Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

150/2023

z dnia

30.05.2023

Ogłoszeń w bazie:

3313
/
/
Ogłoszenie nr 481/2023 Wójta Gminy Zbiczno

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie nr 481/2023 Wójta Gminy Zbiczno

OGŁOSZENIE nr 481/2023

WÓJTA GMINY ZBICZNO

z dnia 15 marca 2023 r.

w sprawie decyzji kończącej postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.), oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.)

 zawiadamiam

o wydaniu decyzji z dnia 15.03.2023 r. znak: GKB.6733.1.2023.MB w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie linii napowietrznej nN 0,4 kV oraz budowie przyłączy kablowych nN 0,4 kV na działkach nr: 1/10, 1/11, 2/2, 3/9, 3/18, 3/19, 4/1, 5/2, 18, 20, 21/3, 21/4, 21/5, 21/8, 21/11, 21/12, 22/1, 22/5, 23, 26, 29, 30 i 7157/1 – obręb geodezyjny Czystebłota, gmina Zbiczno.

W związku z powyższym strony mogą w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zapoznać się z w/w decyzją w siedzibie Urzędu Gminy w Zbicznie, pokój nr 10, w godzinach od 7.15 do 15.00.

                                                                                                   Wójt Gminy Zbiczno

                                                                                                mgr Magdalena Golubska

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Mieroszowa informuje, że został wywieszony wykazy nr 59 nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Z A W I A D O M I E N I E

OGŁOSZENIE STAROSTY TATRZAŃSKIEGO

ZAWIADOMIENIE