodezyjny Pokrzydowo, gmina Zbiczno.

          W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego zawiadomienia, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać na piśmie wnioski i zastrzeżenia w siedzibie Urzędu Gminy w Zbicznie, pokój nr 10, w godzinach od 8.00 do 15.00.

          Niewypowiedzenie się w określonym terminie tutejszy Urząd uzna za brak uwag w sprawie o ustalenie lokalizacji powyższej inwestycji.

Wójt Gminy Zbiczno

                                                                                                mgr Magdalena Golubska

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Zduny ogłasza ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości w Bąkowie Górnym

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE

Burmistrz Nidzicy